bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 245 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

245/5897/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Brzostowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5898/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5899/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Koniecznego  z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5900/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5901/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Sobieraja z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5902/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5903/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Teresy Kubas-Hul z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5904/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

245/5905/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

245/5906/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

245/5907/13

28.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej.

245/5908/13

28.06.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

245/5909/13

28.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2013 r.

245/5910/13

28.06.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartych przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

245/5911/13

28.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 208/4830/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.

245/5912/13

28.06.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

245/5913/13

28.06.2013 r.

zawarcia umowy licencji.

245/5914/13

28.06.2013 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.4 RPO WP.

245/5915/13

28.06.2013 r.

zmiany uchwały nr 225 / 5368 / 13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013.

245/5916/13

28.06.2013 r.

uznania kwalifikowalności kosztów w projekcie kluczowym pn. „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”- nr RPPK.05.03.00-18-003/12 realizowanym przez Miasto Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

245/5917/13

28.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz wydłużenie terminu realizacji projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

245/5918/13

28.06.2013 r.

zmian w projekcie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Mielca” realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

245/5919/13

28.06.2013 r.

wydłużenia terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pilzno” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

245/5920/13

28.06.2013 r.

upoważnienia Skarbnika Województwa Podkarpackiego- Głównego Księgowego Budżetu Województwa.

245/5921/13

28.06.2013 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów.

245/5922/13

28.06.2013 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów.

245/5923/13

28.06.2013 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

245/5924/13

28.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

245/5925/13

28.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

245/5926/13

28.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 121/2748/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r.

245/5927/13

28.06.2013 r.

upoważnienia p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

245/5928/13

28.06.2013 r.

upoważnienia p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

245/5929/13

28.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 169/4007/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2012 r. zmienioną uchwałą Nr 187/4334/12 z dnia 12 listopada 2012 r.

245/5930/13

28.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 284/4721/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  3 października 2006 r.

245/5931/13

28.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

245/5932/13

28.06.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

245/5933/13

28.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

245/5934/13

28.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

245/5935/13

28.06.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

245/5936/13

28.06.2013 r.

stanowiska - protestu dotyczącego projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.