bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 262 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 stycznia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

262/5194/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5195/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5196/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5197/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5198/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5199/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5200/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5201/17

17 stycznia

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

262/5202/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5203/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5204/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5205/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5206/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5207/17

17 stycznia

rozpatrzenia protestu

262/5208/17

17 stycznia

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

262/5209/17

17 stycznia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

262/5210/17

17 stycznia

zwrotu części środków wypłaconych na realizację projektu nr RPPK.10.01.00-18-0002/15 w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

262/5211/17

17 stycznia

zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

262/5212/17

17 stycznia

aktualizacji wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

262/5213/17

17 stycznia

podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

262/5214/17

17 stycznia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

262/5215/17

17 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5216/17

17 stycznia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5217/17

17 stycznia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5218/17

17 stycznia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5219/17

17 stycznia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5220/17

17 stycznia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5221/17

17 stycznia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

262/5222/17

17 stycznia

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia Pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0005/16 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

262/5223/17

17 stycznia

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

262/5224/17

17 stycznia

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku.

262/5225/17

17 stycznia

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

262/5226/17

17 stycznia

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu od roku szkolnego 2017/2018.

262/5227/17

17 stycznia

zmiany uchwały 191/3889/16 odnośnie wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

262/5228/17

17 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

262/5229/17

17 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

262/5230/17

17 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

262/5231/17

17 stycznia

informacji dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2017”.

262/5232/17

17 stycznia

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

262/5233/17

17 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych.

262/5234/17

17 stycznia

zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

262/5235/17

17 stycznia

umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych od dłużników Ryszarda Młyńskiego i Ewy Młyńskiej.

262/5236/17

17 stycznia

umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych od dłużnika Izabeli Godzień oraz od dłużników   Eweliny Godzień, Łukasza Godzień, Sabiny Godzień.

262/5237/17

17 stycznia

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020”.

262/5238/17

17 stycznia

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

262/5239/17

17 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

262/5240/17

17 stycznia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

262/5241/17

17 stycznia

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

262/5242/17

17 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

262/5243/17

17 stycznia

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informacji o zasadach i trybie prac nad opracowaniem „Programu rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020”.

262/5244/17

17 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

262/5245/17

17 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brzozów i aglomeracji Przysietnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brzozów.

262/5246/17

17 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

262/5247/17

17 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017r.

262/5248/17

17 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5194_17.pdf)Uchwała Nr 262_5194_17.pdf6846 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5195_17.pdf)Uchwała Nr 262_5195_17.pdf5378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5196_17.pdf)Uchwała Nr 262_5196_17.pdf4662 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5197_17.pdf)Uchwała Nr 262_5197_17.pdf4465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5198_17.pdf)Uchwała Nr 262_5198_17.pdf3480 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5199_17.pdf)Uchwała Nr 262_5199_17.pdf5420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5200_17.pdf)Uchwała Nr 262_5200_17.pdf3665 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5201_17.pdf)Uchwała Nr 262_5201_17.pdf1583 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5202_17.pdf)Uchwała Nr 262_5202_17.pdf4150 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5203_17.pdf)Uchwała Nr 262_5203_17.pdf3875 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5204_17.pdf)Uchwała Nr 262_5204_17.pdf3687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5205_17.pdf)Uchwała Nr 262_5205_17.pdf3470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5206_17.pdf)Uchwała Nr 262_5206_17.pdf4525 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5207_17.pdf)Uchwała Nr 262_5207_17.pdf3495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5208_17.zip)Uchwała Nr 262_5208_17.zip4936 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5209_17.zip)Uchwała Nr 262_5209_17.zip4496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5210_17.pdf)Uchwała Nr 262_5210_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5211_17.zip)Uchwała Nr 262_5211_17.zip3874 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5212_17.zip)Uchwała Nr 262_5212_17.zip3642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5213_17.pdf)Uchwała Nr 262_5213_17.pdf597 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5214_17.zip)Uchwała Nr 262_5214_17.zip25405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5215_17.pdf)Uchwała Nr 262_5215_17.pdf3686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5216_17.zip)Uchwała Nr 262_5216_17.zip37005 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5217_17.pdf)Uchwała Nr 262_5217_17.pdf3597 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5218_17.zip)Uchwała Nr 262_5218_17.zip28935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5219_17.zip)Uchwała Nr 262_5219_17.zip2343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5220_17.zip)Uchwała Nr 262_5220_17.zip28865 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5221_17.zip)Uchwała Nr 262_5221_17.zip2273 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5222_17.pdf)Uchwała Nr 262_5222_17.pdf1215 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5223_17.zip)Uchwała Nr 262_5223_17.zip6609 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5224_17.pdf)Uchwała Nr 262_5224_17.pdf3860 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5225_17.pdf)Uchwała Nr 262_5225_17.pdf1099 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5226_17.pdf)Uchwała Nr 262_5226_17.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5227_17.pdf)Uchwała Nr 262_5227_17.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5228_17.pdf)Uchwała Nr 262_5228_17.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5229_17.pdf)Uchwała Nr 262_5229_17.pdf888 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5230_17.pdf)Uchwała Nr 262_5230_17.pdf937 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5231_17.zip)Uchwała Nr 262_5231_17.zip2004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5232_17.pdf)Uchwała Nr 262_5232_17.pdf838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5233_17.pdf)Uchwała Nr 262_5233_17.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5234_17.pdf)Uchwała Nr 262_5234_17.pdf3206 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5235_17.pdf)Uchwała Nr 262_5235_17.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5236_17.pdf)Uchwała Nr 262_5236_17.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5237_17.zip)Uchwała Nr 262_5237_17.zip2893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5238_17.pdf)Uchwała Nr 262_5238_17.pdf419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5239_17.pdf)Uchwała Nr 262_5239_17.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5240_17.pdf)Uchwała Nr 262_5240_17.pdf839 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5241_17.pdf)Uchwała Nr 262_5241_17.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5242_17.pdf)Uchwała Nr 262_5242_17.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5243_17.pdf)Uchwała Nr 262_5243_17.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5244_17.pdf)Uchwała Nr 262_5244_17.pdf2170 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5245_17.zip)Uchwała Nr 262_5245_17.zip3589 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5246_17.pdf)Uchwała Nr 262_5246_17.pdf1101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5247_17.pdf)Uchwała Nr 262_5247_17.pdf6031 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 262_5248_16.zip)Uchwała Nr 262_5248_16.zip8578 kB