bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 331 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

331/7117/17

23 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

331/7118/17

23 sierpnia

przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

331/7119/17

23 sierpnia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

331/7120/17

23 sierpnia

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

331/7121/17

23 sierpnia

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla projektu realizowanego przez Powiat Leżajski nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

331/7122/17

23 sierpnia

nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-002/17 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

331/7123/17

23 sierpnia

wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie na podstawie dokumentów złożonych po 31.07.2017 r. dla projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 99/6028/14 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

331/7124/17

23 sierpnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Frysztak.

331/7125/17

23 sierpnia

zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

331/7126/17

23 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

331/7127/17

23 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

331/7128/17

23 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

331/7129/17

23 sierpnia

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

331/7130/17

23 sierpnia

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

331/7131/17

23 sierpnia

odmowy umorzenia wierzytelności przypadającej Województwu Podkarpackiemu.

331/7132/17

23 sierpnia

realizacji operacji EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

331/7133/17

23 sierpnia

przyjęcia darowizny.

331/7134/17

23 sierpnia

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 306/6192/17 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno -   promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta.

331/7135/17

23 sierpnia

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

331/7136/17

23 sierpnia

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Akademia Bezpiecznego Seniora” przez Stowarzyszenie „Razem Dla Wsi Łańcuckiej”.

331/7137/17

23 sierpnia

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

331/7138/17

23 sierpnia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

331/7139/17

23 sierpnia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

331/7140/17

23 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

331/7141/17

23 sierpnia

przyjęcia propozycji układowych w postępowaniu o zatwierdzenie układu Przemysława Pasterczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Pasterczyk Złom - Stal w Jedliczu.