bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 269 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 lutego 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

269/5355/17

7 lutego

zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

269/5356/17

7 lutego

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015, przyjętego Uchwałą Nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2015 r.

269/5357/17

7 lutego

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

269/5358/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5359/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5360/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5361/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5362/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5363/17

7 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

269/5364/17

7 lutego

upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umowy nr OR-IV.273.2.1.2017

269/5365/17

7 lutego

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

269/5366/17

7 lutego

zmieniająca uchwałę Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

269/5367/17

7 lutego

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

269/5368/17

7 lutego

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

269/5369/17

7 lutego

rozpatrzenia protestu.

269/5370/17

7 lutego

rozpatrzenia protestu.

269/5371/17

7 lutego

zmiany Uchwały Nr 255/5149/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017r.

269/5372/17

7 lutego

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

269/5373/17

7 lutego

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

269/5374/17

7 lutego

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. promocji i projektów unijnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

269/5375/17

7 lutego

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności propozycji projektów państwowych wyższych szkół zawodowych z terenu województwa podkarpackiego planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z inteligentnymi specjalizacjami i/lub Strategią Rozwoju Województwa oraz zidentyfikowanymi potrzebami rynku pracy.

269/5376/17

7 lutego

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w  2017 roku.

269/5377/17

7 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

269/5378/17

7 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w charakterze partnera do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

269/5379/17

7 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach konkursu grantowego „Skrzydła dla innowacji”

269/5380/17

7 lutego

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

269/5381/17

7 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

269/5382/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki STIMO.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

269/5383/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

269/5384/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

269/5385/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

269/5386/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

269/5387/17

7 lutego

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia udziału Spółki VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

269/5388/17

7 lutego

przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

269/5389/17

7 lutego

nabycia prawa własności.

269/5390/17

7 lutego

przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”.

269/5391/17

7 lutego

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim

269/5392/17

7 lutego

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

269/5393/17

7 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

269/5394/17

7 lutego

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

269/5395/17

7 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim.