bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 413 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 marca 2018 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

413/8618/18

27 marca

zmieniająca uchwałę nr 293/5856/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8619/18

27 marca

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

413/8620/18

27 marca

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8621/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8622/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8623/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8624/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8625/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8626/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8627/18

27 marca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8628/18

27 marca

rozpatrzenia protestu.

413/8629/18

27 marca

uchylenia uchwały nr 410/8572/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie uczestnictwa w realizacji oraz udziału w odbiorze zadania pn.: „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie”.

413/8630/18

27 marca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

413/8631/18

27 marca

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8632/18

27 marca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8633/18

27 marca

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8634/18

27 marca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8635/18

27 marca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8636/18

27 marca

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

413/8637/18

27 marca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17.

413/8638/18

27 marca

zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020.

413/8639/18

27 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

413/8640/18

27 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0008/17, pn. „Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów” realizowanego przez Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8641/18

27 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0001/16, pn. „Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8642/18

27 marca

zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych projektów” w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17).

413/8643/18

27 marca

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17).

413/8644/18

27 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1110/16 realizowanego przez SPECMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8645/18

27 marca

zmieniająca uchwałę nr 347/7419/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

413/8646/18

27 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/8647/18

27 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/8648/18

27 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

413/8649/18

27 marca

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2017 rok.

413/8650/18

27 marca

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

413/8651/18

27 marca

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

413/8652/18

27 marca

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

413/8653/18

27 marca

zmiany Uchwały Nr 330/7094/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zaakceptowania cennika biletów jednorazowych i okresowych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2018 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017-2020.

413/8654/18

27 marca

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

413/8655/18

27 marca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

413/8656/18

27 marca

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

413/8657/18

27 marca

ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku od roku szkolnego 2018/2019.

413/8658/18

27 marca

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w roku szkolnym 2017/2018.

413/8659/18

27 marca

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

413/8660/18

27 marca

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

413/8661/18

27 marca

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych   – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

413/8662/18

27 marca

przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2017.

413/8663/18

27 marca

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

413/8664/18

27 marca

udzielenia pełnomocnictwa.

413/8665/18

27 marca

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

413/8666/18

27 marca

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

413/8667/18

27 marca

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

413/8668/18

27 marca

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr LI/854/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2018 r.

413/8669/18

27 marca

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

413/8670/18

27 marca

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

413/8671/18

27 marca

zmiany Uchwały Nr 401/8436/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.

413/8672/18

27 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

413/8673/18

27 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

413/8674/18

27 marca

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

413/8675/18

27 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

413/8676/18

27 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego na przedłużenie umowy najmu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8618_18.pdf)Uchwała Nr 413_8618_18.pdf5931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8619_18.zip)Uchwała Nr 413_8619_18.zip16868 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8620_18.zip)Uchwała Nr 413_8620_18.zip4358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8621_18.pdf)Uchwała Nr 413_8621_18.pdf7268 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8622_18.pdf)Uchwała Nr 413_8622_18.pdf7466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8623_18.pdf)Uchwała Nr 413_8623_18.pdf7635 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8624_18.pdf)Uchwała Nr 413_8624_18.pdf7779 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8625_18.pdf)Uchwała Nr 413_8625_18.pdf7185 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8626_18.pdf)Uchwała Nr 413_8626_18.pdf11375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8627_18.pdf)Uchwała Nr 413_8627_18.pdf11642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8628_18.pdf)Uchwała Nr 413_8628_18.pdf4488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8629_18.pdf)Uchwała Nr 413_8629_18.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8630_18.pdf)Uchwała Nr 413_8630_18.pdf1236 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8631_18.zip)Uchwała Nr 413_8631_18.zip22149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8632_18.pdf)Uchwała Nr 413_8632_18.pdf4316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8633_18.zip)Uchwała Nr 413_8633_18.zip21430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8634_18.pdf)Uchwała Nr 413_8634_18.pdf3917 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8635_18.zip)Uchwała Nr 413_8635_18.zip19702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8636_18.zip)Uchwała Nr 413_8636_18.zip2338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8637_18.pdf)Uchwała Nr 413_8637_18.pdf2277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8638_18.pdf)Uchwała Nr 413_8638_18.pdf2464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8639_18.pdf)Uchwała Nr 413_8639_18.pdf2107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8640_18.pdf)Uchwała Nr 413_8640_18.pdf2533 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8641_18.pdf)Uchwała Nr 413_8641_18.pdf2083 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8642_18.pdf)Uchwała Nr 413_8642_18.pdf1187 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8643_18.pdf)Uchwała Nr 413_8643_18.pdf1388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8644_18.pdf)Uchwała Nr 413_8644_18.pdf886 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8645_18.pdf)Uchwała Nr 413_8645_18.pdf2025 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8646_18.pdf)Uchwała Nr 413_8646_18.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8647_18.pdf)Uchwała Nr 413_8647_18.pdf668 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8648_18.pdf)Uchwała Nr 413_8648_18.pdf582 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8649_18.pdf)Uchwała Nr 413_8649_18.pdf2868 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8650_18.zip)Uchwała Nr 413_8650_18.zip923 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8651_18.pdf)Uchwała Nr 413_8651_18.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8652_18.pdf)Uchwała Nr 413_8652_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8653_18.pdf)Uchwała Nr 413_8653_18.pdf1288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8654_18.pdf)Uchwała Nr 413_8654_18.pdf1152 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8655_18.pdf)Uchwała Nr 413_8655_18.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8656_18.pdf)Uchwała Nr 413_8656_18.pdf653 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8657_18.pdf)Uchwała Nr 413_8657_18.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8658_18.pdf)Uchwała Nr 413_8658_18.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8659_18.pdf)Uchwała Nr 413_8659_18.pdf2216 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8660_18.pdf)Uchwała Nr 413_8660_18.pdf7701 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8661_18.pdf)Uchwała Nr 413_8661_18.pdf4542 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8662_18.pdf)Uchwała Nr 413_8662_18.pdf9001 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8663_18.pdf)Uchwała Nr 413_8663_18.pdf8945 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8664_18.pdf)Uchwała Nr 413_8664_18.pdf5093 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8665_18.pdf)Uchwała Nr 413_8665_18.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8666_18.pdf)Uchwała Nr 413_8666_18.pdf803 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8667_18.pdf)Uchwała Nr 413_8667_18.pdf801 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8668_18.pdf)Uchwała Nr 413_8668_18.pdf2965 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8669_18.pdf)Uchwała Nr 413_8669_18.pdf9647 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8670_18.pdf)Uchwała Nr 413_8670_18.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8671_18.pdf)Uchwała Nr 413_8671_18.pdf673 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8672_18.pdf)Uchwała Nr 413_8672_18.pdf1014 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8673_18.pdf)Uchwała Nr 413_8673_18.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8674_18.pdf)Uchwała Nr 413_8674_18.pdf3291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8675_18.pdf)Uchwała Nr 413_8675_18.pdf1183 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 413_8676_18.pdf)Uchwała Nr 413_8676_18.pdf1159 kB