bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 233 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 maja 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

233/5543/13

21.05.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

233/5544/13

21.05.2013 r.

realizacji budowy chodnika w miejscowości Stare Oleszyce przy drodze wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce – Hrebenne.

233/5545/13

21.05.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 213/4999/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.

233/5546/13

21.05.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2012 r.

233/5547/13

21.05.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2012 r.

233/5548/13

21.05.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2012 r.

233/5549/13

21.05.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2012 r.

233/5550/13

21.05.2013 r.

zmiany uchwały Nr 203/3862/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2009 r.

233/5551/13

21.05.2013 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.

233/5552/13

21.05.2013 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 14 marca  2013 r., sygn. akt I SA/Rz 24/13.

233/5553/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym oraz terminach realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5554/13

21.05.2013 r.

zmiany terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5555/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody na podjęcie decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5556/13

21.05.2013 r.

decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

233/5557/13

21.05.2013 r.

wydłużenia terminów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5558/13

21.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5559/13

21.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

233/5560/13

21.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

233/5561/13

21.05.2013 r.

zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

233/5562/13

21.05.2013 r.

uchylenia uchwały.

233/5563/13

21.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

233/5564/13

21.05.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

233/5565/13

21.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

233/5566/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody na podjecie dodatkowego odpłatnego zajęcia przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na rzecz innego podmiotu.

233/5567/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

233/5568/13

21.05.2013 r.

wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.

233/5569/13

21.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

233/5570/13

21.05.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas emisji materiałów telewizyjnych z 52. Festiwalu Muzycznego w Łańcucie.

233/5571/13

21.05.2013 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta i Województwa pn. Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa oraz Województwa Podkarpackiego w związku z organizacją 3. Etapu 70. Tour de Pologne UCI World Tour.

233/5572/13

21.05.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 229/5436/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

233/5573/13

21.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

233/5574/13

21.05.2013 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w   2013 roku.

233/5575/13

21.05.2013 r.

wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

233/5576/13

21.05.2013 r.

wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

233/5577/13

21.05.2013 r.

wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

233/5578/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na nabycie aparatu USG.

233/5579/13

21.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/4455/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r., zmienioną Uchwałą Nr 229/5441/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok.

233/5580/13

21.05.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

233/5581/13

21.05.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

233/5582/13

21.05.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

233/5583/13

21.05.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

233/5584/13

21.05.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

233/5585/13

21.05.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

233/5586/13

21.05.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

233/5587/13

21.05.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

233/5588/13

21.05.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

233/5589/13

21.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

233/5590/13

21.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

233/5591/13

21.05.2013 r.

wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

233/5592/13

21.05.2013 r.

zawarcia porozumienia przez Województwo Podkarpackie z Gminą Miasto Rzeszów określającego podział zobowiązań pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów związanych z ulokowaniem w Rzeszowie siedziby stałego Sekretariatu Konwencji Karpackiej.

233/5593/13

21.05.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

233/5594/13

21.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5543_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5543_13.pdf477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5544_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5544_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5545_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5545_13.pdf1613 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5546_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5546_13.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5547_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5547_13.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5548_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5548_13.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5549_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5549_13.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5550_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5550_13.pdf928 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5551_13.zip)Uchwała_Nr_233_5551_13.zip2439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5552_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5552_13.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5553_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5553_13.pdf2396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5554_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5554_13.pdf1188 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5555_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5555_13.pdf1243 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5556_13.zip)Uchwała_Nr_233_5556_13.zip2393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5557_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5557_13.pdf1031 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5558_13.zip)Uchwała_Nr_233_5558_13.zip865 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5559_13.zip)Uchwała_Nr_233_5559_13.zip2440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5561_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5561_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5562_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5562_13.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5563_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5563_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5564_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5564_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5565_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5565_13.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5566_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5566_13.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5567_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5567_13.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5568_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5568_13.pdf1036 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5569_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5569_13.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5570_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5570_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5571_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5571_13.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5572_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5572_13.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5573_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5573_13.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5574_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5574_13.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5575_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5575_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5576_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5576_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5577_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5577_13.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5578_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5578_13.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_233_5579_13.pdf)Uchwała_Nr_233_5579_13.pdf1047 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5580_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5580_13.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5581_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5581_13.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5582_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5582_13.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5583_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5583_13.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5584_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5584_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5585_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5585_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5586_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5586_13.pdf1480 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5587_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5587_13.pdf1981 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5588_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5588_13.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5589_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5589_13.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5590_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5590_13.pdf1089 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5591_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5591_13.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5592_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5592_13.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5593_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5593_13.pdf1256 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr__233_5594_13.pdf)Uchwała_Nr__233_5594_13.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr_233_5560_13.pdf)Uchwała Nr_233_5560_13.pdf313 kB