bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 265 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

265/6433/13

03.09.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

265/6434/13

03.09.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

265/6435/13

03.09.2013 r.

ogłoszenia dodatkowego naboru Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

265/6436/13

03.09.2013 r.

powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

265/6437/13

03.09.2013 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

265/6438/13

03.09.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.

265/6439/13

03.09.2013 r.

zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

265/6440/13

03.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

265/6441/13

03.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

265/6442/13

03.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

265/6443/13

03.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

265/6444/13

03.09.2013 r.

prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas  II Festiwalu Partnerstwa we Lwowie.

265/6445/13

03.09.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XIV edycji Pielgrzymki Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego.

265/6446/13

03.09.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na dokonanie cesji wierzytelności.

265/6447/13

03.09.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

265/6448/13

03.09.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

265/6449/13

03.09.2013 r.

wyrażenia woli przez Województwo Podkarpackie na ustanowienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestorem oraz późniejszym zarządcą linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

265/6450/13

03.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

265/6451/13

03.09.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

265/6452/13

03.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

265/6453/13

03.09.2013 r.

przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

265/6454/13

03.09.2013 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową wykazu projektów indywidualnych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

265/6455/13

03.09.2013 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

265/6456/13

03.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

265/6457/13

03.09.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowego projektu realizowanego przez Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

265/6458/13

03.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 176/4114/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat D Transport publiczny RPO WP na lata  2007-2013.

265/6459/13

03.09.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

265/6460/13

03.09.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

265/6461/13

03.09.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu rzeczowej realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału innowacyjnego na Podkarpaciu poprzez realizację projektu badawczego w dziedzinie turystyki i rekreacji przez CDG Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

265/6462/13

03.09.2013 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

265/6463/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

265/6464/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

265/6465/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

265/6466/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

265/6467/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

265/6468/13

03.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.