bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 259 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

259/6322/13

20.08.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

259/6323/13

20.08.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

259/6324/13

20.08.2013 r.

obniżenia wynagrodzenia.

259/6325/13

20.08.2013 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

259/6326/13

20.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

259/6327/13

20.08.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013 – 2030”.

259/6328/13

20.08.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Kompetencje funkcjonariuszy policji bezpośrednio zaangażowanych w pracę z rodziną uwikłaną w przemoc – szkolenia dla policjantów woj. podkarpackiego w zakresie procedury Niebieska Karta” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” z Niska.

259/6329/13

20.08.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

259/6330/13

20.08.2013 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach 2009 – 2013 oraz przyznanych na rok 2014.

259/6331/13

20.08.2013 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami zarządzania projektem pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie.

259/6332/13

20.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

259/6333/13

20.08.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

259/6334/13

20.08.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

259/6335/13

20.08.2013 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.  

259/6336/13

20.08.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

259/6337/13

20.08.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

259/6338/13

20.08.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

259/6339/13

20.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia  18 października 2011 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

259/6340/13

20.08.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

259/6341/13

20.08.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.

259/6342/13

20.08.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

259/6343/13

20.08.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Nr XXXIV/634/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego.

259/6344/13

20.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

259/6345/13

20.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

259/6346/13

20.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

259/6347/13

20.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.