http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 326 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca 2017 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

326/6929/17

25 lipca

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

326/6930/17

25 lipca

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

326/6931/17

25 lipca

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

326/6932/17

25 lipca

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

326/6933/17

25 lipca

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

326/6934/17

25 lipca

rozpatrzenia protestu.

326/6935/17

25 lipca

rozpatrzenia protestu.

326/6936/17

25 lipca

rozpatrzenia protestu.

326/6937/17

25 lipca

zmiany Uchwały Nr 317/6641/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

326/6938/17

25 lipca

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

326/6939/17

25 lipca

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

326/6940/17

25 lipca

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

326/6941/17

25 lipca

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

326/6942/17

25 lipca

zmiany Uchwały Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

326/6943/17

25 lipca

zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

326/6944/17

25 lipca

przekazania Gminie Przemyśl zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz.

326/6945/17

25 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

326/6946/17

25 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

326/6947/17

25 lipca

wyrażenia zgody na udostępnienie autobusu szynowego.

326/6948/17

25 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

326/6949/17

25 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

326/6950/17

25 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

326/6951/17

25 lipca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

326/6952/17

25 lipca

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku

326/6953/17

25 lipca

zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 roku.

326/6954/17

25 lipca

zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”.

326/6955/17

25 lipca

zmiany uchwały Nr 308/6227/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

326/6956/17

25 lipca

zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

326/6957/17

25 lipca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S ‑19 Podgórze”.

326/6958/17

25 lipca

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

326/6959/17

25 lipca

wykonania działań promocyjnych podczas Air Cargo Challenge 2017.

326/6960/17

25 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

326/6961/17

25 lipca

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Mój przyjaciel koń - terapeuta” przez Klub Jeździecki „Kresy”, Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

326/6962/17

25 lipca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup analizatora hematologicznego do Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

326/6963/17

25 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

326/6964/17

25 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

326/6965/17

25 lipca

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

326/6966/17

25 lipca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

326/6967/17

25 lipca

przyjęcia propozycji układowych Spółki POLONEA INWEST Sp. z o.o. w Stępinie.

326/6968/17

25 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.

326/6969/17

25 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektu „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.