bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 364 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 listopada 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

364/7674/17

14 listopada

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

364/7675/17

14 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

364/7676/17

14 listopada

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

364/7677/17

14 listopada

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

364/7678/17

14 listopada

zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

364/7679/17

14 listopada

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2018 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

364/7680/17

14 listopada

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

364/7681/17

14 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0035/16 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

364/7682/17

14 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

364/7683/17

14 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0015/16 realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

364/7684/17

14 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

364/7685/17

14 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

364/7686/17

14 listopada

przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

364/7687/17

14 listopada

ogłoszenia konkursu na logo portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

364/7688/17

14 listopada

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

364/7689/17

14 listopada

przystąpienia do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.

364/7690/17

14 listopada

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

364/7691/17

14 listopada

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

364/7692/17

14 listopada

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 .

364/7693/17

14 listopada

nie przywrócenia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

364/7694/17

14 listopada

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

364/7695/17

14 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

364/7696/17

14 listopada

zmiany uchwały.

364/7697/17

14 listopada

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa budynku E i F wraz z zakupem wyposażenia”.

364/7698/17

14 listopada

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa aparatu do ESWL”.

364/7699/17

14 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

364/7700/17

14 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

364/7701/17

14 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 3 ambulansów wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

364/7702/17

14 listopada

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

364/7703/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Solina z budżetu Województwa Podkarpackiego.

364/7704/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

364/7705/17

14 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

364/7706/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

364/7707/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus +.

364/7708/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

364/7709/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

364/7710/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.

364/7711/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

364/7712/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

364/7713/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.    

364/7714/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

364/7715/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

364/7716/17

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2017 i 2018 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7674_17.pdf)Uchwała Nr 364_7674_17.pdf6155 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7675_17.pdf)Uchwała Nr 364_7675_17.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7676_17.pdf)Uchwała Nr 364_7676_17.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7677_17.pdf)Uchwała Nr 364_7677_17.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7678_17.pdf)Uchwała Nr 364_7678_17.pdf585 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7679_17.pdf)Uchwała Nr 364_7679_17.pdf16109 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7680_17.pdf)Uchwała Nr 364_7680_17.pdf846 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7681_17.pdf)Uchwała Nr 364_7681_17.pdf1443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7682_17.pdf)Uchwała Nr 364_7682_17.pdf1557 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7683_17.pdf)Uchwała Nr 364_7683_17.pdf1935 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7684_17.zip)Uchwała Nr 364_7684_17.zip9876 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7685_17.zip)Uchwała Nr 364_7685_17.zip6260 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7686_17.pdf)Uchwała Nr 364_7686_17.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7687_17.pdf)Uchwała Nr 364_7687_17.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7688_17.pdf)Uchwała Nr 364_7688_17.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7689_17.pdf)Uchwała Nr 364_7689_17.pdf751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7690_17.pdf)Uchwała Nr 364_7690_17.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7691_17.pdf)Uchwała Nr 364_7691_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7692_17.pdf)Uchwała Nr 364_7692_17.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7693_17.pdf)Uchwała Nr 364_7693_17.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7694_17.pdf)Uchwała Nr 364_7694_17.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7695_17.pdf)Uchwała Nr 364_7695_17.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7696_17.pdf)Uchwała Nr 364_7696_17.pdf480 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7697_17.pdf)Uchwała Nr 364_7697_17.pdf2657 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7698_17.pdf)Uchwała Nr 364_7698_17.pdf2340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7699_17.pdf)Uchwała Nr 364_7699_17.pdf2330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7700_17.pdf)Uchwała Nr 364_7700_17.pdf2337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7701_17.pdf)Uchwała Nr 364_7701_17.pdf2082 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7702_17.pdf)Uchwała Nr 364_7702_17.pdf2073 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7703_17.pdf)Uchwała Nr 364_7703_17.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7704_17.pdf)Uchwała Nr 364_7704_17.pdf5249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7705_17.pdf)Uchwała Nr 364_7705_17.pdf1705 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7706_17.pdf)Uchwała Nr 364_7706_17.pdf1337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7707_17.pdf)Uchwała Nr 364_7707_17.pdf1324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7708_17.pdf)Uchwała Nr 364_7708_17.pdf1246 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7709_17.pdf)Uchwała Nr 364_7709_17.pdf3614 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7710_17.pdf)Uchwała Nr 364_7710_17.pdf5217 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7711_17.pdf)Uchwała Nr 364_7711_17.pdf4442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7712_17.pdf)Uchwała Nr 364_7712_17.pdf5745 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7713_17.pdf)Uchwała Nr 364_7713_17.pdf4536 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7714_17.pdf)Uchwała Nr 364_7714_17.pdf4486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7715_17.zip)Uchwała Nr 364_7715_17.zip15655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 364_7716_17.pdf)Uchwała Nr 364_7716_17.pdf1544 kB