bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 290 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwał:

290/5794/17

4 kwietnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

290/5795/17

4 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

290/5796/17

4 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

290/5797/17

4 kwietnia

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

290/5798/17

4 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

290/5799/17

4 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

290/5800/17

4 kwietnia

w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego– Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania oraz przekazania do konsultacji społecznych.

290/5801/17

4 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

290/5802/17

4 kwietnia

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tryńcza.

290/5803/17

4 kwietnia

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaśliska na lata 2016-2023.

290/5804/17

4 kwietnia

w sprawie przyjęcia wzoru „STATEGII WYJŚCIA” z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013.

290/5805/17

4 kwietnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uruchomienia połączenia w relacji Rzeszów - Łupków – Rzeszów w weekend majowy oraz w dniach 16-18.06.2017 r.

290/5806/17

4 kwietnia

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

290/5807/17

4 kwietnia

uchylająca Uchwałę Nr 49/1064/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego o przekazaniu odcinka drogi powiatowej Nr 1366R, który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa północnej obwodnicy miasta Sokoła Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski”.

290/5808/17

4 kwietnia

w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

290/5809/17

4 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na docinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

290/5810/17

4 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

290/5811/17

4 kwietnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 285/5707/17 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

290/5812/17

4 kwietnia

w sprawie określenia modelu organizacyjnego funkcjonowania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie do POIiŚ 2014-2020 Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) w zakresie realizacji przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym.

290/5813/17

4 kwietnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

290/5814/17

4 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

290/5815/17

4 kwietnia

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

290/5816/17

4 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

290/5817/17

4 kwietnia

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

290/5818/17

4 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., oraz Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego.

290/5819/17

4 kwietnia

w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

290/5820/17

4 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

290/5821/17

4 kwietnia

w sprawie realizacji XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

290/5822/17

4 kwietnia

w sprawie uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2017 r.

290/5823/17

4 kwietnia

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

290/5824/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

290/5825/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Równe.

290/5826/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

290/5827/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

290/5828/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

290/5829/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

290/5830/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

290/5831/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

290/5832/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

290/5833/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

290/5834/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

290/5835/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

290/5836/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

290/5837/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

290/5838/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

290/5839/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

290/5840/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

290/5841/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

290/5842/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

290/5843/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

290/5844/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

290/5845/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

290/5846/17

4 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5794_17.pdf)Uchwała Nr 290_5794_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5795_17.pdf)Uchwała Nr 290_5795_17.pdf4125 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5796_17.pdf)Uchwała Nr 290_5796_17.pdf4803 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5797_17.zip)Uchwała Nr 290_5797_17.zip5031 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5798_17.zip)Uchwała Nr 290_5798_17.zip9786 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5799_17.zip)Uchwała Nr 290_5799_17.zip7158 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5800_17.zip)Uchwała Nr 290_5800_17.zip14097 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5801_17.pdf)Uchwała Nr 290_5801_17.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5802_17.pdf)Uchwała Nr 290_5802_17.pdf1365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5803_17.pdf)Uchwała Nr 290_5803_17.pdf1715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5804_17.pdf)Uchwała Nr 290_5804_17.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5805_17.pdf)Uchwała Nr 290_5805_17.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5806_17.pdf)Uchwała Nr 290_5806_17.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5807_17.pdf)Uchwała Nr 290_5807_17.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5808_17.pdf)Uchwała Nr 290_5808_17.pdf81 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5809_17.pdf)Uchwała Nr 290_5809_17.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5810_17.pdf)Uchwała Nr 290_5810_17.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5811_17.pdf)Uchwała Nr 290_5811_17.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5812_17.pdf)Uchwała Nr 290_5812_17.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5813_17.pdf)Uchwała Nr 290_5813_17.pdf766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5814_17.pdf)Uchwała Nr 290_5814_17.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5815_17.pdf)Uchwała Nr 290_5815_17.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5816_17.pdf)Uchwała Nr 290_5816_17.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5817_17.zip)Uchwała Nr 290_5817_17.zip5850 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5818_17.pdf)Uchwała Nr 290_5818_17.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5819_17.pdf)Uchwała Nr 290_5819_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5820_17.pdf)Uchwała Nr 290_5820_17.pdf3522 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5821_17.pdf)Uchwała Nr 290_5821_17.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5822_17.pdf)Uchwała Nr 290_5822_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5823_17.pdf)Uchwała Nr 290_5823_17.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5824_17.zip)Uchwała Nr 290_5824_17.zip1166 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5825_17.zip)Uchwała Nr 290_5825_17.zip3879 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 290_5826_17.pdf)Uchwała nr 290_5826_17.pdf1004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5827_17.pdf)Uchwała Nr 290_5827_17.pdf1032 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5828_17.pdf)Uchwała Nr 290_5828_17.pdf1045 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5829_17.pdf)Uchwała Nr 290_5829_17.pdf1046 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5830_17.pdf)Uchwała Nr 290_5830_17.pdf1034 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5831_17.pdf)Uchwała Nr 290_5831_17.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5832_17.pdf)Uchwała Nr 290_5832_17.pdf1001 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5833_17.pdf)Uchwała Nr 290_5833_17.pdf1041 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5834_17.pdf)Uchwała Nr 290_5834_17.pdf1026 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5835_17.pdf)Uchwała Nr 290_5835_17.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5836_17.pdf)Uchwała Nr 290_5836_17.pdf1019 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5837_17.pdf)Uchwała Nr 290_5837_17.pdf1028 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5838_17.pdf)Uchwała Nr 290_5838_17.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5839_17.pdf)Uchwała Nr 290_5839_17.pdf1035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5840_17.pdf)Uchwała Nr 290_5840_17.pdf934 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5841_17.pdf)Uchwała Nr 290_5841_17.pdf1020 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5842_17.pdf)Uchwała Nr 290_5842_17.pdf1044 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5843_17.pdf)Uchwała Nr 290_5843_17.pdf948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5844_17.pdf)Uchwała Nr 290_5844_17.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5845_17.pdf)Uchwała Nr 290_5845_17.pdf893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 290_5846_17.pdf)Uchwała Nr 290_5846_17.pdf8588 kB