bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 372 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 listopada 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

372/7786/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7787/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7788/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7789/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7790/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7791/17

28 listopada

rozpatrzenia protestu.

372/7792/17

28 listopada

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

372/7793/17

28 listopada

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7794/17

28 listopada

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

372/7795/17

28 listopada

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 r.

372/7796/17

28 listopada

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7797/17

28 listopada

powołania Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7798/17

28 listopada

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

372/7799/17

28 listopada

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

372/7800/17

28 listopada

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024.

372/7801/17

28 listopada

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

372/7802/17

28 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0004/17 pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7803/17

28 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

372/7804/17

28 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

372/7805/17

28 listopada

wydłużenia terminów realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 realizowanych przez Gminę Cieszanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7806/17

28 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0011/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7807/17

28 listopada

wyrażenia zgody na zmianę wartości wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu w projekcie RPPK.06.04.03-18-0025/16 pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7808/17

28 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

372/7809/17

28 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

372/7810/17

28 listopada

decyzji o realizacji projektu własnego /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

372/7811/17

28 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

372/7812/17

28 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

372/7813/17

28 listopada

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w tragach ILA Berlin Air Show 2018 oraz zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów, Gminą Miasto Krosno oraz Polską Agencją Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku - w celu organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego.

372/7814/17

28 listopada

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

372/7815/17

28 listopada

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

372/7816/17

28 listopada

przyjęcia projektu statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu i przekazania do konsultacji.

372/7817/17

28 listopada

ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

372/7818/17

28 listopada

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

372/7819/17

28 listopada

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

372/7820/17

28 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

372/7821/17

28 listopada

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2017 roku.

372/7822/17

28 listopada

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018.

372/7823/17

28 listopada

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.

372/7824/17

28 listopada

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

372/7825/17

28 listopada

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

372/7826/17

28 listopada

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

372/7827/17

28 listopada

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

372/7828/17

28 listopada

zmiany Uchwały Nr 330/7105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.

372/7829/17

28 listopada

uchylenia uchwały przyznającej dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów”.

372/7830/17

28 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

372/7831/17

28 listopada

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

372/7832/17

28 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

372/7833/17

28 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

372/7834/17

28 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7786_17.pdf)Uchwała Nr 372_7786_17.pdf6547 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7787_17.pdf)Uchwała Nr 372_7787_17.pdf4075 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7788_17.pdf)Uchwała Nr 372_7788_17.pdf3291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7789_17.pdf)Uchwała Nr 372_7789_17.pdf3861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7790_17.pdf)Uchwała Nr 372_7790_17.pdf3833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7791_17.pdf)Uchwała Nr 372_7791_17.pdf4194 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7792_17.zip)Uchwała Nr 372_7792_17.zip16350 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7793_17.zip)Uchwała Nr 372_7793_17.zip15718 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7794_17.zip)Uchwała Nr 372_7794_17.zip8545 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7795_17.zip)Uchwała Nr 372_7795_17.zip7167 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7796_17.pdf)Uchwała Nr 372_7796_17.pdf4177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7797_17.pdf)Uchwała Nr 372_7797_17.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7798_17.pdf)Uchwała Nr 372_7798_17.pdf11857 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7799_17.pdf)Uchwała Nr 372_7799_17.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7800_17.pdf)Uchwała Nr 372_7800_17.pdf1458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7801_17.pdf)Uchwała Nr 372_7801_17.pdf7413 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7802_17.zip)Uchwała Nr 372_7802_17.zip10229 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7803_17.pdf)Uchwała Nr 372_7803_17.pdf1884 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7804_17.pdf)Uchwała Nr 372_7804_17.pdf2176 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7805_17.pdf)Uchwała Nr 372_7805_17.pdf2413 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7806_17.pdf)Uchwała Nr 372_7806_17.pdf1618 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7807_17.pdf)Uchwała Nr 372_7807_17.pdf1465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7808_17.zip)Uchwała Nr 372_7808_17.zip9882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7809_17.zip)Uchwała Nr 372_7809_17.zip8619 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7810_17.zip)Uchwała Nr 372_7810_17.zip10192 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7811_17.pdf)Uchwała Nr 372_7811_17.pdf661 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7812_17.pdf)Uchwała Nr 372_7812_17.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7813_17.pdf)Uchwała Nr 372_7813_17.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7814_17.pdf)Uchwała Nr 372_7814_17.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7815_17.pdf)Uchwała Nr 372_7815_17.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7816_17.pdf)Uchwała Nr 372_7816_17.pdf2700 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7817_17.pdf)Uchwała Nr 372_7817_17.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7818_17.pdf)Uchwała Nr 372_7818_17.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7819_17.pdf)Uchwała Nr 372_7819_17.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7820_17.pdf)Uchwała Nr 372_7820_17.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7821_17.pdf)Uchwała Nr 372_7821_17.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7822_17.pdf)Uchwała Nr 372_7822_17.pdf5139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7823_17.pdf)Uchwała Nr 372_7823_17.pdf1951 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7824_17.pdf)Uchwała Nr 372_7824_17.pdf3136 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7825_17.pdf)Uchwała Nr 372_7825_17.pdf636 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7826_17.pdf)Uchwała Nr 372_7826_17.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7827_17.pdf)Uchwała Nr 372_7827_17.pdf451 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7828_17.pdf)Uchwała Nr 372_7828_17.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7829_17.pdf)Uchwała Nr 372_7829_17.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7830_17.pdf)Uchwała Nr 372_7830_17.pdf3126 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7831_17.pdf)Uchwała Nr 372_7831_17.pdf5126 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7832_17.pdf)Uchwała Nr 372_7832_17.pdf4554 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7833_17.pdf)Uchwała Nr 372_7833_17.pdf7344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 372_7834_17.pdf)Uchwała Nr 372_7834_17.pdf4514 kB