bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 306 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 maja 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

306/6139/17

23 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

306/6140/17

23 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

306/ 6141/17

23 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

306/6142/17

23 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

306/6143/17

23 maja

w sprawie przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

306/6144/17

23 maja

w sprawie zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

306/6145/17

23 maja

w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

306/6146/17

23 maja

w sprawie zmiany uchwały Nr 236/4737/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

306/6147/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022.

306/6148/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024.

306/6149/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Solina na lata 2016-2022.

306/6150/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023.

306/6151/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016-2026.

306/6152/17

23 maja

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016-2024.

306/6153/17

23 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.1 – Zmiana przychodów ze sprzedaży oraz wskaźnika rezultatu RR.8.2.2 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na eksport przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (konkurs ogłoszony w roku 2008) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

306/6154/17

23 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji projektu R.100 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, RR.100.0.1 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla kobiet oraz RR.100.0.2 - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn przez firmę Ortovita Sp. z o.o. realizującą projekt nr RPPK.01.01.00-18-065/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

306/6155/17

23 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźników rezultatu realizacji projektu RR.8.2.20 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, RR.8.2.21 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy, RR.8.2.22 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek regionalny oraz RR.7.4.8 Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, RR.7.4.9 Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (dla konkursu ogłoszonego w roku 2009) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

306/6156/17

23 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

306/6157/17

23 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

306/6158/17

23 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

306/6159/17

23 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

306/6160/17

23 maja

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ustrzyki Dolne.

306/6161/17

23 maja

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.

306/6162/17

23 maja

w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

306/6163/17

23 maja

w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

306/6164/17

23 maja

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

306/6165/17

23 maja

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

306/6166/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

306/6167/17

23 maja

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

306/6168/17

23 maja

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

306/6169/17

23 maja

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

306/6170/17

23 maja

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru.

306/6171/17

23 maja

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

306/6172/17

23 maja

w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2016.

306/6173/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

306/6174/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

306/6175/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

306/6176/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

306/6177/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

306/6178/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

306/6179/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

306/6180/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

306/6181/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

306/6182/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

306/6183/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu

306/6184/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

306/6185/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

306/6186/17

23 maja

w sprawie przyjęcia projektu statutu Filharmonii Podkarpackiej im A. Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

306/6187/17

23 maja

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do konsultacji.

306/6188/17

23 maja

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do konsultacji.

306/6189/17

23 maja

zmieniająca Uchwałę w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

306/6190/17

23 maja

zmieniająca Uchwałę zmieniającą w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

306/6191/17

23 maja

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu.

306/6192/17

23 maja

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno -         promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

306/6193/17

23 maja

w sprawie udzielenia upoważnienia.

306/6194/17

23 maja

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji do realizacji przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017.

306/6195/17

23 maja

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających                z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

306/6196/17

23 maja

w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2017 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

306/6197/17

23 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6139_17.pdf)Uchwała Nr 306_6139_17.pdf4539 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6140_17.pdf)Uchwała Nr 306_6140_17.pdf5907 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6141_17.pdf)Uchwała Nr 306_6141_17.pdf7386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6142_17.pdf)Uchwała Nr 306_6142_17.pdf6503 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6143_17.pdf)Uchwała Nr 306_6143_17.pdf4408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6144_17.zip)Uchwała Nr 306_6144_17.zip13705 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6145_17.zip)Uchwała Nr 306_6145_17.zip11451 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6146_17.pdf)Uchwała Nr 306_6146_17.pdf559 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6147_17.pdf)Uchwała Nr 306_6147_17.pdf2442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6148_17.pdf)Uchwała Nr 306_6148_17.pdf1647 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6149_17.pdf)Uchwała Nr 306_6149_17.pdf1750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6150_17.pdf)Uchwała Nr 306_6150_17.pdf1693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6151_17.pdf)Uchwała Nr 306_6151_17.pdf1743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6152_17.pdf)Uchwała Nr 306_6152_17.pdf1620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6153_17.pdf)Uchwała Nr 306_6153_17.pdf2184 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6154_17.pdf)Uchwała Nr 306_6154_17.pdf1965 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6155_17.pdf)Uchwała Nr 306_6155_17.pdf2120 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6156_17.zip)Uchwała Nr 306_6156_17.zip9770 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6157_17.zip)Uchwała Nr 306_6157_17.zip15325 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6158_17.pdf)Uchwała Nr 306_6158_17.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6159_17.pdf)Uchwała Nr 306_6159_17.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6160_17.pdf)Uchwała Nr 306_6160_17.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6161_17.pdf)Uchwała Nr 306_6161_17.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6162_17.pdf)Uchwała Nr 306_6162_17.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6163_17.pdf)Uchwała Nr 306_6163_17.pdf1481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6164_17.zip)Uchwała Nr 306_6164_17.zip3595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6165_17.pdf)Uchwała Nr 306_6165_17.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6166_17.pdf)Uchwała Nr 306_6166_17.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6167_17.pdf)Uchwała Nr 306_6167_17.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6168_17.pdf)Uchwała Nr 306_6168_17.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6169_17.pdf)Uchwała Nr 306_6169_17.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6170_17.pdf)Uchwała Nr 306_6170_17.pdf1184 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6171_17.pdf)Uchwała Nr 306_6171_17.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6172_17.pdf)Uchwała Nr 306_6172_17.pdf4999 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6173_17.pdf)Uchwała Nr 306_6173_17.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6174_17.pdf)Uchwała Nr 306_6174_17.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6175_17.pdf)Uchwała Nr 306_6175_17.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6176_17.pdf)Uchwała Nr 306_6176_17.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6177_17.pdf)Uchwała Nr 306_6177_17.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6178_17.pdf)Uchwała Nr 306_6178_17.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6179_17.pdf)Uchwała Nr 306_6179_17.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6180_17.pdf)Uchwała Nr 306_6180_17.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6181_17.pdf)Uchwała Nr 306_6181_17.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6182_17.pdf)Uchwała Nr 306_6182_17.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6183_17.pdf)Uchwała Nr 306_6183_17.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6184_17.pdf)Uchwała Nr 306_6184_17.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6185_17.pdf)Uchwała Nr 306_6185_17.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6186_17.pdf)Uchwała Nr 306_6186_17.pdf2831 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6187_17.zip)Uchwała Nr 306_6187_17.zip1918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6188_17.zip)Uchwała Nr 306_6188_17.zip1997 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6189_17.pdf)Uchwała Nr 306_6189_17.pdf1988 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6190_17.pdf)Uchwała Nr 306_6190_17.pdf724 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6191_17.pdf)Uchwała Nr 306_6191_17.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6192_17.pdf)Uchwała Nr 306_6192_17.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6193_17.pdf)Uchwała Nr 306_6193_17.pdf743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6194_17.pdf)Uchwała Nr 306_6194_17.pdf1029 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6195_17.pdf)Uchwała Nr 306_6195_17.pdf2149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6196_17.pdf)Uchwała Nr 306_6196_17.pdf6046 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 306_6197_17.pdf)Uchwała Nr 306_6197_17.pdf2153 kB