bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 324 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 lipca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

324/6803/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6804/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6805/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6806/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6807/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6808/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6809/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6810/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6811/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6812/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6813/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6814/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6815/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6816/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6817/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6818/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6819/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6820/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6821/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6822/17

11 lipca

rozpatrzenia protestu.

324/6823/17

11 lipca

aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

324/6824/17

11 lipca

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „INFORMACJI O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 ROKU.”

324/6825/17

11 lipca

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

324/6826/17

11 lipca

wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

324/6827/17

11 lipca

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

324/6828/17

11 lipca

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w sprawie przysługującej Zarządowi Województwa Podkarpackiego – Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 174/17.

324/6829/17

11 lipca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

324/6830/17

11 lipca

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

324/6831/17

11 lipca

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu   pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

324/6832/17

11 lipca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” realizowanego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

324/6833/17

11 lipca

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0001/16 pn. „Ropa – Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

324/6834/17

11 lipca

zmiany Uchwały Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

324/6835/17

11 lipca

zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

324/6836/17

11 lipca

zmiany uchwały nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

324/6837/17

11 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żurawica.

324/6838/17

11 lipca

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej Nr 112281R Dobrzechów Cegielnia, w m. Dobrzechów powiat strzyżowski.

324/6839/17

11 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

324/6840/17

11 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

324/6841/17

11 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

324/6842/17

11 lipca

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

324/6843/17

11 lipca

przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2017 r.

324/6844/17

11 lipca

zmiany uchwały Nr 322/6780/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”.

324/6845/17

11 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”.

324/6846/17

11 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

324/6847/17

11 lipca

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

324/6848/17

11 lipca

przyznania/nieprzyznania dotacji celowej szkołom wyższym z terenu województwa podkarpackiego na rok 2017.

324/6849/17

11 lipca

podpisania porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w sprawie wspólnego przygotowania i wydania kalendarzy ściennych na 2018 r. o treści historycznej związanej z 100. rocznicą odzyskania niepodległości RP.

324/6850/17

11 lipca

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Województwa i Miasta pn. „Promocja Miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego w ramach organizowanych Świątecznych Targów Książki”.

324/6851/17

11 lipca

uchylenia uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego.

324/6852/17

11 lipca

przeznaczenia do sprzedaży w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

324/6853/17

11 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

324/6854/17

11 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

324/6855/17

11 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

324/6856/17

11 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

324/6857/17

11 lipca

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r.

324/6858/17

11 lipca

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w  2017 roku.

324/6859/17

11 lipca

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

324/6860/17

11 lipca

zmiany Uchwały Nr 267/5348/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2017 roku.

324/6861/17

11 lipca

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

324/6862/17

11 lipca

wyrażenia zgody na złożenie wniosku jako Partnera do projektu konkursowego dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet inwestycyjny 9 iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

324/6863/17

11 lipca

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu nie będącym przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

324/6864/17

11 lipca

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

324/6865/17

11 lipca

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

324/6866/17

11 lipca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce”.

324/6867/17

11 lipca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017” .

324/6868/17

11 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

324/6869/17

11 lipca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

324/6870/17

11 lipca

przyjęcia propozycji układowych Spółki ABM Solid S.A. w upadłości układowej.

324/6871/17

11 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6803_17.pdf)Uchwała Nr 324_6803_17.pdf3254 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6804_17.pdf)Uchwała Nr 324_6804_17.pdf4687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6805_17.pdf)Uchwała Nr 324_6805_17.pdf4266 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6806_17.pdf)Uchwała Nr 324_6806_17.pdf4262 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6807_17.pdf)Uchwała Nr 324_6807_17.pdf4311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6808_17.pdf)Uchwała Nr 324_6808_17.pdf3721 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6809_17.pdf)Uchwała Nr 324_6809_17.pdf4371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6810_17.pdf)Uchwała Nr 324_6810_17.pdf3954 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6811_17.pdf)Uchwała Nr 324_6811_17.pdf7629 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6812_17.pdf)Uchwała Nr 324_6812_17.pdf5101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6813_17.pdf)Uchwała Nr 324_6813_17.pdf5939 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6814_17.pdf)Uchwała Nr 324_6814_17.pdf5866 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6815_17.pdf)Uchwała Nr 324_6815_17.pdf6063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6816_17.pdf)Uchwała Nr 324_6816_17.pdf4993 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6817_17.pdf)Uchwała Nr 324_6817_17.pdf4481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6818_17.pdf)Uchwała Nr 324_6818_17.pdf8263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6819_17.pdf)Uchwała Nr 324_6819_17.pdf3938 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6820_17.pdf)Uchwała Nr 324_6820_17.pdf4127 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6821_17.pdf)Uchwała Nr 324_6821_17.pdf6109 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6822_17.pdf)Uchwała Nr 324_6822_17.pdf4852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6823_17.zip)Uchwała Nr 324_6823_17.zip3391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6824_17.zip)Uchwała Nr 324_6824_17.zip1085 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6825_17.pdf)Uchwała Nr 324_6825_17.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6826_17.zip)Uchwała Nr 324_6826_17.zip784 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6827_17.pdf)Uchwała Nr 324_6827_17.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6828_17.pdf)Uchwała Nr 324_6828_17.pdf733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6829_17.zip)Uchwała Nr 324_6829_17.zip25533 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6830_17.zip)Uchwała Nr 324_6830_17.zip2366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6831_17.pdf)Uchwała Nr 324_6831_17.pdf2235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6832_17.pdf)Uchwała Nr 324_6832_17.pdf2486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6833_17.pdf)Uchwała Nr 324_6833_17.pdf2366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6834_17.zip)Uchwała Nr 324_6834_17.zip21632 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6835_17.zip)Uchwała Nr 324_6835_17.zip25885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6836_17.pdf)Uchwała Nr 324_6836_17.pdf1229 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6837_17.pdf)Uchwała Nr 324_6837_17.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6838_17.pdf)Uchwała Nr 324_6838_17.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6839_17.pdf)Uchwała Nr 324_6839_17.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6840_17.pdf)Uchwała Nr 324_6840_17.pdf621 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6841_17.pdf)Uchwała Nr 324_6841_17.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6842_17.pdf)Uchwała Nr 324_6842_17.pdf3030 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6843_17.zip)Uchwała Nr 324_6843_17.zip3551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6844_17.pdf)Uchwała Nr 324_6844_17.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6845_17.pdf)Uchwała Nr 324_6845_17.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6846_17.pdf)Uchwała Nr 324_6846_17.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6847_17.pdf)Uchwała Nr 324_6847_17.pdf1472 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6848_17.pdf)Uchwała Nr 324_6848_17.pdf1188 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6849_17.pdf)Uchwała Nr 324_6849_17.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6850_17.pdf)Uchwała Nr 324_6850_17.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6851_17.pdf)Uchwała Nr 324_6851_17.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6852_17.pdf)Uchwała Nr 324_6852_17.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6853_17.pdf)Uchwała Nr 324_6853_17.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6854_17.pdf)Uchwała Nr 324_6854_17.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6855_17.pdf)Uchwała Nr 324_6855_17.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6856_17.pdf)Uchwała Nr 324_6856_17.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6857_17.pdf)Uchwała Nr 324_6857_17.pdf4092 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6858_17.pdf)Uchwała Nr 324_6858_17.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6859_17.pdf)Uchwała Nr 324_6859_17.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6860_17.pdf)Uchwała Nr 324_6860_17.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6861_17.zip)Uchwała Nr 324_6861_17.zip5133 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6862_17.pdf)Uchwała Nr 324_6862_17.pdf574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6863_17.pdf)Uchwała Nr 324_6863_17.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6864_17.pdf)Uchwała Nr 324_6864_17.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6865_17.pdf)Uchwała Nr 324_6865_17.pdf1166 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6866_17.pdf)Uchwała Nr 324_6866_17.pdf2408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6867_17.pdf)Uchwała Nr 324_6867_17.pdf2134 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6868_17.pdf)Uchwała Nr 324_6868_17.pdf1524 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6869_17.pdf)Uchwała Nr 324_6869_17.pdf1121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6870_17.pdf)Uchwała Nr 324_6870_17.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 324_6871_17.pdf)Uchwała Nr 324_6871_17.pdf997 kB