bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 285 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 marca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

285/5678/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5679/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5680/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5681/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5682/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5683/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5684/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5685/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5686/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5687/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5688/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5689/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5690/17

21 marca

w sprawie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

285/5691/17

21 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

285/5692/17

21 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

285/5693/17

21 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

285/5694/17

21 marca

w sprawie przyjęcia wzoru oraz trybu wyrażania zgody na dokonanie cesji wierzytelności z Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

285/5695/17

21 marca

w sprawie zatwierdzenia kwartalnego  zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

285/5696/17

21 marca

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

285/5697/17

21 marca

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 248 / 4972 / 16 z dnia 13 grudnia 2016 r.

285/5698/17

21 marca

w sprawie zmiany uchwały Nr 136/2926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego (z późn. zm.).

285/5699/17

21 marca

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025.

285/5700/17

21 marca

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0015/16-01 pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

285/5701/17

21 marca

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-01 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

285/5702/17

21 marca

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 w zakresie sieci ciepłowniczych. 

285/5703/17

21 marca

w sprawie powierzenia Gminie Tyczyn prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 878 Rzeszów – Dylągówka.

285/5704/17

21 marca

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

285/5705/17

21 marca

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

285/5706/17

21 marca

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

285/5707/17

21 marca

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

285/5708/17

21 marca

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

285/5709/17

21 marca

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2017 roku.

285/5710/17

21 marca

w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

285/5711/17

21 marca

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

285/5712/17

21 marca

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

285/5713/17

21 marca

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

285/5714/17

21 marca

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

285/5715/17

21 marca

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

285/5716/17

21 marca

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

285/5717/17

21 marca

zmieniająca Uchwałę Nr 35/699/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej.

285/5718/17

21 marca

zmieniająca Uchwałę nr 84/1917/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

285/5719/17

21 marca

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

285/5720/17

21 marca

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

285/5721/17

21 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia.

285/5722/17

21 marca

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

285/5723/17

21 marca

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

285/5724/17

21 marca

w sprawie przyjęcia Instrukcji wypełniania dokumentów finansowo-księgowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 ( PO RiM).

285/5725/17

21 marca

w sprawie przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

285/5726/17

21 marca

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu.

285/5727/17

21 marca

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019.

285/5728/17

21 marca

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

285/5729/17

21 marca

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

285/5730/17

21 marca

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

285/5731/17

21 marca

w sprawie przyjęcia darowizny.

285/5732/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

285/5733/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

285/5734/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

285/5735/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

285/5736/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

285/5737/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Czudec.

285/5738/17

21 marca

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5678_17.pdf)Uchwała Nr 285_5678_17.pdf1264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5679_17.pdf)Uchwała Nr 285_5679_17.pdf1206 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5680_17.pdf)Uchwała Nr 285_5680_17.pdf1232 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5681_17.pdf)Uchwała Nr 285_5681_17.pdf1188 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5682_17.pdf)Uchwała Nr 285_5682_17.pdf1272 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5683_17.pdf)Uchwała Nr 285_5683_17.pdf1261 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5684_17.pdf)Uchwała Nr 285_5684_17.pdf1230 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5685_17.pdf)Uchwała Nr 285_5685_17.pdf1220 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5686_17.pdf)Uchwała Nr 285_5686_17.pdf1251 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5687_17.pdf)Uchwała Nr 285_5687_17.pdf1204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5688_17.pdf)Uchwała Nr 285_5688_17.pdf1249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5689_17.pdf)Uchwała Nr 285_5689_17.pdf1238 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5690_17.pdf)Uchwała Nr 285_5690_17.pdf1237 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5691_17.pdf)Uchwała Nr 285_5691_17.pdf4085 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5692_17.pdf)Uchwała Nr 285_5692_17.pdf6596 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5693_17.pdf)Uchwała Nr 285_5693_17.pdf4758 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5694_17.pdf)Uchwała Nr 285_5694_17.pdf1094 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5695_17.pdf)Uchwała Nr 285_5695_17.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5696_17.zip)Uchwała Nr 285_5696_17.zip14152 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5697_17.pdf)Uchwała Nr 285_5697_17.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5698_17.pdf)Uchwała Nr 285_5698_17.pdf536 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5699_17.pdf)Uchwała Nr 285_5699_17.pdf1589 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5700_17.pdf)Uchwała Nr 285_5700_17.pdf2330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5701_17.pdf)Uchwała Nr 285_5701_17.pdf1962 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5702_17.pdf)Uchwała Nr 285_5702_17.pdf3658 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 285_5703_17.pdf)Uchwała nr 285_5703_17.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5704_17.pdf)Uchwała Nr 285_5704_17.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5705_17.pdf)Uchwała Nr 285_5705_17.pdf636 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5706_17.pdf)Uchwała Nr 285_5706_17.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5707_17.pdf)Uchwała Nr 285_5707_17.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5708_17.pdf)Uchwała Nr 285_5708_17.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5709_17.pdf)Uchwała Nr 285_5709_17.pdf510 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5710_17.pdf)Uchwała Nr 285_5710_17.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5711_17.pdf)Uchwała Nr 285_5711_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5712_17.pdf)Uchwała Nr 285_5712_17.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5713_17.pdf)Uchwała Nr 285_5713_17.pdf2208 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5714_17.pdf)Uchwała Nr 285_5714_17.pdf2169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5715_17.pdf)Uchwała Nr 285_5715_17.pdf2201 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5716_17.pdf)Uchwała Nr 285_5716_17.pdf618 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5717_17.pdf)Uchwała Nr 285_5717_17.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5718_17.pdf)Uchwała Nr 285_5718_17.pdf703 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5719_17.pdf)Uchwała Nr 285_5719_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5720_17.pdf)Uchwała Nr 285_5720_17.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5721_17.pdf)Uchwała Nr 285_5721_17.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5722_17.pdf)Uchwała Nr 285_5722_17.pdf278 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5723_17.pdf)Uchwała Nr 285_5723_17.pdf17284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5724_17.zip)Uchwała Nr 285_5724_17.zip5652 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5725_17.pdf)Uchwała Nr 285_5725_17.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5726_17.pdf)Uchwała Nr 285_5726_17.pdf77 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5727_17.pdf)Uchwała Nr 285_5727_17.pdf5893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5728_17.pdf)Uchwała Nr 285_5728_17.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5729_17.pdf)Uchwała Nr 285_5729_17.pdf11240 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5730_17.pdf)Uchwała Nr 285_5730_17.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5731_17.pdf)Uchwała Nr 285_5731_17.pdf278 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5732_17.pdf)Uchwała Nr 285_5732_17.pdf1115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5733_17.pdf)Uchwała Nr 285_5733_17.pdf1450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5734_17.pdf)Uchwała Nr 285_5734_17.pdf1797 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5735_17.pdf)Uchwała Nr 285_5735_17.pdf2995 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5736_17.pdf)Uchwała Nr 285_5736_17.pdf3893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5737_17.pdf)Uchwała Nr 285_5737_17.pdf961 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 285_5738_17.pdf)Uchwała Nr 285_5738_17.pdf5944 kB