bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 303 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 maja 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

303/6077/17

16 maja

w sprawie przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza w km 23+146 i km 23+690 w m. Rzepedź” na rzecz Gminy Komańcza.

303/6078/17

16 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

303/6079/17

16 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

303/6080/17

16 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

303/6081/17

16 maja

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: ulic Dolnej i Młynarskiej na terenie Radymna, celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

303/6082/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

303/6083/17

16 maja

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

303/6084/17

16 maja

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jasienica Rosielna.

303/6085/17

16 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 174/3553/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6086/17

16 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 174/3554/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6087/17

16 maja

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6088/17

16 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

303/6089/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A – 4 – Straszęcin – Dębica” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

303/6090/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, RPO WP na lata 2014-2020.

303/6091/17

16 maja

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektów nr RPPK.06.02.02-18-0053/16 i nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 realizowanych przez Powiat Strzyżowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6092/17

16 maja

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

303/6093/17

16 maja

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6094/17

16 maja

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6095/17

16 maja

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0004/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 Przeworsk do DK 94 (Gwizdaj)” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6096/17

16 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

303/6097/17

16 maja

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

303/6098/17

16 maja

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

303/6099/17

16 maja

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

303/6100/17

16 maja

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2017.

303/6101/17

16 maja

w sprawie pozbawienia zawodników stypendium sportowego.

303/6102/17

16 maja

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu Podkarpackiemu.

303/6103/17

16 maja

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

303/6104/17

16 maja

w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2019 z Perspektywa do 2023 r., wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko.

303/6105/17

16 maja

w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2017.

303/6106/17

16 maja

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

303/6107/17

16 maja

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

303/6108/17

16 maja

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

303/6109/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zbycie samochodu.

303/6110/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie ambulansu na Ukrainę.

303/6111/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

303/6112/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup Oprogramowania oraz modyfikację systemu rezonansu magnetycznego.

303/6113/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

303/6114/17

16 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

303/6115/17

16 maja

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego OśrodkaMedycyny Pracy w Rzeszowie.

303/6116/17

16 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

303/6117/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

303/6118/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2017.

303/6119/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.

303/6120/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

303/6121/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017.

303/6122/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

303/6123/17

16 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6077_17.pdf)Uchwała Nr 303_6077_17.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6078_17.pdf)Uchwała Nr 303_6078_17.pdf701 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6079_17.pdf)Uchwała Nr 303_6079_17.pdf725 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6080_17.pdf)Uchwała Nr 303_6080_17.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6081_17.pdf)Uchwała Nr 303_6081_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6082_17.pdf)Uchwała Nr 303_6082_17.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6083_17.pdf)Uchwała Nr 303_6083_17.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6084_17.pdf)Uchwała Nr 303_6084_17.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6085_17.pdf)Uchwała Nr 303_6085_17.pdf9954 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6086_17.pdf)Uchwała Nr 303_6086_17.pdf24101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6087_17.zip)Uchwała Nr 303_6087_17.zip9883 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6088_17.pdf)Uchwała Nr 303_6088_17.pdf1709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6089_17.pdf)Uchwała Nr 303_6089_17.pdf1204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6090_17.pdf)Uchwała Nr 303_6090_17.pdf1719 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6091_17.pdf)Uchwała Nr 303_6091_17.pdf1423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6092_17.zip)Uchwała Nr 303_6092_17.zip16986 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6093_17.zip)Uchwała Nr 303_6093_17.zip16910 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6094_17.zip)Uchwała Nr 303_6094_17.zip17298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6095_17.zip)Uchwała Nr 303_6095_17.zip11269 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6096_17.pdf)Uchwała Nr 303_6096_17.pdf899 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6097_17.zip)Uchwała Nr 303_6097_17.zip1433 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6098_17.pdf)Uchwała Nr 303_6098_17.pdf2290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6099_17.pdf)Uchwała Nr 303_6099_17.pdf1918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6100_17.pdf)Uchwała Nr 303_6100_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6101_17.pdf)Uchwała Nr 303_6101_17.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6102_17.pdf)Uchwała Nr 303_6102_17.pdf758 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6103_17.pdf)Uchwała Nr 303_6103_17.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6104_17.zip)Uchwała Nr 303_6104_17.zip23544 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6105_17.zip)Uchwała Nr 303_6105_17.zip6644 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6106_17.zip)Uchwała Nr 303_6106_17.zip16519 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6107_17.pdf)Uchwała Nr 303_6107_17.pdf2790 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6108_17.pdf)Uchwała Nr 303_6108_17.pdf943 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6109_17.pdf)Uchwała Nr 303_6109_17.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6110_17.pdf)Uchwała Nr 303_6110_17.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6111_17.pdf)Uchwała Nr 303_6111_17.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6112_17.pdf)Uchwała Nr 303_6112_17.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6113_17.pdf)Uchwała Nr 303_6113_17.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6114_17.pdf)Uchwała Nr 303_6114_17.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6115_17.pdf)Uchwała Nr 303_6115_17.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6116_17.pdf)Uchwała Nr 303_6116_17.pdf1674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6117_17.pdf)Uchwała Nr 303_6117_17.pdf1526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6118_17.pdf)Uchwała Nr 303_6118_17.pdf2078 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6119_17.pdf)Uchwała Nr 303_6119_17.pdf5084 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6120_17.pdf)Uchwała Nr 303_6120_17.pdf7351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6121_17.pdf)Uchwała Nr 303_6121_17.pdf2338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6122_17.zip)Uchwała Nr 303_6122_17.zip1449 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 303_6123_17.pdf)Uchwała Nr 303_6123_17.pdf5208 kB