bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 308 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 maja 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

 Przedmiot uchwały:

308/6199/17

29 maja

w sprawie rozpatrzenia protestu.

308/6200/17

29 maja

w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

308/6201/17

29 maja

w sprawie zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

308/6202/17

29 maja

w sprawie przyjęcia stanowiska.

308/6203/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016.

308/6204/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

308/6205/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6206/17

29 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6207/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6208/17

29 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6209/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6210/17

29 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6211/17

29 maja

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

308/6212/17

29 maja

w sprawie wyboru do dofinansowania projektów Gmin: Krasne, Głogów Małopolski i Chmielnik oraz zmiany uchwały nr 255/5148/17 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020

308/6213/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wartości wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu w projekcie pn. „Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu”, realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

308/6214/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

308/6215/17

29 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

308/6216/17

29 maja

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17.

308/6217/17

29 maja

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17.

308/6218/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6219/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6220/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6221/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6222/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6223/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6224/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

308/6225/17

29 maja

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

308/6226/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

308/6227/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

308/6228/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

308/6229/17

29 maja

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

308/6230/17

29 maja

w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

308/6231/17

29 maja

w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

308/6232/17

29 maja

w sprawie przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

308/6233/17

29 maja

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów   ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018.

308/6234/17

29 maja

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018

308/6235/17

29 maja

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów   ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

308/6236/17

29 maja

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.

308/6237/17

29 maja

w sprawie wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

308/6238/17

29 maja

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego.

308/6239/17

29 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

308/6240/17

29 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

308/6241/17

29 maja

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 284/5671/17 w Rzeszowie z dnia 17 marca 2017r. sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

308/6242/17

29 maja

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

308/6243/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania wieczystego.

308/6244/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

308/6245/17

29 maja

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

308/6246/17

29 maja

w sprawie powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środkówfinansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych  na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2017 roku.

308/6247/17

29 maja

w sprawie realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny dotyczący operacji „Upowszechnianie w regionalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

308/6248/17

29 maja

w sprawie realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny dotyczący zakupu materiałów promocyjnych.

308/6249/17

29 maja

w sprawie realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny dotyczący operacji „Informacja i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i jego doposażenie w materiały informacyjno-promocyjne”.

308/6250/17

29 maja

w sprawie przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

308/6251/17

29 maja

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Michayland 2017 – Festyn integracyjny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka” przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła.

308/6252/17

29 maja

o przystąpieniu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu Bliżej rodziny – szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach POWER.

308/6253/17

29 maja

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

308/6254/17

29 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

308/6255/17

29 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

308/6256/17

29 maja

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

308/6257/17

29 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne.

308/6258/17

29 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojeódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6199_17.pdf)Uchwała Nr 308_6199_17.pdf4905 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6200_17.pdf)Uchwała Nr 308_6200_17.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6201_17.zip)Uchwała Nr 308_6201_17.zip3217 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6202_17.pdf)Uchwała Nr 308_6202_17.pdf665 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6203_17.zip)Uchwała Nr 308_6203_17.zip1786 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6204_17.pdf)Uchwała Nr 308_6204_17.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6205_17.zip)Uchwała Nr 308_6205_17.zip21130 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6206_17.pdf)Uchwała Nr 308_6206_17.pdf3702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6207_17.zip)Uchwała Nr 308_6207_17.zip22622 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6208_17.pdf)Uchwała Nr 308_6208_17.pdf4037 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6209_17.zip)Uchwała Nr 308_6209_17.zip19524 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6210_17.zip)Uchwała Nr 308_6210_17.zip2341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6211_17.pdf)Uchwała Nr 308_6211_17.pdf2324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6212_17.pdf)Uchwała Nr 308_6212_17.pdf5986 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6213_17.pdf)Uchwała Nr 308_6213_17.pdf1373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6214_17.zip)Uchwała Nr 308_6214_17.zip31816 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6215_17.zip)Uchwała Nr 308_6215_17.zip1551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6216_17.zip)Uchwała Nr 308_6216_17.zip31060 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6217_17.zip)Uchwała Nr 308_6217_17.zip1615 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6218_17.pdf)Uchwała Nr 308_6218_17.pdf741 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6219_17.pdf)Uchwała Nr 308_6219_17.pdf658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6220_17.pdf)Uchwała Nr 308_6220_17.pdf654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6221_17.pdf)Uchwała Nr 308_6221_17.pdf605 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6222_17.pdf)Uchwała Nr 308_6222_17.pdf710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6223_17.pdf)Uchwała Nr 308_6223_17.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6224_17.pdf)Uchwała Nr 308_6224_17.pdf676 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6225_17.pdf)Uchwała Nr 308_6225_17.pdf662 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6226_17.pdf)Uchwała Nr 308_6226_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6227_17.pdf)Uchwała Nr 308_6227_17.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6228_17.pdf)Uchwała Nr 308_6228_17.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6229_17.zip)Uchwała Nr 308_6229_17.zip2537 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6230_17.pdf)Uchwała Nr 308_6230_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6231_17.pdf)Uchwała Nr 308_6231_17.pdf2819 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6232_17.pdf)Uchwała Nr 308_6232_17.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6233_17.zip)Uchwała Nr 308_6233_17.zip10833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6234_17.zip)Uchwała Nr 308_6234_17.zip12884 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6235_17.pdf)Uchwała Nr 308_6235_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6236_17.pdf)Uchwała Nr 308_6236_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6237_17.pdf)Uchwała Nr 308_6237_17.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6238_17.pdf)Uchwała Nr 308_6238_17.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6239_17.pdf)Uchwała Nr 308_6239_17.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6240_17.pdf)Uchwała Nr 308_6240_17.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6241_17.pdf)Uchwała Nr 308_6241_17.pdf2935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6242_17.pdf)Uchwała Nr 308_6242_17.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6243_17.pdf)Uchwała Nr 308_6243_17.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6244_17.pdf)Uchwała Nr 308_6244_17.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6245_17.pdf)Uchwała Nr 308_6245_17.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6246_17.pdf)Uchwała Nr 308_6246_17.pdf560 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6247_17.pdf)Uchwała Nr 308_6247_17.pdf547 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6248_17.pdf)Uchwała Nr 308_6248_17.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6249_17.pdf)Uchwała Nr 308_6249_17.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 308_6250_17.pdf)Uchwała nr 308_6250_17.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6251_17.pdf)Uchwała Nr 308_6251_17.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6252_17.pdf)Uchwała Nr 308_6252_17.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6253_17.pdf)Uchwała Nr 308_6253_17.pdf1563 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6254_17.pdf)Uchwała Nr 308_6254_17.pdf1939 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6255_17.pdf)Uchwała Nr 308_6255_17.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6256_17.pdf)Uchwała Nr 308_6256_17.pdf4855 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6257_17.pdf)Uchwała Nr 308_6257_17.pdf1040 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 308_6258_17.pdf)Uchwała Nr 308_6258_17.pdf5556 kB