bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 262 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

262/6363/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

262/6364/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

262/6365/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

262/6366/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie.

262/6367/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

262/6368/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

262/6369/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

262/6370/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

262/6371/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

262/6372/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

262/6373/13

27.08.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

262/6374/13

27.08.2013 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za  I półrocze 2013 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

262/6375/13

27.08.2013 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

262/6376/13

27.08.2013 r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom wojewódzkich jednostek oświatowych.

262/6377/13

27.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

262/6378/13

27.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

262/6379/13

27.08.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

262/6380/13

27.08.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

262/6381/13

27.08.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

262/6382/13

27.08.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

262/6383/13

27.08.2013 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

262/6384/13

27.08.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

262/6385/13

27.08.2013 r.

powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

262/6386/13

27.08.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

262/6387/13

27.08.2013 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

262/6388/13

27.08.2013 r.

upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

262/6389/13

27.08.2013 r.

uchylenia uchwały.

262/6390/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6391/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6392/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6393/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6394/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6395/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6396/13

27.08.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

262/6397/13

27.08.2013 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Turnieju Legend mieleckiej piłki nożnej.

262/6398/13

27.08.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Standardy pracy z rodziną uwikłaną w przemoc realizowane przez funkcjonariuszy policji– szkolenia dla komendantów i naczelników Powiatowych Komend Policji woj. podkarpackiego” przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza z Stalowej Woli.

262/6399/13

27.08.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

262/6400/13

27.08.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

262/6401/13

27.08.2013 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

262/6402/13

27.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 229/5454/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

262/6403/13

27.08.2013 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

262/6404/13

27.08.2013 r.

wyrażenia zgody na wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok realizowanego wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego.

262/6405/13

27.08.2013 r.

zaopiniowania wniosku Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

262/6406/13

27.08.2013 r.

zmiany uchwały Nr 256/6224/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

262/6407/13

27.08.2013 r.

przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

262/6408/13

27.08.2013 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r.

262/6409/13

27.08.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 244/5884/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

262/6410/13

27.08.2013 r.

ogłoszenia naboru projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

262/6411/13

27.08.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

262/6412/13

27.08.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego oraz zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

262/6413/13

27.08.2013 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych ze sporządzeniem „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

262/6414/13

27.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

262/6415/13

27.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

262/6416/13

27.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

262/6417/13

27.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

262/6418/13

27.08.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

262/6419/13

27.08.2013 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

262/6420/13

27.08.2013 r.

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

262/6421/13

27.08.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

262/6422/13

27.08.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

262/6423/13

27.08.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

262/6424/13

27.08.2013 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2013 roku.

262/6425/13

27.08.2013 r.

przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

262/6426/13

27.08.2013 r.

zmiany uchwały nr 256/6263/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2014-2015.

262/6427/13

27.08.2013 r.

wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

262/6428/13

27.08.2013 r.

odwołania zastępcy dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

262/6429/13

27.08.2013 r.

odwołania II Zastępcy Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

262/6430/13

27.08.2013 r.

powołania zastępcy dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr 262_6383_13.pdf)Uchwała_Nr 262_6383_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6363_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6363_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6364_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6364_13.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6365_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6365_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6366_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6366_13.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6367_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6367_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6368_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6368_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6369_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6369_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6370_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6370_13.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6371_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6371_13.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6372_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6372_13.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6373_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6373_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6374_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6374_13.pdf3222 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6375_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6375_13.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6376_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6376_13.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6377_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6377_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6378_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6378_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6379_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6379_13.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6380_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6380_13.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6381_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6381_13.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6382_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6382_13.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6384_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6384_13.pdf912 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6385_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6385_13.pdf1635 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6386_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6386_13.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6387_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6387_13.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6388_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6388_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6389_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6389_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6390_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6390_13.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6391_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6391_13.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6392_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6392_13.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6393_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6393_13.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6394_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6394_13.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6395_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6395_13.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6396_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6396_13.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6397_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6397_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6398_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6398_13.pdf359 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6399_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6399_13.pdf635 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6400_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6400_13.pdf588 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6401_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6401_13.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6402_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6402_13.pdf584 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6403_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6403_13.pdf584 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6404_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6404_13.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6405_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6405_13.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6406_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6406_13.pdf824 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6407_13.zip)Uchwała_Nr_262_6407_13.zip3870 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6408_13.zip)Uchwała_Nr_262_6408_13.zip3352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6409_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6409_13.pdf1397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6410_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6410_13.pdf1381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6411_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6411_13.pdf891 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6412_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6412_13.pdf765 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6413_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6413_13.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6414_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6414_13.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6415_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6415_13.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6416_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6416_13.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6417_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6417_13.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6418_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6418_13.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6419_13.zip)Uchwała_Nr_262_6419_13.zip2538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6420_13.zip)Uchwała_Nr_262_6420_13.zip3369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6421_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6421_13.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6422_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6422_13.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6423_13.zip)Uchwała_Nr_262_6423_13.zip1484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6424_13.zip)Uchwała_Nr_262_6424_13.zip823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6425_13.zip)Uchwała_Nr_262_6425_13.zip682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6426_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6426_13.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6427_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6427_13.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6428_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6428_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6429_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6429_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_262_6430_13.pdf)Uchwała_Nr_262_6430_13.pdf315 kB