bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 422 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

422/8794/18

24 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6051/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8795/18

24 kwietnia

zmieniająca Uchwałę Nr 301/6052/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8796/18

24 kwietnia

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8797/18

24 kwietnia

zatwierdzenia zaktualizowanych wzorów dokumentów dotyczących ustanowienia hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII - IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8798/18

24 kwietnia

zabezpieczenia środków finansowych.

422/8799/18

24 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa.

422/8800/18

24 kwietnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

422/8801/18

24 kwietnia

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji, składanych w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

422/8802/18

24 kwietnia

zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

422/8803/18

24 kwietnia

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji/ Inteligentnej Specjalizacji – Lotnictwo i Kosmonautyka.

422/8804/18

24 kwietnia

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8805/18

24 kwietnia

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8806/18

24 kwietnia

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8807/18

24 kwietnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020.

422/8808/18

24 kwietnia

zmiany uchwały nr 422 / 8807 / 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020.

422/8809/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0048/17 realizowanego przez Gminę Żyraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8810/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0108/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

422/8811/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17 realizowanego przez Gminę Lesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8812/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0004/16 realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

422/8813/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0013/16 pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wyposażenie pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne w ZS w Piwodzie i SP w Manasterzu wraz z rozbudową SP w Manasterzu” realizowanego przez Gminę Wiązownica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8814/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0036/16, realizowanego przez Gminę Brzostek w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8815/18

24 kwietnia

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0157/16-00 z dnia 18 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Tyczyn.

422/8816/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez COMPLEX-PARTNER Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8817/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0118/17 realizowanego przez P.P.H.U. "GUCIO" Andrzej Guźda w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8818/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0293/17 realizowanego przez Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano - Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8819/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0627/16 realizowanego przez Grzegorza Szeligę prowadzącego działalność gospodarczą pn. SZEL-TECH Grzegorz Szeliga w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8820/18

24 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0134/17 realizowanego przez Roboty Ogólnobudowlane, Ślusarsko- Spawalnicze Andrzej Całka w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8821/18

24 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

422/8822/18

24 kwietnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

422/8823/18

24 kwietnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z EFRR związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

422/8824/18

24 kwietnia

zawarcia przez Województwo Podkarpackie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na przeprowadzenie badania ruchu na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo i wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania oraz wyłonienia wykonawcy.

422/8825/18

24 kwietnia

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

422/8826/18

24 kwietnia

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

422/8827/18

24 kwietnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

422/8828/18

24 kwietnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

422/8829/18

24 kwietnia

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

422/8830/18

24 kwietnia

powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

422/8831/18

24 kwietnia

zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

422/8832/18

24 kwietnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa związanych z realizacją projektu z Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pt. „Liderzy kooperacji” numer umowy: POWR.02.05.00-00-0208/17-00.

422/8833/18

24 kwietnia

przyjęcia Planu Działań nr 2/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

422/8834/18

24 kwietnia

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

422/8835/18

24 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza w Jarosławiu na rzecz Powiatu Jarosławskiego.