bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 270 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

270/6546/13

17.09.2013 r.

zmiany uchwały Nr 269/6528/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 września 2013 r.

270/6547/13

17.09.2013 r.

przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

270/6548/13

17.09.2013 r.

zawarcia porozumienia z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.

270/6549/13

17.09.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu.

270/6550/13

17.09.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Ośrodka Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

270/6551/13

17.09.2013 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu mebli oraz sprzętu biurowego, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

270/6552/13

17.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

270/6553/13

17.09.2013 r.

odstąpienia od dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.05.02.00-18-043/10 pn. „Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy” oraz zmiany uchwały nr 83/1861/11 z dnia 11 października 2011 roku.

270/6554/13

17.09.2013 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się ziemi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

270/6555/13

17.09.2013 r.

zmiany uchwały nr 225/5368/13 z dnia 23 kwietnia  2013 r. zmienionej uchwałą nr 225/5915/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 252/6129/13 z dnia 23 lipca 2013 r.

270/6556/13

17.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

270/6557/13

17.09.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

270/6558/13

17.09.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

270/6559/13

17.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

270/6560/13

17.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 284/4721/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  3 października 2006 r.

270/6561/13

17.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 169/4007/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  18 września 2012 r.

270/6562/13

17.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 167/2620/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  15 lutego 2005 r.

270/6563/13

17.09.2013 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

270/6564/13

17.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi   Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

270/6565/13

17.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 121/2748/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  13 marca 2012 r.

270/6566/13

17.09.2013 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

270/6567/13

17.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictw.

270/6568/13

17.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 37/533/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  22 maja 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.

270/6569/13

17.09.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz złożenia wniosku o płatność końcową projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

270/6570/13

17.09.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów” –promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu – katalogu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

270/6571/13

17.09.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu złożenia dokumentacji koniecznej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r.

270/6572/13

17.09.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2014.

270/6573/13

17.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

270/6574/13

17.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

270/6575/13

17.09.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

270/6576/13

17.09.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

270/6577/13

17.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.

270/6578/13

17.09.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

270/6579/13

17.09.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

270/6580/13

17.09.2013 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

270/6581/13

17.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

270/6582/13

17.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

270/6583/13

17.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

270/6584/13

17.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

270/6585/13

17.09.2013 r.

wyrażenia opinii o planowanej inwestycji pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko – Młodochowskim – aneks do projektu”.

270/6586/13

17.09.2013 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

270/6587/13

17.09.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Majdan Królewski na lata  2013 – 2028”.

270/6588/13

17.09.2013 r.

uchylenia uchwały.

270/6589/13

17.09.2013 r.

uchylenia uchwały.

270/6590/13

17.09.2013 r.

powołania członków Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 i ich zastępców.

270/6591/13

17.09.2013 r.

powołania Grupy Sterującej projektem systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt: „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata
2013-2015.

270/6592/13

17.09.2013 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

270/6593/13

17.09.2013 r.

udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

270/6594/13

17.09.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

270/6595/13

17.09.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

270/6596/13

17.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6546_13.zip)Uchwała_Nr_270_6546_13.zip2443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6547_13.zip)Uchwała_Nr_270_6547_13.zip2530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6548_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6548_13.pdf949 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6549_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6549_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6550_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6550_13.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6551_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6551_13.pdf778 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6552_13.zip)Uchwała_Nr_270_6552_13.zip2925 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6553_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6553_13.pdf1212 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6554_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6554_13.pdf1070 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6555_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6555_13.pdf2689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6556_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6556_13.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6557_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6557_13.pdf785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6558_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6558_13.pdf770 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6559_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6559_13.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6560_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6560_13.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6561_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6561_13.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6562_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6562_13.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6563_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6563_13.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6564_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6564_13.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6565_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6565_13.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6566_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6566_13.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6567_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6567_13.pdf1313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6568_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6568_13.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6569_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6569_13.pdf740 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6570_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6570_13.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6571_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6571_13.pdf1001 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6572_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6572_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6573_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6573_13.pdf714 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6574_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6574_13.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6575_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6575_13.pdf1765 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6576_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6576_13.pdf2406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6577_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6577_13.pdf1173 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6578_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6578_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6579_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6579_13.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6580_13.zip)Uchwała_Nr_270_6580_13.zip1463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6581_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6581_13.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6582_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6582_13.pdf444 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6583_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6583_13.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6584_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6584_13.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6585_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6585_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6586_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6586_13.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6587_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6587_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6588_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6588_13.pdf277 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6589_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6589_13.pdf277 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6590_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6590_13.pdf1167 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6591_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6591_13.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6592_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6592_13.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6593_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6593_13.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6594_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6594_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6595_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6595_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_270_6596_13.pdf)Uchwała_Nr_270_6596_13.pdf583 kB