bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 230 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 maja 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

230/5457/13

07.05.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

230/5458/13

07.05.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

230/5459/13

07.05.2013 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

230/5460/13

07.05.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

230/5461/13

07.05.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska””, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

230/5462/13

07.05.2013 r.

zatwierdzenia dokumentu „Prawa i obowiązki Województwa Podkarpackiego /Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

230/5463/13

07.05.2013 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok.

230/5464/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5465/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5466/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5467/13

07.05.2013 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

230/5468/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5469/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5470/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5471/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5472/13

07.05.2013 r.

wyrażenia opinii o planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa Kanału Ulgi Potoku Gawrzyłowskiego w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica”.

230/5473/13

07.05.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala   im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

230/5474/13

07.05.2013 r.

udzielenia dotacji w 2013 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

230/5475/13

07.05.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2014.

230/5476/13

07.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

230/5477/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

230/5478/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

230/5479/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

230/5480/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

230/5481/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2012.

230/5482/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

230/5483/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola Żyrakowska.

230/5484/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Solina i Berezka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Solina.