bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 319 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 czerwca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

319/6675/17

27 czerwca

rozpatrzenia protestu.

319/6676/17

27 czerwca

rozpatrzenia protestu.

319/6677/17

27 czerwca

rozpatrzenia protestu.

319/6678/17

27 czerwca

rozpatrzenia protestu.

319/6679/17

27 czerwca

rozpatrzenia protestu

319/6680/17

27 czerwca

dotycząca zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

319/6681/17

27 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6682/17

27 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6683/17

27 czerwca

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

319/6684/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

319/6685/17

27 czerwca

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6686/17

27 czerwca

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026.

319/6687/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

319/6688/17

27 czerwca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektudo dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4. Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” RPO WP na lata 2014-2020.

319/6689/17

27 czerwca

zawarcia umów warunkowych dla projektów pozakonkursowych nr RPPK.04.06.00-18-0001/16 oraz RPPK.03.04.00-18-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6690/17

27 czerwca

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, RPO WP na lata 2014-2020.

319/6691/17

27 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6692/17

27 czerwca

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0030/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

319/6693/17

27 czerwca

zmiany Uchwały nr 301/6053/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

319/6694/17

27 czerwca

zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

319/6695/17

27 czerwca

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

319/6696/17

27 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

319/6697/17

27 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

319/6698/17

27 czerwca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Brzozów.

319/6699/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

319/6700/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

319/6701/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie

319/6702/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich   w Rzeszowie.

319/6703/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 216/4348/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6704/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 216/4349/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6705/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 216/4350/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6706/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 216/4351/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6707/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 251/5055/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6708/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 251/5056/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6709/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 279/5555/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6710/17

27 czerwca

zmiany uchwały Nr 279/5556/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6711/17

27 czerwca

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

319/6712/17

27 czerwca

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

319/6713/17

27 czerwca

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

319/6714/17

27 czerwca

wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

319/6715/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

319/6716/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

319/6717/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

319/6718/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

319/6719/17

27 czerwca

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2017/2018.

319/6720/17

27 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

319/6721/17

27 czerwca

jednostronnego rozwiązania umowy o przekazywanie stypendium Nr XXVI/OP/1/U/20/2016.

319/6722/17

27 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

319/6723/17

27 czerwca

przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

319/6724/17

27 czerwca

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

319/6725/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6726/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6727/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6728/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6729/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

319/6730/17

27 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

319/6731/17

27 czerwca

zmiany Uchwały Nr 281/5625/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r.

319/6732/17

27 czerwca

zmiany Uchwały Nr 239/4831/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

319/6733/17

27 czerwca

zmiany Uchwały Nr 239/4832/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

319/6734/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

319/6735/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

319/6736/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

319/6737/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

319/6738/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

319/6739/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

319/6740/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

319/6741/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnejim. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

319/6742/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznegoim. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

319/6743/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

319/6744/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

319/6745/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

319/6746/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

319/6747/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

319/6748/17

27 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

319/6749/17

27 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

319/6750/17

27 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

319/6751/17

27 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

319/6752/17

27 czerwca

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

319/6753/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

319/6754/17

27 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

319/6755/17

27 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między Województwem Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6675_17.pdf)Uchwała Nr 319_6675_17.pdf3264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6676_17.pdf)Uchwała Nr 319_6676_17.pdf4063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6677_17.pdf)Uchwała Nr 319_6677_17.pdf8151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6678_17.pdf)Uchwała Nr 319_6678_17.pdf4955 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6679_17.pdf)Uchwała Nr 319_6679_17.pdf2936 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6680_17.zip)Uchwała Nr 319_6680_17.zip3068 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6681_17.zip)Uchwała Nr 319_6681_17.zip709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6682_17.zip)Uchwała Nr 319_6682_17.zip2893 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6683_17.zip)Uchwała Nr 319_6683_17.zip20135 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6684_17.zip)Uchwała Nr 319_6684_17.zip15185 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6685_17.zip)Uchwała Nr 319_6685_17.zip13337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6686_17.pdf)Uchwała Nr 319_6686_17.pdf1912 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6687_17.pdf)Uchwała Nr 319_6687_17.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6688_17.pdf)Uchwała Nr 319_6688_17.pdf1875 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6689_17.pdf)Uchwała Nr 319_6689_17.pdf1058 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6690_17.pdf)Uchwała Nr 319_6690_17.pdf1628 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6691_17.pdf)Uchwała Nr 319_6691_17.pdf1077 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6692_17.zip)Uchwała Nr 319_6692_17.zip16743 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6693_17.pdf)Uchwała Nr 319_6693_17.pdf2384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6694_17.pdf)Uchwała Nr 319_6694_17.pdf1332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6695_17.zip)Uchwała Nr 319_6695_17.zip854 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6696_17.pdf)Uchwała Nr 319_6696_17.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6697_17.pdf)Uchwała Nr 319_6697_17.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6698_17.pdf)Uchwała Nr 319_6698_17.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6699_17.pdf)Uchwała Nr 319_6699_17.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6700_17.pdf)Uchwała Nr 319_6700_17.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6701_17.pdf)Uchwała Nr 319_6701_17.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6702_17.pdf)Uchwała Nr 319_6702_17.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6703_17.pdf)Uchwała Nr 319_6703_17.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6704_17.pdf)Uchwała Nr 319_6704_17.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6705_17.pdf)Uchwała Nr 319_6705_17.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6706_17.pdf)Uchwała Nr 319_6706_17.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6707_17.pdf)Uchwała Nr 319_6707_17.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6708_17.pdf)Uchwała Nr 319_6708_17.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6709_17.pdf)Uchwała Nr 319_6709_17.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6710_17.pdf)Uchwała Nr 319_6710_17.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6711_17.pdf)Uchwała Nr 319_6711_17.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6712_17.pdf)Uchwała Nr 319_6712_17.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6713_17.pdf)Uchwała Nr 319_6713_17.pdf2387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6714_17.pdf)Uchwała Nr 319_6714_17.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6715_17.pdf)Uchwała Nr 319_6715_17.pdf872 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6716_17.pdf)Uchwała Nr 319_6716_17.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6717_17.pdf)Uchwała Nr 319_6717_17.pdf704 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6718_17.pdf)Uchwała Nr 319_6718_17.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6719_17.pdf)Uchwała Nr 319_6719_17.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6720_17.pdf)Uchwała Nr 319_6720_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6721_17.pdf)Uchwała Nr 319_6721_17.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6722_17.pdf)Uchwała Nr 319_6722_17.pdf739 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6723_17.zip)Uchwała Nr 319_6723_17.zip15967 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6724_17.pdf)Uchwała Nr 319_6724_17.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6725_17.pdf)Uchwała Nr 319_6725_17.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6726_17.pdf)Uchwała Nr 319_6726_17.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6727_17.pdf)Uchwała Nr 319_6727_17.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6728_17.pdf)Uchwała Nr 319_6728_17.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6729_17.pdf)Uchwała Nr 319_6729_17.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6730_17.pdf)Uchwała Nr 319_6730_17.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6731_17.pdf)Uchwała Nr 319_6731_17.pdf3650 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6732_17.pdf)Uchwała Nr 319_6732_17.pdf978 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6733_17.pdf)Uchwała Nr 319_6733_17.pdf965 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6734_17.pdf)Uchwała Nr 319_6734_17.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6735_17.pdf)Uchwała Nr 319_6735_17.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6736_17.pdf)Uchwała Nr 319_6736_17.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6737_17.pdf)Uchwała Nr 319_6737_17.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6738_17.pdf)Uchwała Nr 319_6738_17.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6739_17.pdf)Uchwała Nr 319_6739_17.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6740_17.pdf)Uchwała Nr 319_6740_17.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6741_17.pdf)Uchwała Nr 319_6741_17.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6742_17.pdf)Uchwała Nr 319_6742_17.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6743_17.pdf)Uchwała Nr 319_6743_17.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6744_17.pdf)Uchwała Nr 319_6744_17.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6745_17.pdf)Uchwała Nr 319_6745_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6746_17.pdf)Uchwała Nr 319_6746_17.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6747_17.pdf)Uchwała Nr 319_6747_17.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6748_17.pdf)Uchwała Nr 319_6748_17.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6749_17.pdf)Uchwała Nr 319_6749_17.pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6750_17.pdf)Uchwała Nr 319_6750_17.pdf1935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6751_17.pdf)Uchwała Nr 319_6751_17.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6752_17.pdf)Uchwała Nr 319_6752_17.pdf4722 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6753_17.pdf)Uchwała Nr 319_6753_17.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6754_17.pdf)Uchwała Nr 319_6754_17.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 319_6755_17.pdf)Uchwała Nr 319_6755_17.pdf1929 kB