bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 242 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

242/5766/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Radnej Teresy Kubas – Hul z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5767/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5768/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Radnego Edwarda Brzostowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5769/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Radnego Janusza Koniecznego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5770/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Radnego Dariusza Sobieraja z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5771/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5772/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5773/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5774/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5775/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5776/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5777/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5778/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5779/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5780/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5781/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5782/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5783/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5784/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5785/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5786/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

242/5787/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich  II Rzeczypospolitej Polskiej.

242/5788/13

18.06.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  14 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5789/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

242/5790/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

242/5791/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

242/5792/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

242/5793/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

42/5794/13

18.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr I-107 Zagórz-Łupków.

242/5795/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5796/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5797/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5798/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5799/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5800/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5801/13

18.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

242/5802/13

18.06.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Stalowej Woli.

242/5803/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

242/5804/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody na utworzenie biblioteki publicznej w budynku Zespołu Szkół w Dynowie (Szkoła Podstawowa nr 1), który był poddany termomodernizacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dynów” – nr RPPK.02.02.00-18-031/09 zrealizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

242/5805/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5806/13

18.06.2013 r.

dokonania ponownej oceny strategicznej projektu zrealizowanego przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat D Transport publiczny RPO WP na lata 2007-2013.

242/5807/13

18.06.2013 r.

zmiany uchwały nr 211 / 4959 / 13 z dnia 19 lutego  2013 r.

242/5808/13

18.06.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5809/13

18.06.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5810/13

18.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5811/13

18.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  26 maja 2009 r.

242/5812/13

18.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5813/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

242/5814/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

242/5815/13

18.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

242/5816/13

18.06.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

242/5817/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

242/5818/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

242/5819/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

242/5820/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu.

242/5821/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

242/5822/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

242/5823/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

242/5824/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

242/5825/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

242/5826/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

242/5827/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

242/5828/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

242/5829/13

18.06.2013 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

242/5830/13

18.06.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego  w zakresie kultury.

242/5831/13

18.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.

242/5832/13

18.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

242/5833/13

18.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

242/5834/13

18.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

242/5835/13

18.06.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

242/5836/13

18.06.2013 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r.

242/5837/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5838/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5839/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5840/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5841/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5842/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5843/13

18.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr 225/5387/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

242/5844/13

18.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

242/5845/13

18.06.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

242/5846/13

18.06.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

242/5847/13

18.06.2013 r.

wyrażenia zgody Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na nabycie w formie darowizny nieruchomości.

242/5848/13

18.06.2013 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu turystyki w 2013 roku.

242/5849/13

18.06.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Ogólnopolskich Dni Flisactwa oraz zakończenia Flisu „Szlakiem Błękitnego Sanu”.

242/5850/13

18.06.2013 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

242/5851/13

18.06.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

242/5852/13

18.06.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

242/5853/13

18.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

242/5854/13

18.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

242/5855/13

18.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5766_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5766_13.pdf743 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5767_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5767_13.pdf657 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5768_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5768_13.pdf756 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5769_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5769_13.pdf726 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5770_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5770_13.pdf727 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5771_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5771_13.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5772_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5772_13.pdf856 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5773_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5773_13.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5774_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5774_13.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5775_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5775_13.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5776_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5776_13.pdf754 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5777_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5777_13.pdf747 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5778_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5778_13.pdf737 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5779_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5779_13.pdf809 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5780_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5780_13.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5781_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5781_13.pdf978 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5782_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5782_13.pdf841 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5783_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5783_13.pdf994 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5784_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5784_13.pdf818 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5785_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5785_13.pdf1025 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5786_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5786_13.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5787_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5787_13.pdf1718 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5788_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5788_13.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5789_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5789_13.pdf1481 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5790_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5790_13.pdf3878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5791_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5791_13.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5792_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5792_13.pdf1777 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5793_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5793_13.pdf1596 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5794_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5794_13.pdf1096 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5795_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5795_13.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5796_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5796_13.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5797_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5797_13.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5798_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5798_13.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5799_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5799_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5800_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5800_13.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5801_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5801_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5802_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5802_13.pdf577 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5803_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5803_13.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5804_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5804_13.pdf1307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5805_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5805_13.pdf1416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5806_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5806_13.pdf2097 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5807_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5807_13.pdf4248 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5808_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5808_13.pdf743 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5809_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5809_13.pdf747 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5810_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5810_13.pdf1238 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5811_13.zip)Uchwała_Nr_242_5811_13.zip3202 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5812_13.zip)Uchwała_Nr_242_5812_13.zip3677 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5813_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5813_13.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5814_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5814_13.pdf1739 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5815_13.zip)Uchwała_Nr_242_5815_13.zip4132 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5816_13.zip)Uchwała_Nr_242_5816_13.zip3059 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5817_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5817_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5818_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5818_13.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5819_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5819_13.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5820_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5820_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5821_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5821_13.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5822_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5822_13.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5823_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5823_13.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5824_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5824_13.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5825_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5825_13.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5826_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5826_13.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5827_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5827_13.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5828_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5828_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5829_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5829_13.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5830_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5830_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5831_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5831_13.pdf453 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5832_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5832_13.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5833_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5833_13.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5834_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5834_13.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5835_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5835_13.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5836_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5836_13.pdf1127 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5837_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5837_13.pdf1879 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5838_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5838_13.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5839_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5839_13.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5840_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5840_13.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5841_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5841_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5842_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5842_13.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5843_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5843_13.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5844_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5844_13.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5845_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5845_13.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5846_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5846_13.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5847_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5847_13.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5848_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5848_13.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5849_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5849_13.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5850_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5850_13.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5851_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5851_13.pdf1557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5852_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5852_13.pdf811 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5853_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5853_13.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5854_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5854_13.pdf1273 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_242_5855_13.pdf)Uchwała_Nr_242_5855_13.pdf961 kB