bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 279 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 lutego 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

279/5527/17

28 lutego

rozpatrzenia protestu.

279/5528/17

28 lutego

rozpatrzenia protestu.

279/5529/17

28 lutego

rozpatrzenia protestu.

279/5530/17

28 lutego

rozpatrzenia protestu.

279/5531/17

28 lutego

zmiany uchwały Nr 269/5366/17 z dnia 7 lutego 2017r. zmieniającą uchwałę Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

279/5532/17

28 lutego

zmiany Uchwały Nr 251/5016/16 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie podkarpackim oraz Planu działań Związku ZIT na lata 2014 – 2020.

279/5533/17

28 lutego

sprawie udzielenia upoważnienia.

279/5534/17

28 lutego

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

279/5535/17

28 lutego

zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Krosno.

279/5536/17

28 lutego

przyjęcia Harmonogramu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5537/17

28 lutego

przyjęcia wzoru Rocznego Planu Działańdla Instrumentów Finansowych w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014 – 2020.

279/5538/17

28 lutego

przyjęcia wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

279/5539/17

28 lutego

udzielenia upoważnienia.

279/5540/17

28 lutego

zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/5541/17

28 lutego

zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cmolasna lata 2016-2022.

279/5542/17

28 lutego

zmieniająca Uchwałę nr 273/5418/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia składu zespołu negocjacyjnego w procesie renegocjacji ze Stroną Rządową Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

279/5543/17

28 lutego

podpisania Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

279/5544/17

28 lutego

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5545/17

28 lutego

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5546/17

28 lutego

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5547/17

28 lutego

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5548/17

28 lutego

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016r.

279/5549/17

28 lutego

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacjeRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17.

279/5550/17

28 lutego

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacjeRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17.

279/5551/17

28 lutego

wyboru projektu nr: RPPK.01.02.00-18-0002/16 pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Potencjał RIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

279/5552/17

28 lutego

zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

279/5553/17

28 lutego

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

279/5554/17

28 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

279/5555/17

28 lutego

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

279/5556/17

28 lutego

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

279/5557/17

28 lutego

złożenia wniosku o dofinansowanie.

279/5558/17

28 lutego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

279/5559/17

28 lutego

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim i firmą ABE - Advance Business Events – celem wspólnej organizacji wydarzenia Aerospace & Defense Meeting Central Europe - Rzeszów 2017

279/5560/17

28 lutego

zmiany Uchwały Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno- wizerunkowych Województwa Podkarpackiego

279/5561/17

28 lutego

wyboru dyscyplin sportowych podczas których zostaną zlecone działania promocyjne Województwa Podkarpackiego.

279/5562/17

28 lutego

przyznania stypendium twórczego.

279/5563/17

28 lutego

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiegow zakresie kultury w 2017 roku.

279/5564/17

28 lutego

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

279/5565/17

28 lutego

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiegow zakresie kultury w 2017 roku.

279/5566/17

28 lutego

ustalenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 2017/2018.

279/5567/17

28 lutego

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu od roku szkolnego 2017/2018.

279/5568/17

28 lutego

złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

279/5569/17

28 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

279/5570/17

28 lutego

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

279/5571/17

28 lutego

objęcia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

279/5572/17

28 lutego

zmieniająca Uchwałę Nr 269/5390/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2017 r.

279/5573/17

28 lutego

powołania Komisji do oceny formalnej wniosków i wyboru operacji partnerów KSOW.

279/5574/17

28 lutego

zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków z   budżetu państwa.

279/5575/17

28 lutego

zmiany Uchwały Nr 239/4827/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

279/5576/17

28 lutego

przeprowadzenia konsultacji społecznych „Projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020”.

279/5577/17

28 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120”.

279/5578/17

28 lutego

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”.

279/5579/17

28 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

279/5580/17

28 lutego

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5527_17.pdf)Uchwała Nr 279_5527_17.pdf4186 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5528_17.pdf)Uchwała Nr 279_5528_17.pdf3142 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5529_17.pdf)Uchwała Nr 279_5529_17.pdf3207 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5530_17.pdf)Uchwała Nr 279_5530_17.pdf3527 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5531_17.zip)Uchwała Nr 279_5531_17.zip3033 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5532_17.zip)Uchwała Nr 279_5532_17.zip10598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5533_17.pdf)Uchwała Nr 279_5533_17.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5534_17.zip)Uchwała Nr 279_5534_17.zip6187 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5535_17.zip)Uchwała Nr 279_5535_17.zip1575 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5536_17.pdf)Uchwała Nr 279_5536_17.pdf1349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5537_17.zip)Uchwała Nr 279_5537_17.zip975 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5538_17.zip)Uchwała Nr 279_5538_17.zip2875 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5539_17.pdf)Uchwała Nr 279_5539_17.pdf277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5540_17.zip)Uchwała Nr 279_5540_17.zip14163 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5541_17.pdf)Uchwała Nr 279_5541_17.pdf1220 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5542_17.pdf)Uchwała Nr 279_5542_17.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5543_17.zip)Uchwała Nr 279_5543_17.zip7484 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5544_17.zip)Uchwała Nr 279_5544_17.zip17764 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5545_17.zip)Uchwała Nr 279_5545_17.zip2513 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5546_17.zip)Uchwała Nr 279_5546_17.zip24478 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5547_17.pdf)Uchwała Nr 279_5547_17.pdf3600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5548_17.pdf)Uchwała Nr 279_5548_17.pdf5486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5549_17.zip)Uchwała Nr 279_5549_17.zip15810 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5550_17.pdf)Uchwała Nr 279_5550_17.pdf2111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5551_17.pdf)Uchwała Nr 279_5551_17.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5552_17.zip)Uchwała Nr 279_5552_17.zip6498 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5553_17.pdf)Uchwała Nr 279_5553_17.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5554_17.pdf)Uchwała Nr 279_5554_17.pdf697 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5555_17.pdf)Uchwała Nr 279_5555_17.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5556_17.pdf)Uchwała Nr 279_5556_17.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5557_17.pdf)Uchwała Nr 279_5557_17.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5558_17.zip)Uchwała Nr 279_5558_17.zip3784 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5559_17.pdf)Uchwała Nr 279_5559_17.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5560_17.pdf)Uchwała Nr 279_5560_17.pdf8796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5561_17.pdf)Uchwała Nr 279_5561_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5562_17.pdf)Uchwała Nr 279_5562_17.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5563_17.pdf)Uchwała Nr 279_5563_17.pdf1111 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5564_17.pdf)Uchwała Nr 279_5564_17.pdf3134 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5565_17.pdf)Uchwała Nr 279_5565_17.pdf1623 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5566_17.pdf)Uchwała Nr 279_5566_17.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5567_17.pdf)Uchwała Nr 279_5567_17.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5568_17.pdf)Uchwała Nr 279_5568_17.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5569_17.pdf)Uchwała Nr 279_5569_17.pdf931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5570_17.pdf)Uchwała Nr 279_5570_17.pdf2670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5571_17.pdf)Uchwała Nr 279_5571_17.pdf1675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5572_17.pdf)Uchwała Nr 279_5572_17.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5573_17.zip)Uchwała Nr 279_5573_17.zip4626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5574_17.pdf)Uchwała Nr 279_5574_17.pdf3493 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5575_17.pdf)Uchwała Nr 279_5575_17.pdf918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5576_17.zip)Uchwała Nr 279_5576_17.zip5299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5577_17.pdf)Uchwała Nr 279_5577_17.pdf2474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5578_17.pdf)Uchwała Nr 279_5578_17.pdf2198 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5579_17.pdf)Uchwała Nr 279_5579_17.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 279_5580_17.pdf)Uchwała Nr 279_5580_17.pdf3995 kB