bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 273 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 lutego 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

273/5402/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

 273/5403/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5404/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5405/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5406/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5407/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5408/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5409/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5410/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5411/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5412/17

14 lutego

rozpatrzenia protestu.

273/5413/17

14 lutego

zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących ustanowienia hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII - IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

273/5414/17

14 lutego

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i ostatecznego rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5415/17

14 lutego

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020.

273/5416/17

14 lutego

upoważnienia.

273/5417/17

14 lutego

upoważnienia Kierownika Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA w Rzeszowie” do podpisywania dokumentów i składania oświadczeń woli związanych z realizacją Kontraktu Usługowego IPBU.04.01.00-00-016/16-00 „Establishing the Branch Office of the ENI Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 in Rzeszow, Poland”

273/5418/17

14 lutego

ustalenia składu Zespołu negocjacyjnego w procesie renegocjacji ze Stroną Rządową Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

273/5419/17

14 lutego

zmiany Uchwały Zarządu Województwa PodkarpackiegoNr 234/4695/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”.

273/5420/17

14 lutego

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4696/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

273/5421/17

14 lutego

wycofania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 z uwagi na zmianę kwalifikowalności podatku VAT w przypadku przekazania infrastruktury spółkom komunalnym.

273/5422/17

14 lutego

rozwiązania umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0033/16-00 z dnia 26 października 2016 r. projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5423/17

14 lutego

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

273/5424/17

14 lutego

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

273/5425/17

14 lutego

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

273/5426/17

14 lutego

powierzenia Gminie Czarna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica w m. Medynia Głogowska.

273/5427/17

14 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

273/5428/17

14 lutego

podziału środków finansowych.

273/5429/17

14 lutego

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

273/5430/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5431/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5432/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5433/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5434/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5435/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5436/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

273/5437/17

14 lutego

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

273/5438/17

14 lutego

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

273/5439/17

14 lutego

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

273/5440/17

14 lutego

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

273/5441/17

14 lutego

przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

273/5442/17

14 lutego

zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

273/5443/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

273/5444/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

273/5445/17

14 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

273/5446/17

14 lutego

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy  ul. Łukasińskiego.

273/5447/17

14 lutego

wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu OLK w Przemyślu na zawarcie umowy użyczenia.

273/5448/17

14 lutego

wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń o łącznej powierzchni 46,58 m2 w budynku G przy ul. Korczyńskiej w Krośnie.

273/5449/17

14 lutego

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji kadry Zakładów Karnych z województwa podkarpackiego w celu dostosowania do wymogów prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy” przez Fundację Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z Rzeszowa.

273/5450/17

14 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017.

273/5451/17

14 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo – biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowany w projekcie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

273/5452/17

14 lutego

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja elektrowni zakładowej”.

273/5453/17

14 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu magnetycznego i pomieszczeń pracowni RTG wraz z pracami projektowymi i dostawą urządzeń medycznych

273/5454/17

14 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV”.

273/5455/17

14 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”.

273/5456/17

14 lutego

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2017.

273/5457/17

14 lutego

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

273/5458/17

14 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

273/5459/17

14 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

273/5460/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

273/5461/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

273/5462/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

273/5463/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

273/5464/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej „Wojewódzki Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

273/5465/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

273/5466/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

273/5467/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.

273/5468/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu OLK w Przemyślu.

273/5469/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

273/5470/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017r.

273/5471/17

14 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5402_17.pdf)Uchwała Nr 273_5402_17.pdf4295 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5403_17.pdf)Uchwała Nr 273_5403_17.pdf4759 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5404_17.pdf)Uchwała Nr 273_5404_17.pdf6078 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5405_17.pdf)Uchwała Nr 273_5405_17.pdf5937 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5406_17.pdf)Uchwała Nr 273_5406_17.pdf4912 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5407_17.pdf)Uchwała Nr 273_5407_17.pdf4883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5408_17.pdf)Uchwała Nr 273_5408_17.pdf6336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5409_17.pdf)Uchwała Nr 273_5409_17.pdf4641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5410_17.pdf)Uchwała Nr 273_5410_17.pdf4699 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5411_17.pdf)Uchwała Nr 273_5411_17.pdf2839 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5412_17.pdf)Uchwała Nr 273_5412_17.pdf3652 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5413_17.pdf)Uchwała Nr 273_5413_17.pdf5222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5414_17.pdf)Uchwała Nr 273_5414_17.pdf2210 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5415_17.zip)Uchwała Nr 273_5415_17.zip5215 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5416_17.pdf)Uchwała Nr 273_5416_17.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5417_17.pdf)Uchwała Nr 273_5417_17.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5418_17.pdf)Uchwała Nr 273_5418_17.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5419_17.pdf)Uchwała Nr 273_5419_17.pdf2134 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5420_17.pdf)Uchwała Nr 273_5420_17.pdf2202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5421_17.pdf)Uchwała Nr 273_5421_17.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5422_17.pdf)Uchwała Nr 273_5422_17.pdf906 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5423_17.zip)Uchwała Nr 273_5423_17.zip17161 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5424_17.pdf)Uchwała Nr 273_5424_17.pdf1492 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5425_17.zip)Uchwała Nr 273_5425_17.zip827 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5426_17.pdf)Uchwała Nr 273_5426_17.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5427_17.pdf)Uchwała Nr 273_5427_17.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5428_17.pdf)Uchwała Nr 273_5428_17.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5429_17.pdf)Uchwała Nr 273_5429_17.pdf2766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5430_17.pdf)Uchwała Nr 273_5430_17.pdf844 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5431_17.pdf)Uchwała Nr 273_5431_17.pdf740 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5432_17.pdf)Uchwała Nr 273_5432_17.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5433_17.pdf)Uchwała Nr 273_5433_17.pdf945 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5434_17.pdf)Uchwała Nr 273_5434_17.pdf978 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5435_17.pdf)Uchwała Nr 273_5435_17.pdf919 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5436_17.pdf)Uchwała Nr 273_5436_17.pdf895 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5437_17.pdf)Uchwała Nr 273_5437_17.pdf2817 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5438_17.pdf)Uchwała Nr 273_5438_17.pdf2068 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5439_17.pdf)Uchwała Nr 273_5439_17.pdf1245 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5440_17.pdf)Uchwała Nr 273_5440_17.pdf271 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5441_17.zip)Uchwała Nr 273_5441_17.zip18120 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5442_17.pdf)Uchwała Nr 273_5442_17.pdf4395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5443_17.pdf)Uchwała Nr 273_5443_17.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5444_17.pdf)Uchwała Nr 273_5444_17.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5445_17.zip)Uchwała Nr 273_5445_17.zip6373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5446_17.pdf)Uchwała Nr 273_5446_17.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5447_17.pdf)Uchwała Nr 273_5447_17.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5448_17.pdf)Uchwała Nr 273_5448_17.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5449_17.pdf)Uchwała Nr 273_5449_17.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5450_17.pdf)Uchwała Nr 273_5450_17.pdf3504 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5451_17.pdf)Uchwała Nr 273_5451_17.pdf2419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5452_17.pdf)Uchwała Nr 273_5452_17.pdf2403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5453_17.pdf)Uchwała Nr 273_5453_17.pdf2419 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5454_17.pdf)Uchwała Nr 273_5454_17.pdf2410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5455_17.pdf)Uchwała Nr 273_5455_17.pdf2403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5456_17.pdf)Uchwała Nr 273_5456_17.pdf1976 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5457_17.pdf)Uchwała Nr 273_5457_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5458_17.pdf)Uchwała Nr 273_5458_17.pdf1152 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5459_17.pdf)Uchwała Nr 273_5459_17.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5460_17.pdf)Uchwała Nr 273_5460_17.pdf1495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5461_17.pdf)Uchwała Nr 273_5461_17.pdf1436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5462_17.pdf)Uchwała Nr 273_5462_17.pdf3053 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5463_17.pdf)Uchwała Nr 273_5463_17.pdf2821 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5464_17.pdf)Uchwała Nr 273_5464_17.pdf3955 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5465_17.pdf)Uchwała Nr 273_5465_17.pdf974 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5466_17.pdf)Uchwała Nr 273_5466_17.pdf935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5467_17.pdf)Uchwała Nr 273_5467_17.pdf953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5468_17.pdf)Uchwała Nr 273_5468_17.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5469_17.pdf)Uchwała Nr 273_5469_17.pdf1335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5470_17.pdf)Uchwała Nr 273_5470_17.pdf9630 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5471_17.zip)Uchwała Nr 273_5471_17.zip13841 kB