bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 246 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 lipca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

246/5937/13

02.07.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

246/5938/13

02.07.2013 r.

uchylenia Uchwały Nr 151/2727/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie doraźnych kontroli merytorycznych zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego.

246/5939/13

02.07.2013 r.

wprowadzenia zmian do umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miejską Mielec.

246/5940/13

02.07.2013 r.

wprowadzenia zmian do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

246/5941/13

02.07.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

246/5942/13

02.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

246/5943/13

02.07.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

246/5944/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5945/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5946/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5947/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5948/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5949/13

02.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

246/5950/13

02.07.2013 r.

Realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.

246/5951/13

02.07.2013 r.

organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2013.

246/5952/13

02.07.2013 r.

złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na sporządzeniu programu ochrony środowiska przed hałasem.

246/5953/13

02.07.2013 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

246/5954/13

02.07.2013 r.

zatwierdzenia zmian dokumentacji przetargowej w projekcie pn: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Działania II.1, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

246/5955/13

02.07.2013 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2012 rok.

246/5956/13

02.07.2013 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy za 2012 rok.

246/5957/13

02.07.2013 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2012 rok.

246/5958/13

02.07.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.

246/5959/13

02.07.2013 r.

przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

246/5960/13

02.07.2013 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

246/5961/13

02.07.2013 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

246/5962/13

02.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

246/5963/13

02.07.2013 r.

przyjęcia stanowiska dot. przejęcia przez Województwo Podkarpackie obiektów stadionu RESOVIA.

246/5964/13

02.07.2013 r.

zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

246/5965/13

02.07.2013 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.

246/5966/13

02.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności  z umowy o dofinansowanie projektu.

246/5967/13

02.07.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2010.

246/5968/13

02.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

246/5969/13

02.07.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Tarnobrzegu, os. Nagnajów mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

246/5970/13

02.07.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Tarnobrzegu, os. Wielowieś mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

246/5971/13

02.07.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

246/5972/13

02.07.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Gorzycach mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

246/5973/13

02.07.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

246/5974/13

02.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

246/5975/13

02.07.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

246/5976/13

02.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu.

246/5977/13

02.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

246/5978/13

02.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

246/5979/13

02.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.