bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 272 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

272/6601/13

24.09.2013 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

272/6602/13

24.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

272/6603/13

24.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

272/6604/13

24.09.2013 r.

wyrażenia dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

272/6605/13

24.09.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

272/6606/13

24.09.2013 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum – Zamku w Łańcucie.

272/6607/13

24.09.2013 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

272/6608/13

24.09.2013 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

272/6609/13

24.09.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

272/6610/13

24.09.2013 r.

wyznaczenia członków Komisji ds. utworzenia Oddziału Podkarpackiego Spółki „Przewozy Regionalne”  Sp. z o.o.

272/6611/13

24.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

272/6612/13

24.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

272/6613/13

24.09.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

272/6614/13

24.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

272/6615/13

24.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

272/6616/13

24.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 229/5454/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

272/6617/13

24.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

272/6618/13

24.09.2013 r.

upoważnienia dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego.

272/6619/13

24.09.2013 r.

upoważnienia do stwierdzania ostateczności decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego.

272/6620/13

24.09.2013 r.

zmiany składu Zespołu Koordynującego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego.

272/6621/13

24.09.2013 r.

przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

272/6622/13

24.09.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzozów.

272/6623/13

24.09.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce na lata 2014 – 2029”.

272/6624/13

24.09.2013 r.

powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

272/6625/13

24.09.2013 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowania związanego z aktualizacją programu ochrony powietrza.

272/6626/13

24.09.2013 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

272/6627/13

24.09.2013 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

272/6628/13

24.09.2013 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

272/6629/13

24.09.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 213/5032/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

272/6630/13

24.09.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 210/4936/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

272/6631/13

24.09.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

272/6632/13

24.09.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

272/6633/13

24.09.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

272/6634/13

24.09.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

272/6635/13

24.09.2013 r.

zabezpieczenia środków na realizację projektu „Sieć COIE”.

272/6636/13

24.09.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

272/6637/13

24.09.2013 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

272/6638/13

24.09.2013 r.

zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

272/6639/13

24.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

272/6640/13

24.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

272/6641/13

24.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

272/6642/13

24.09.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

272/6643/13

24.09.2013 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

272/6644/13

24.09.2013 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

272/6645/13

24.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 163/3867/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

272/6646/13

24.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

272/6647/13

24.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

272/6648/13

24.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

272/6649/13

24.09.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

272/6650/13

24.09.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

272/6651/13

24.09.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

272/6652/13

24.09.2013 r.

upoważnienia do dokonywania uzgodnień z wykonawcą dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym oraz trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym.

272/6653/13

24.09.2013 r.

informacji o opracowanym projekcie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6601_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6601_13.pdf1014 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6602_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6602_13.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6603_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6603_13.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6604_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6604_13.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6605_13.zip)Uchwała_Nr_272_6605_13.zip3263 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6606_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6606_13.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6607_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6607_13.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6608_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6608_13.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6609_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6609_13.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6610_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6610_13.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6611_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6611_13.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6612_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6612_13.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6613_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6613_13.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6614_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6614_13.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6615_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6615_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6616_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6616_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6617_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6617_13.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6618_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6618_13.pdf480 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6619_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6619_13.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6620_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6620_13.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6621_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6621_13.pdf1108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6622_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6622_13.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6623_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6623_13.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6624_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6624_13.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6625_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6625_13.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6626_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6626_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6627_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6627_13.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6628_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6628_13.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6629_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6629_13.pdf1129 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6630_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6630_13.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6631_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6631_13.pdf1025 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6632_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6632_13.pdf989 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6633_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6633_13.pdf1160 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6634_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6634_13.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6635_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6635_13.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6636_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6636_13.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6637_13.zip)Uchwała_Nr_272_6637_13.zip1399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6638_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6638_13.pdf927 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6639_13.zip)Uchwała_Nr_272_6639_13.zip3906 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6640_13.zip)Uchwała_Nr_272_6640_13.zip3936 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6641_13.zip)Uchwała_Nr_272_6641_13.zip3900 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6642_13.zip)Uchwała_Nr_272_6642_13.zip3783 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6643_13.zip)Uchwała_Nr_272_6643_13.zip12398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6644_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6644_13.pdf1404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6645_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6645_13.pdf1201 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6646_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6646_13.pdf535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6647_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6647_13.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6648_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6648_13.pdf1916 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6649_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6649_13.pdf1376 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6650_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6650_13.pdf1921 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6651_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6651_13.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6652_13.pdf)Uchwała_Nr_272_6652_13.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_272_6653_13.zip)Uchwała_Nr_272_6653_13.zip25430 kB