bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 248 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 lipca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

248/5988/13

09.07.2013 r.

uchylenia uchwały.

248/5989/13

09.07.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

248/5990/13

09.07.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

248/5991/13

09.07.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

248/5992/13

09.07.2013 r.

powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

248/5993/13

09.07.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

248/5994/13

09.07.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu.

248/5995/13

09.07.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

248/5996/13

09.07.2013 r.

zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

248/5997/13

09.07.2013 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

248/5998/13

09.07.2013 r.

przyjęcia stanowiska.

248/5999/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie na zakup sprzętu medycznego.

248/6000/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych.

248/6001/13

09.07.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 31/542/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

248/6002/13

09.07.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 210/4936/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

248/6003/13

09.07.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 209/4895/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

248/6004/13

09.07.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

248/6005/13

09.07.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof.   Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof.   Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

248/6006/13

09.07.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

248/6007/13

09.07.2013 r.

zmiany Przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

248/6008/13

09.07.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

248/6009/13

09.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 232/5531/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  14 maja 2013 roku w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/610/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.

248/6010/13

09.07.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Ohrid (Macedonia).

248/6011/13

09.07.2013 r.

wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.

248/6012/13

09.07.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

248/6013/13

09.07.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gaci podczas projektu „Piękna Nasza Polska Cała 2013”.

248/6014/13

09.07.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

248/6015/13

09.07.2013 r.

przekazania urządzeń energetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

248/6016/13

09.07.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Leżajsk.

248/6017/13

09.07.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

248/6018/13

09.07.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

248/6019/13

09.07.2013 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

248/6020/13

09.07.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Witosa.

248/6021/13

09.07.2013 r.

zmiany harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6022/13

09.07.2013 r.

zawarcia porozumienia z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.

248/6023/13

09.07.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

248/6024/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Cieszanów Stowarzyszeniu Cieszanów.pl części infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap” – nr RPPK.02.02.00-18-069/09 zrealizowanego przez Gminę Cieszanów w ramach Działania 2.2 Infrastruktura Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6025/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Cieszanów Stowarzyszeniu Cieszanów.pl z siedzibą w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, części zakupionego i wdrożonego oprogramowania i sprzętu komputerowego nabytego w wyniku realizacji projektu, pn. „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów” – nr RPPK.03.01.00-18-006/12 realizowanego przez Gminę Cieszanów w ramach Osi Priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6026/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego”- nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6027/13

09.07.2013 r.

stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6028/13

09.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

248/6029/13

09.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 213/5014/13 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

248/6030/13

09.07.2013 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

248/6031/13

09.07.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

248/6032/13

09.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

248/6033/13

09.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

248/6034/13

09.07.2013 r.

przyjęcia Książki Procedur dla Osi 4 PO RYBY 2007-2013 r.

248/6035/13

09.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

248/6036/13

09.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1829 z późn. zm.).

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5988_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5988_13.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5989_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5989_13.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5990_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5990_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5991_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5991_13.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5992_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5992_13.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5993_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5993_13.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5994_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5994_13.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5995_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5995_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5996_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5996_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5997_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5997_13.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5998_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5998_13.pdf856 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_5999_13.pdf)Uchwała_Nr_248_5999_13.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6000_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6000_13.pdf938 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6001_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6001_13.pdf1040 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6002_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6002_13.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6003_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6003_13.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6004_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6004_13.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6005_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6005_13.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6006_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6006_13.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6007_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6007_13.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6008_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6008_13.pdf495 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6009_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6009_13.pdf1175 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6010_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6010_13.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6011_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6011_13.pdf1372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6012_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6012_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6013_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6013_13.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6014_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6014_13.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6015_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6015_13.pdf1228 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6016_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6016_13.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6017_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6017_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6018_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6018_13.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6019_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6019_13.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6020_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6020_13.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6021_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6021_13.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6022_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6022_13.pdf1213 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6023_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6023_13.pdf1212 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6024_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6024_13.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6025_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6025_13.pdf942 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6026_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6026_13.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6027_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6027_13.pdf1106 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6028_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6028_13.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6029_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6029_13.pdf865 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6030_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6030_13.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6031_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6031_13.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6032_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6032_13.pdf551 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6033_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6033_13.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6034_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6034_13.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6035_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6035_13.pdf986 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_248_6036_13.pdf)Uchwała_Nr_248_6036_13.pdf1123 kB