bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 293 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

293/5851/17

11 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

293/5852/17

11 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

293/5853/17

11 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

293/5854/17

11 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

293/5855/17

11 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

293/5856/17

11 kwietnia

zmieniająca uchwałę nr 239/4779/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

293/5857/17

11 kwietnia

w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

293/5858/17

11 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

293/5859/17

11 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

293/5860/17

11 kwietnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE   – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

293/5861/17

11 kwietnia

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

293/5862/17

11 kwietnia

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żurawica na lata 2016-2022.

293/5863/17

11 kwietnia

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

293/5864/17

11 kwietnia

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

293/5865/17

11 kwietnia

w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 – 2020 przyznanych na 2018.

293/5866/17

11 kwietnia

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2017 roku.

293/5867/17

11 kwietnia

w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt V Ca 453/16.

293/5868/17

11 kwietnia

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

293/5869/17

11 kwietnia

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

293/5870/17

11 kwietnia

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania treści tzw. „uchwały antysmogowej”.

293/5871/17

11 kwietnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

293/5872/17

11 kwietnia

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

293/5873/17

11 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia listy operacji   informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

293/5874/17

11 kwietnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu na realizację w 2017r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

293/5875/17

11 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego.                                            

293/5876/17

11 kwietnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/5450/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017.

293/5877/17

11 kwietnia

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”.

293/5878/17

11 kwietnia

w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia.

293/5879/17

11 kwietnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/5591/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

293/5880/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I.

293/5881/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19.

293/5882/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. Podziemna Trasa turystyczna w Przemyślu”.

293/5883/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

293/5884/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

293/5885/17

11 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030.