bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 283 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 marca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

283/5632/17

14 marca

zmieniająca uchwałę Nr 279/5531/17 z dnia 28 lutego 2017r. zmieniającą uchwałę Nr 269/5366/17 z dnia 7 lutego 2017r. zmieniającą uchwałę Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

283/5633/17

14 marca

zmieniająca uchwałę Nr 279/5534/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

283/5634/17

14 marca

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

283/5635/17

14 marca

w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

283/5636/17

14 marca

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

283/5637/17

14 marca

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020.

283/5638/17

14 marca

w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mielca na lata 2016 –2023.

283/5639/17

14 marca

w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020.

283/5640/17

14 marca

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. ”Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie” realizowanego przez Miasto Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

283/5641/17

14 marca

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany) RPO WP na lata 2014-2020.

283/5642/17

14 marca

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

283/5643/17

14 marca

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Korczyna.

283/5644/17

14 marca

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

283/5645/17

14 marca

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2016 rok.

283/5646/17

14 marca

w sprawie przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

283/5647/17

14 marca

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.

283/5648/17

14 marca

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej na remont oraz prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego budynku willowego w Łańcucie.

283/5649/17

14 marca

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

283/5650/17

14 marca

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

283/5651/17

14 marca

w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

283/5652/17

14 marca

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

283/5653/17

14 marca

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań   budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2017 r.

283/5654/17

14 marca

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

283/5655/17

14 marca

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020.

283/5656/17

14 marca

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu.

283/5657/17

14 marca

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

283/5658/17

14 marca

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

283/5659/17

14 marca

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

283/5660/17

14 marca

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

283/5661/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXIX/529/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

283/5662/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.

283/5663/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany aglomeracji Rzeszów.

283/5664/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

283/5665/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

283/5666/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

283/5667/17

14 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.