bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 317 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 czerwca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

317/6637/17

20 czerwca

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

317/6638/17

20 czerwca

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

317/6639/17

20 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 241/4851/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

317/6640/17

20 czerwca

rozpatrzenia protestu.

317/6641/17

20 czerwca

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

317/6642/17

20 czerwca

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

317/6643/17

20 czerwca

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

317/6644/17

20 czerwca

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

317/6645/17

20 czerwca

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

317/6646/17

20 czerwca

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

317/6647/17

20 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

317/6648/17

20 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

317/6649/17

20 czerwca

wyboru zadań odnów i przebudów dróg wojewódzkich II puli w 2017 roku.

317/6650/17

20 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

317/6651/17

20 czerwca

wykonania działań promocyjnych podczas I Turnieju Służb Mundurowych w piłce nożnej oraz pikniku rodzinnego.

317/6652/17

20 czerwca

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

317/6653/17

20 czerwca

zmieniająca uchwałę nr 264/5277/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017.

317/6654/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6655/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6656/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6657/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6658/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6659/17

20 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

317/6660/17

20 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

317/6661/17

20 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

317/6662/17

20 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

317/6663/17

20 czerwca

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

317/6664/17

20 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

317/6665/17

20 czerwca

realizacji przedsięwzięcia pt. Konkurs Kulinarny „IV Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, podczas XXII Targów „AGROBIESZCZADY 2017”.

317/6666/17

20 czerwca

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu konkursowego z Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” numer naboru: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16.

317/6667/17

20 czerwca

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

317/6668/17

20 czerwca

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

317/6669/17

20 czerwca

zmiany Uchwały Nr 275/5501/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania ”Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap)”.

317/6670/17

20 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

317/6671/17

20 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

317/6672/17

20 czerwca

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

317/6673/17

20 czerwca

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.