bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 236 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 maja 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

236/5597/13

29.05.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

236/5598/13

29.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska potwierdzającego górny limit wydatków dotyczących wykonania systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System  e-Administracji Publicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

236/5599/13

29.05.2013 r.

zatwierdzenia projektu dokumentacji przetargowej w projekcie pn: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Działania II.1, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

236/5600/13

29.05.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

236/5601/13

29.05.2013 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.

236/5602/13

29.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych oraz wskaźników regionalnych dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

236/5603/13

29.05.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

236/5604/13

29.05.2013 r.

zawarcia porozumienia przez Województwo Podkarpackie z Ministrem Środowiska w sprawie oferty lokalizacji w Rzeszowie sekretariatu Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat.

236/5605/13

29.05.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

236/5606/13

29.05.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

236/5607/13

29.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

236/5608/13

29.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

236/5609/13

29.05.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

236/5610/13

29.05.2013 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

236/5611/13

29.05.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Akademickich Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn w Nikozji (Cypr).

236/5612/13

29.05.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas ,,Festiwalu Sportu Jasło 2013”.

236/5613/13

29.05.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

236/5614/13

29.05.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

236/5615/13

29.05.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Konferencja powiatowa „Zagrożenia suicydalne – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” z Niska.

236/5616/13

29.05.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na przeprowadzenie prac adaptacyjnych, modernizacyjnych i remontowych w budynku administracyjno – biurowym zlokalizowanym w Rzeszowie przy ulicy Lisa – Kuli 20.

236/5617/13

29.05.2013 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części działek położonych w Rzeszowie przez Wojewódzki Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

236/5618/13

29.05.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S. A. w Rzeszowie.

236/5619/13

29.05.2013 r.

wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie Województwu Podkarpackiemu udziałów spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

236/5620/13

29.05.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

236/5621/13

29.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.