bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 350 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 października 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

350/7432/17

10 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

350/7433/17

10 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

350/7434/17

10 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

350/7435/17

10 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

350/7436/17

10 października

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

350/7437/17

10 października

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018.

350/7438/17

10 października

udzielenia pełnomocnictwa.

350/7439/17

10 października

zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

350/7440/17

10 października

rozpatrzenia protestu.

350/7441/17

10 października

rozpatrzenia protestu.

350/7442/17

10 października

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

350/7443/17

10 października

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn.: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – zakres I: Gmina Trzebownisko, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Świlcza, przedkładanego w ramach działania 1.5. Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

350/7444/17

10 października

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn.: Profesjonalizacja usług IOB, w ramach działania 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

350/7445/17

10 października

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

350/7446/17

10 października

zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

350/7447/17

10 października

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

350/7448/17

10 października

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

350/7449/17

10 października

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

350/7450/17

10 października

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

350/7451/17

10 października

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

350/7452/17

10 października

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

350/7453/17

10 października

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

350/7454/17

10 października

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

350/7455/17

10 października

współorganizacji uroczystości związanych z pochówkiem Żołnierzy Niezłomnych: Leopolda Rząsy i Michała Zygo.

350/7456/17

10 października

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

350/7457/17

10 października

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r., wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

350/7458/17

10 października

przyjęcia procedury w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014–2020.

350/7459/17

10 października

udzielenia pełnomocnictwa.

350/7460/17

10 października

udzielenia pełnomocnictwa.

350/7461/17

10 października

udzielenia pełnomocnictwa.

350/7462/17

10 października

podpisania umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Miastem Jasło dotyczącej udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

350/7463/17

10 października

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

350/7464/17

10 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów”.

350/7465/17

10 października

zmiany Uchwały Nr 293/5877/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”.

350/7466/17

10 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego do pracowni TK”.

350/7467/17

10 października

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia.

350/7468/17

10 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

350/7469/17

10 października

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

350/7470/17

10 października

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

350/7471/17

10 października

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup i doposażenie ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu”

350/7472/17

10 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

350/7473/17

10 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.