bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 229 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

229/5409/13

30.04.2013 r.

przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.

229/5410/13

30.04.2013 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.

229/5411/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5412/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5413/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5414/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5415/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5416/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5417/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5418/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5419/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5420/13

30.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

229/5421/13

30.04.2013 r.

zmiany uchwały Nr 36/675/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2011 r.

229/5422/13

30.04.2013 r.

przyjęcia wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

229/5423/13

30.04.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

229/5424/13

30.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

229/5425/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

229/5426/13

30.04.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.

229/5427/13

30.04.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

229/5428/13

30.04.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

229/5429/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.

229/5430/13

30.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

229/5431/13

30.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

229/5432/13

30.04.2013 r.

złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadania w ramach edukacji ekologicznej.

229/5433/13

30.04.2013 r.

zmiany uchwały Nr 210/4932/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr 220/5204/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2013 r.

229/5434/13

30.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

229/5435/13

30.04.2013 r.

zmiany uchwały Nr 213/5025/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego.

229/5436/13

30.04.2013 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

229/5437/13

30.04.2013 r.

ustalenia kryterium regionalnego oceny operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

229/5438/13

30.04.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

229/5439/13

30.04.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

229/5440/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4452/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2013 rok.

229/5441/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4455/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok. 

229/5442/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4457/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2013 rok.

229/5443/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4453/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2013 rok.

229/5444/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4454/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2013 rok.

229/5445/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4458/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2013 rok.

229/5446/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4456/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2013 rok.

229/5447/13

30.04.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4451/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2013 rok.

229/5448/13

30.04.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013, tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.

229/5449/13

30.04.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

229/5450/13

30.04.2013 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2013 r.

229/5451/13

30.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie policjantów w zakresie problematyki narkomanii – edycja 2013” przez Stowarzyszenie „POMOC” z Rzeszowa.

229/5452/13

30.04.2013 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2013 r.

229/5453/13

30.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

229/5454/13

30.04.2013 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

229/5455/13

30.04.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

229/5456/13

30.04.2013 r.

powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5409_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5409_13.pdf3860 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5410_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5410_13.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5411_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5411_13.pdf1875 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5412_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5412_13.pdf1990 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5413_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5413_13.pdf1967 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5414_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5414_13.pdf1458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5415_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5415_13.pdf1586 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5416_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5416_13.pdf2239 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5417_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5417_13.pdf1707 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5418_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5418_13.pdf1395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5419_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5419_13.pdf1372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5420_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5420_13.pdf2190 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5421_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5421_13.pdf1468 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__229_5422_13.zip)Uchwała_Nr__229_5422_13.zip3987 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5423_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5423_13.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5424_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5424_13.pdf1058 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__229_5425_13.zip)Uchwała_Nr__229_5425_13.zip2530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5426_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5426_13.pdf869 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5427_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5427_13.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__229_5428_13.zip)Uchwała_Nr__229_5428_13.zip1460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5429_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5429_13.pdf1144 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5430_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5430_13.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5431_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5431_13.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5432_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5432_13.pdf559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5433_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5433_13.pdf579 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5434_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5434_13.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5435_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5435_13.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5436_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5436_13.pdf580 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5437_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5437_13.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5438_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5438_13.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5439_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5439_13.pdf775 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5440_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5440_13.pdf1001 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5441_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5441_13.pdf1010 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5442_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5442_13.pdf1017 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5443_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5443_13.pdf1012 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5444_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5444_13.pdf1008 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5445_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5445_13.pdf1012 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5446_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5446_13.pdf1000 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5447_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5447_13.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5448_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5448_13.pdf2477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5449_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5449_13.pdf3236 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5450_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5450_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5451_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5451_13.pdf574 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5452_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5452_13.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5453_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5453_13.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5454_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5454_13.pdf3266 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5455_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5455_13.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_229_5456_13.pdf)Uchwała_Nr_229_5456_13.pdf297 kB