Posiedzenie Nr 254 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 lipca 2013 r.

Numer uchwały 

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

254/6150/13

30.07.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

254/6151/13

30.07.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

254/6152/13

30.07.2013 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

254/6153/13

30.07.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/III.88/186/10/U/105/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

254/6154/13

30.07.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

254/6155/13

30.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Medyczną Szkołą Policealną im. Anny Jenke w Sanoku a I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Sanoku.

254/6156/13

30.07.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

254/6157/13

30.07.2013 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych ze sporządzeniem „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

254/6158/13

30.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

254/6159/13

30.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

254/6160/13

30.07.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

254/6161/13

30.07.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

254/6162/13

30.07.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

254/6163/13

30.07.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na  2013 r.

254/6164/13

30.07.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata na Długim Torze w Wyścigach Motocyklowych.

254/6165/13

30.07.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Grębów.

254/6166/13

30.07.2013 r.

umieszczenia nazwy „Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” oraz herbu Kardynała Kozłowieckiego na trójczłonowym zespole trakcyjnym z napędem elektrycznym (EZT).

254/6167/13

30.07.2013 r.

wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr l-79 Padew – Wola Baranowska na terenie Województwa Podkarpackiego.

254/6168/13

30.07.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

254/6169/13

30.07.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Krośnie.

254/6170/13

30.07.2013 r.

zmiany harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

254/6171/13

30.07.2013 r.

zawarcia porozumienia z Powiatem Przemyskim oraz Miastem Przemyśl.

254/6172/13

30.07.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

254/6173/13

30.07.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

254/6174/13

30.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 99/2311/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

254/6175/13

30.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

254/6176/13

30.07.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat tarnobrzeski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

254/6177/13

30.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

254/6178/13

30.07.2013 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

254/6179/13

30.07.2013 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie.

254/6180/13

30.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

254/6181/13

30.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

254/6182/13

30.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 246/5973/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

254/6183/13

30.07.2013 r.

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do podpisania raportu monitorującego do Banku Rozwoju Rady Europy (CEB).

254/6184/13

30.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

254/6185/13

30.07.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

254/6186/13

30.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

254/6187/13

30.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej.