bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 257 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

257/6266/13

13.08.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

257/6267/13

13.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

257/6268/13

13.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

257/6269/13

13.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

257/6270/13

13.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

257/6271/13

13.08.2013 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

257/6272/13

13.08.2013 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

257/6273/13

13.08.2013 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

257/6274/13

13.08.2013 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

257/6275/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6276/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6277/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6278/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6279/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6280/13

13.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

257/6281/13

13.08.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 roku poz. 1829 z późn. zm.).

257/6282/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na dokonanie cesji wierzytelności.

257/6283/13

13.08.2013 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

257/6284/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody na wykonanie kulistych prezentacji o charakterze gospodarczym województwa podkarpackiego.

257/6285/13

13.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 252/6124/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

257/6286/13

13.08.2013 r.

wzoru malowania zewnętrznego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT).

257/6287/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody na wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego.

257/6288/13

13.08.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 213/4999/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.

257/6289/13

13.08.2013 r.

zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Tajęcinie gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

257/6290/13

13.08.2013 r.

zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko i Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

257/6291/13

13.08.2013 r.

drugiej zmiany Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2013 rok.

257/6292/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego w trakcie pierwszego czytania projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020.

257/6293/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6294/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6295/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6296/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6297/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6298/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6299/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6300/13

13.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

257/6301/13

13.08.2013 r.

zmiany uchwały Nr 250/6051/13 z dnia 16 lipca 2013 r.

257/6302/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania z EFRR dla projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

257/6303/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

257/6304/13

13.08.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

257/6305/13

13.08.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

257/6306/13

13.08.2013 r.

zmiany uchwały nr 216 / 5094 / 13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

257/6307/13

13.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

257/6308/13

13.08.2013 r.

przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

257/6309/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013.

257/6310/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej uchwałą nr XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

257/6311/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

257/6312/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” - Polska.

257/6313/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.

257/6314/13

13.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Harasiuki w roku 2013 pomocy finansowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6266_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6266_13.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6267_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6267_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6268_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6268_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6269_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6269_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6270_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6270_13.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6271_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6271_13.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6272_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6272_13.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6273_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6273_13.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6274_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6274_13.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6275_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6275_13.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6276_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6276_13.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6277_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6277_13.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6278_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6278_13.pdf451 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6279_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6279_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6280_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6280_13.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6281_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6281_13.pdf1258 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6282_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6282_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6283_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6283_13.pdf1163 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6284_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6284_13.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6285_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6285_13.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6286_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6286_13.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6287_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6287_13.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6288_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6288_13.pdf1284 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6289_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6289_13.pdf1127 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6290_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6290_13.pdf1396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6291_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6291_13.pdf1815 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6292_13.zip)Uchwała_Nr_257_6292_13.zip4350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6293_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6293_13.pdf1175 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6294_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6294_13.pdf1160 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6295_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6295_13.pdf1110 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6296_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6296_13.pdf1310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6297_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6297_13.pdf1573 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6298_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6298_13.pdf1213 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6299_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6299_13.pdf1180 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6300_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6300_13.pdf1916 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6301_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6301_13.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6302_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6302_13.pdf1071 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6303_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6303_13.pdf1080 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6304_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6304_13.pdf707 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6305_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6305_13.pdf756 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6306_13.zip)Uchwała_Nr_257_6306_13.zip2003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6307_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6307_13.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6308_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6308_13.pdf1944 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6309_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6309_13.pdf858 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6310_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6310_13.pdf1833 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6311_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6311_13.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6312_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6312_13.pdf539 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6313_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6313_13.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_257_6314_13.pdf)Uchwała_Nr_257_6314_13.pdf524 kB