bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 267 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

267/6470/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

267/6471/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rudnik nad Sanem.

267/6472/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nisko.

267/6473/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kolbuszowa.

267/6474/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Domaradz.

267/6475/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Nozdrzec.

267/6476/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000.

267/6477/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

267/6478/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzozowskiemu.

267/6479/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

267/6480/13

09.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

267/6481/13

09.09.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego  w zakresie kultury.

267/6482/13

09.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 216/5098/13 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  12 marca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  w 2013 roku.

267/6483/13

09.09.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

267/6484/13

09.09.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

267/6485/13

09.09.2013 r.

działań zmierzających do zmiany statusu zakładów kształcenia nauczycieli.

267/6486/13

09.09.2013 r.

wystąpienia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” Spółka Akcyjna w likwidacji.

267/6487/13

09.09.2013 r.

założeń do 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

267/6488/13

09.09.2013 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

267/6489/13

09.09.2013 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

267/6490/13

09.09.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala  im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na użyczenie tomografu komputerowego.

267/6491/13

09.09.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na nabycie aparatury  i sprzętu medycznego.

267/6492/13

09.09.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

267/6493/13

09.09.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 230/5473/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2013 r.  w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

267/6494/13

09.09.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 211/4982/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie.

267/6495/13

09.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 232/5531/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  14 maja 2013 roku w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą  Nr XXXIII/610/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 248/6009/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2013 roku.

267/6496/13

09.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4454/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5444/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

267/6497/13

09.09.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych przez Polskie Towarzystwo Walki  z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

267/6498/13

09.09.2013 r.

nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Program SPAR- szkolenia, pomoc, akceptacja i integracja, rewalidacja”- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” z Rzeszowa.

267/6499/13

09.09.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na  2013 r.

267/6500/13

09.09.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej.

267/6501/13

09.09.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Haczów.

267/6502/13

09.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 262/6427/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

267/6503/13

09.09.2013 r.

upoważnienia do dokonywania uzgodnień z wykonawcą trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym. 

267/6504/13

09.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

267/6505/13

09.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

267/6506/13

09.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

267/6507/13

09.09.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu  pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM".

267/6508/13

09.09.2013 r.

zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

267/6509/13

09.09.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności  z umowy o dofinansowanie projektu.

267/6510/13

09.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

267/6511/13

09.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

267/6512/13

09.09.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014-2015.

267/6513/13

09.09.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6470_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6470_13.pdf1926 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6471_13.zip)Uchwała_Nr_267_6471_13.zip1490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6472_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6472_13.pdf2698 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6473_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6473_13.pdf1889 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6474_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6474_13.pdf1417 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6475_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6475_13.pdf3922 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6476_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6476_13.pdf944 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6477_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6477_13.pdf937 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6478_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6478_13.pdf569 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6479_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6479_13.pdf547 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6480_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6480_13.pdf548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6481_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6481_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6482_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6482_13.pdf1014 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6483_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6483_13.pdf873 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6484_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6484_13.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6485_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6485_13.pdf895 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6486_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6486_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6487_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6487_13.pdf280 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6488_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6488_13.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6489_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6489_13.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6490_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6490_13.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6491_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6491_13.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6492_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6492_13.pdf1162 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6493_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6493_13.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6494_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6494_13.pdf790 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6495_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6495_13.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6496_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6496_13.pdf1122 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6497_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6497_13.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6498_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6498_13.pdf650 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6499_13.zip)Uchwała_Nr_267_6499_13.zip2044 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6500_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6500_13.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6501_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6501_13.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6502_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6502_13.pdf778 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6503_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6503_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6504_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6504_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6505_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6505_13.pdf319 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6506_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6506_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6507_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6507_13.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6508_13.zip)Uchwała_Nr_267_6508_13.zip694 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6509_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6509_13.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6510_13.zip)Uchwała_Nr_267_6510_13.zip2691 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6511_13.zip)Uchwała_Nr_267_6511_13.zip3616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6512_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6512_13.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_267_6513_13.pdf)Uchwała_Nr_267_6513_13.pdf942 kB