bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 315 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 czerwca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot posiedzenia - w sprawie:

315/6586/17

13 czerwca

rozpatrzenia protestu.

315/6587/17

13 czerwca

podjęcia decyzji o realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020”.

315/6588/17

13 czerwca

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

315/6589/17

13 czerwca

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czermin na lata 2017-2023.

315/6590/17

13 czerwca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.6. Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

315/6591/17

13 czerwca

nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.04.03.03-IZ-00-18-001/17 w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

315/6592/17

13 czerwca

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko dla projektu nr RPPK.05.04.00-18-0005/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

315/6593/17

13 czerwca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczeń biurowych, obejmująca głęboką termomodernizację budynku” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

315/6594/17

13 czerwca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0061/16 pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”   realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

315/6595/17

13 czerwca

wydłużenia terminów realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 realizowanego przez Powiat Mielecki oraz projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16, realizowanego przez Gminę i Miasto Ulanów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

315/9596/17

13 czerwca

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nadbrzeżnej na terenie Radymna, celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

315/6597/17

13 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

315/6598/17

13 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

315/6599/17

13 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

315/6600/17

13 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

315/6601/17

13 czerwca

ogłoszenia naboru formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

315/6602/17

13 czerwca

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

315/6603/17

13 czerwca

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

315/6604/17

13 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

315/6605/17

13 czerwca

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

315/6606/17

13 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

315/6607/17

13 czerwca

żądania zwrotu części stypendium przyznanego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

315/6608/17

13 czerwca

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

315/6609/17

13 czerwca

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

315/6610/17

13 czerwca

zamiaru powołania na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

315/6611/17

13 czerwca

odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

315/6612/17

13 czerwca

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektoraPodkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  

315/6613/17

13 czerwca

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

315/6614/17

13 czerwca

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

315/6615/17

13 czerwca

zmieniająca uchwałę Nr 293/5870/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania treści tzw. „uchwały antysmogowej”.

315/6616/17

13 czerwca

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

315/6617/17

13 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Voice Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

315/6618/17

13 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

315/6619/17

13 czerwca

realizacji przedsięwzięcia "Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski" podczas XXII Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.

315/6620/17

13 czerwca

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

315/6621/17

13 czerwca

udzielenia upoważnienia.

315/6622/17

13 czerwca

podpisania porozumienia o współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

315/6623/17

13 czerwca

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

315/6624/17

13 czerwca

współorganizacji X Wystawy Polskie Smaki – Smaczne, bo Podkarpackie.

315/6625/17

13 czerwca

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

315/6626/17

13 czerwca

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

315/6627/17

13 czerwca

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup Stacji diagnostycznej z dedykowanym oprogramowaniem do pełnej oceny serca.

315/6628/17

13 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

315/6629/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.  

315/6630/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.  

315/6631/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych.

315/6632/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

315/6633/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.  

315/6634/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

315/6635/17

13 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6586_17.pdf)Uchwała Nr 315_6586_17.pdf3834 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6587_17.pdf)Uchwała Nr 315_6587_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6588_17.pdf)Uchwała Nr 315_6588_17.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6589_17.pdf)Uchwała Nr 315_6589_17.pdf1984 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6590_17.pdf)Uchwała Nr 315_6590_17.pdf1918 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6591_17.pdf)Uchwała Nr 315_6591_17.pdf955 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6592_17.pdf)Uchwała Nr 315_6592_17.pdf1246 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6593_17.pdf)Uchwała Nr 315_6593_17.pdf2336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6594_17.pdf)Uchwała Nr 315_6594_17.pdf2023 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6595_17.pdf)Uchwała Nr 315_6595_17.pdf1689 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_9596_17.pdf)Uchwała Nr 315_9596_17.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6597_17.pdf)Uchwała Nr 315_6597_17.pdf664 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6598_17.pdf)Uchwała Nr 315_6598_17.pdf675 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6599_17.pdf)Uchwała Nr 315_6599_17.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6600_17.pdf)Uchwała Nr 315_6600_17.pdf1253 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6601_17.pdf)Uchwała Nr 315_6601_17.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6602_17.pdf)Uchwała Nr 315_6602_17.pdf1886 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6603_17.pdf)Uchwała Nr 315_6603_17.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6604_17.pdf)Uchwała Nr 315_6604_17.pdf4606 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6605_17.pdf)Uchwała Nr 315_6605_17.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6606_17.zip)Uchwała Nr 315_6606_17.zip3049 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 315_6607_17.pdf)Uchwała nr 315_6607_17.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6608_17.pdf)Uchwała Nr 315_6608_17.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6609_17.pdf)Uchwała Nr 315_6609_17.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6610_17.pdf)Uchwała Nr 315_6610_17.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6611_17.pdf)Uchwała Nr 315_6611_17.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6612_17.pdf)Uchwała Nr 315_6612_17.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6613_17.pdf)Uchwała Nr 315_6613_17.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6614_17.pdf)Uchwała Nr 315_6614_17.pdf862 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6615_17.pdf)Uchwała Nr 315_6615_17.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6616_17.pdf)Uchwała Nr 315_6616_17.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6617_17.pdf)Uchwała Nr 315_6617_17.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6618_17.pdf)Uchwała Nr 315_6618_17.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6619_17.pdf)Uchwała Nr 315_6619_17.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6620_17.pdf)Uchwała Nr 315_6620_17.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6621_17.pdf)Uchwała Nr 315_6621_17.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6622_17.pdf)Uchwała Nr 315_6622_17.pdf1031 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6623_17.pdf)Uchwała Nr 315_6623_17.pdf3626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6624_17.pdf)Uchwała Nr 315_6624_17.pdf500 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6625_17.pdf)Uchwała Nr 315_6625_17.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6626_17.pdf)Uchwała Nr 315_6626_17.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6627_17.pdf)Uchwała Nr 315_6627_17.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6628_17.pdf)Uchwała Nr 315_6628_17.pdf1156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6629_17.pdf)Uchwała Nr 315_6629_17.pdf5838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6630_17.pdf)Uchwała Nr 315_6630_17.pdf1841 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6631_17.pdf)Uchwała Nr 315_6631_17.pdf14712 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6632_17.zip)Uchwała Nr 315_6632_17.zip13965 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6633_17.pdf)Uchwała Nr 315_6633_17.pdf4060 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6634_17.pdf)Uchwała Nr 315_6634_17.pdf8258 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 315_6635_17.zip)Uchwała Nr 315_6635_17.zip15726 kB