bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 238 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

238/5660/13

06.06.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

238/5661/13

06.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

238/5662/13

06.06.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

238/5663/13

06.06.2013 r.

wyznaczenia Przedstawiciela beneficjenta systemowego.

238/5664/13

06.06.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p. z.o.z.

238/5665/13

06.06.2013 r.

przyznania dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

238/5666/13

06.06.2013 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

238/5667/13

06.06.2013 r.

zmiany uchwały nr 194/4505/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.

238/5668/13

06.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 196/4576/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

238/5669/13

06.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

238/5670/13

06.06.2013 r.

odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

238/5671/13

06.06.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

238/5672/13

06.06.2013 r.

wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

238/5673/13

06.06.2013 r.

wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

238/5674/13

06.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

238/5675/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

238/5676/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

238/5677/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

238/5678/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kolbuszowa.

238/5679/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

238/5680/13

06.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.