bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 325 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 lipca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

325/6872/17

18 lipca

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

325/6873/17

18 lipca

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok.

325/6874/17

18 lipca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

325/6875/17

18 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 oraz RPPK.03.02.00-18-0104/16 wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

325/6876/17

18 lipca

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu” realizowanego przez Gminę Jedlicze w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

325/6877/17

18 lipca

zmiany Uchwały nr 301/6053/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.)

325/6878/17

18 lipca

zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.)

325/6879/17

18 lipca

upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

325/6880/17

18 lipca

współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

325/6881/17

18 lipca

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

325/6882/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Markowa

325/6883/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie

325/6884/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Lubaczów

325/6885/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Pruchnik

325/6886/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Dębica

325/6887/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żołynia

325/6888/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Hyżne

325/6889/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

325/6890/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Grębów

325/6891/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Cieszanów.

325/6892/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dubiecko

325/6893/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jawornik Polski

325/6894/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ostrów

325/6895/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łańcut

325/6896/17

18 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Tyczyn.

325/6897/17

18 lipca

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku

325/6898/17

18 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

325/6899/17

18 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

325/6900/17

18 lipca

zmiany Uchwały Nr 303/6099/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

325/6901/17

18 lipca

współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej.

325/6902/17

18 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

325/6903/17

18 lipca

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2017 roku.

325/6904/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6905/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6906/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6907/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6908/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6909/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6910/17

18 lipca

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

325/6911/17

18 lipca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

325/6912/17

18 lipca

powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

325/6913/17

18 lipca

powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

325/6914/17

18 lipca

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

325/6915/17

18 lipca

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

325/6916/17

18 lipca

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3942/16 z 5 lipca 2016 roku.

325/6917/17

18 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

325/6918/17

18 lipca

udzielenia pełnomocnictwa

325/6919/17

18 lipca

realizacji zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniu 16-17 września 2017 r.

325/6920/17

18 lipca

zmiany Uchwały Nr 275/5500/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

325/6921/17

18 lipca

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Nr 1 – wymiana dźwigu towarowo – osobowego”.

325/6922/17

18 lipca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala”

325/6923/17

18 lipca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”

325/6924/17

18 lipca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup defibrylatora klinicznego do Poradni Kardiologicznej”.

325/6925/17

18 lipca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – Pracowni RTG”.

325/6926/17

18 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

325/6927/17

18 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie.

325/6928/17

18 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Trzebownisko.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6872_17.zip)Uchwała Nr 325_6872_17.zip13327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6873_17.zip)Uchwała Nr 325_6873_17.zip13820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6874_17.pdf)Uchwała Nr 325_6874_17.pdf825 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6875_17.pdf)Uchwała Nr 325_6875_17.pdf1651 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6876_17.pdf)Uchwała Nr 325_6876_17.pdf1084 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6877_17.pdf)Uchwała Nr 325_6877_17.pdf2430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6878_17.pdf)Uchwała Nr 325_6878_17.pdf1439 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6879_17.pdf)Uchwała Nr 325_6879_17.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6880_17.pdf)Uchwała Nr 325_6880_17.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6881_17.pdf)Uchwała Nr 325_6881_17.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6882_17.pdf)Uchwała Nr 325_6882_17.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6883_17.pdf)Uchwała Nr 325_6883_17.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6884_17.pdf)Uchwała Nr 325_6884_17.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6885_17.pdf)Uchwała Nr 325_6885_17.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6886_17.pdf)Uchwała Nr 325_6886_17.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6887_17.pdf)Uchwała Nr 325_6887_17.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6888_17.pdf)Uchwała Nr 325_6888_17.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6889_17.pdf)Uchwała Nr 325_6889_17.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6890_17.pdf)Uchwała Nr 325_6890_17.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6891_17.pdf)Uchwała Nr 325_6891_17.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6892_17.pdf)Uchwała Nr 325_6892_17.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6893_17.pdf)Uchwała Nr 325_6893_17.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6894_17.pdf)Uchwała Nr 325_6894_17.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6895_17.pdf)Uchwała Nr 325_6895_17.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6896_17.pdf)Uchwała Nr 325_6896_17.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6897_17.zip)Uchwała Nr 325_6897_17.zip2164 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6898_17.pdf)Uchwała Nr 325_6898_17.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6899_17.pdf)Uchwała Nr 325_6899_17.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6900_17.pdf)Uchwała Nr 325_6900_17.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6901_17.pdf)Uchwała Nr 325_6901_17.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6902_17.pdf)Uchwała Nr 325_6902_17.pdf2809 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6903_17.pdf)Uchwała Nr 325_6903_17.pdf1191 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6904_17.pdf)Uchwała Nr 325_6904_17.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6905_17.pdf)Uchwała Nr 325_6905_17.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6906_17.pdf)Uchwała Nr 325_6906_17.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6907_17.pdf)Uchwała Nr 325_6907_17.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6908_17.pdf)Uchwała Nr 325_6908_17.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6909_17.pdf)Uchwała Nr 325_6909_17.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6910_17.pdf)Uchwała Nr 325_6910_17.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6911_17.pdf)Uchwała Nr 325_6911_17.pdf4871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6912_17.pdf)Uchwała Nr 325_6912_17.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6913_17.pdf)Uchwała Nr 325_6913_17.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6914_17.pdf)Uchwała Nr 325_6914_17.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6915_17.pdf)Uchwała Nr 325_6915_17.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6916_17.pdf)Uchwała Nr 325_6916_17.pdf710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6917_17.pdf)Uchwała Nr 325_6917_17.pdf274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6918_17.pdf)Uchwała Nr 325_6918_17.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6919_17.pdf)Uchwała Nr 325_6919_17.pdf496 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6920_17.pdf)Uchwała Nr 325_6920_17.pdf763 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6921_17.pdf)Uchwała Nr 325_6921_17.pdf2345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6922_17.pdf)Uchwała Nr 325_6922_17.pdf2317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6923_17.pdf)Uchwała Nr 325_6923_17.pdf2349 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6924_17.pdf)Uchwała Nr 325_6924_17.pdf2284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6925_17.pdf)Uchwała Nr 325_6925_17.pdf2305 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6926_17.pdf)Uchwała Nr 325_6926_17.pdf1394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6927_17.pdf)Uchwała Nr 325_6927_17.pdf3484 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 325_6928_17.pdf)Uchwała Nr 325_6928_17.pdf968 kB