bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 232 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 14 maja 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

232/5492/13

14.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

232/5493/13

14.05.2013 r.

przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2013 r.

232/5494/13

 14.05.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

232/5495/13

14.05.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

232/5496/13

14.05.2013 r.

wyznaczenia członków Komisji Przetargowej oraz członków Komisji Technicznej i Odbioru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka”.

232/5497/13

14.05.2013 r.

udostępnienia Operatorowi pojazdów szynowych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego.

232/5498/13

14.05.2013 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2012.

232/5499/13

14.05.2013 r.

zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.

232/5500/13

14.05.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

232/5501/13

14.05.2013 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5502/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5503/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5504/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5505/13

14.05.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

232/5506/13

14.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5507/13

14.05.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

232/5508/13

14.05.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5509/13

14.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5510/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5511/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego oraz wskaźnika produktu P.2.3.1. „Liczba zakupionej aparatury naukowo – badawczej” dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5512/13

14.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

232/5513/13

14.05.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

232/5514/13

14.05.2013 r.

uwag do projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

232/5515/13

14.05.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

232/5516/13

14.05.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013.

232/5517/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

232/5518/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

232/5519/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie, Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu oraz Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

232/5520/13

14.05.2013 r.

zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.

232/5521/13

14.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

232/5522/13

14.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

232/5523/13

14.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

232/5524/13

14.05.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

232/5525/13

14.05.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

232/5526/13

14.05.2013 r.

powołania Komisji Nagród.

232/5527/13

14.05.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na  2013 r.

232/5528/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.

232/5529/13

14.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 218/5153/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  19 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej.

232/5530/13

14.05.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

232/5531/13

14.05.2013 r.

finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/610/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.

232/5532/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

232/5533/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

232/5534/13

14.05.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.

232/5535/13

14.05.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

232/5536/13

14.05.2013 r.

upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

232/5537/13

14.05.2013 r.

upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

232/5538/13

14.05.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

232/5539/13

14.05.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

232/5540/13

14.05.2013 r.

przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

232/5541/13

14.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013.

232/5542/13

14.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5492_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5492_13.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5493_13.zip)Uchwała_Nr_232_5493_13.zip1448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5494_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5494_13.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5495_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5495_13.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5496_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5496_13.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5497_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5497_13.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5498_13.zip)Uchwała_Nr_232_5498_13.zip26390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5499_13.zip)Uchwała_Nr_232_5499_13.zip778 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5500_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5500_13.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5501_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5501_13.pdf1016 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5502_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5502_13.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5503_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5503_13.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5504_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5504_13.pdf821 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5505_13.zip)Uchwała_Nr_232_5505_13.zip6544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5506_13.zip)Uchwała_Nr_232_5506_13.zip1787 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5507_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5507_13.pdf744 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5508_13.zip)Uchwała_Nr_232_5508_13.zip4379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5509_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5509_13.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5510_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5510_13.pdf693 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5511_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5511_13.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5512_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5512_13.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5513_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5513_13.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5514_13.zip)Uchwała_Nr_232_5514_13.zip927 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5515_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5515_13.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5516_13.zip)Uchwała_Nr_232_5516_13.zip2281 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5517_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5517_13.pdf1112 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5518_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5518_13.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5519_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5519_13.pdf1367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5520_13.zip)Uchwała_Nr_232_5520_13.zip2934 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5521_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5521_13.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5522_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5522_13.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5523_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5523_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5524_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5524_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5525_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5525_13.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5526_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5526_13.pdf921 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5527_13.zip)Uchwała_Nr_232_5527_13.zip2421 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5528_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5528_13.pdf1933 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5529_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5529_13.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5530_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5530_13.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5531_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5531_13.pdf1516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5532_13.zip)Uchwała_Nr_232_5532_13.zip3614 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5533_13.zip)Uchwała_Nr_232_5533_13.zip3798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5534_13.zip)Uchwała_Nr_232_5534_13.zip2712 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5535_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5535_13.pdf1130 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5536_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5536_13.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5537_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5537_13.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5538_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5538_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5539_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5539_13.pdf1101 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5540_13.zip)Uchwała_Nr_232_5540_13.zip6032 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5541_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5541_13.pdf1216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_232_5542_13.pdf)Uchwała_Nr_232_5542_13.pdf1263 kB