bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 277 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

277/6691/13

08.10.2013 r.

wzoru Aneksu do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

277/6692/13

08.10.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

277/6693/13

08.10.2013 r.

wyrażenia zgody na podjecie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

277/6694/13

08.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

277/6695/13

08.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

277/6696/13

08.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

277/6697/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

277/6698/13

08.10.2013 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

277/6699/13

08.10.2013 r.

określenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”.

277/6700/13

08.10.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

277/6701/13

08.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 213/5025/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego.

277/6702/13

08.10.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

277/6703/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6704/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6705/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6706/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6707/13

08.10.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dukla na lata 2013 – 2028”.

277/6708/13

08.10.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Łańcut na lata 2014 – 2030”.

277/6709/13

08.10.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013 – 2028 – Gmina Leżajsk”.

277/6710/13

08.10.2013 r.

wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia końcowego zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2013 r.

277/6711/13

08.10.2013 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

277/6712/13

08.10.2013 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

277/6713/13

08.10.2013 r.

oświadczenia dotyczącego kwoty dotacji udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

277/6714/13

08.10.2013 r.

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” 2013.

277/6715/13

08.10.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

277/6716/13

08.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

277/6717/13

08.10.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Baranów Sandomierski.

277/6718/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6719/13

08.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

277/6720/13

08.10.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

277/6721/13

08.10.2013 r.

przeprowadzenia konkursu „Unijne Perły Podkarpacia 2013”.

277/6722/13

08.10.2013 r.

zwrotu części środków wypłaconych na realizację projektu nr RPPK.08.02.00-18-048/11 w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

277/6723/13

08.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.

277/6724/13

08.10.2013 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach III osi priorytetowej RPO WP.

277/6725/13

08.10.2013 r.

czynności dokonanych przez Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego.

277/6726/13

08.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

277/6727/13

08.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

277/6728/13

08.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

277/6729/13

08.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.

277/6730/13

08.10.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

277/6731/13

08.10.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

277/6732/13

08.10.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

277/6733/13

08.10.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2014 – 2016.

277/6734/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Pani prof. dr hab. Irynie Lysakovej odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

277/6735/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Janowi Partyce odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

277/6736/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

277/6737/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Zespołowi Orkiestry Dętej w Markowej odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

277/6738/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

277/6739/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

277/6740/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

277/6741/13

08.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

277/6742/13

08.10.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia – na terenie województwa podkarpackiego – roku 2014 Rokiem Rodziny Ulmów.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6691_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6691_13.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6692_13.zip)Uchwała_Nr_277_6692_13.zip1636 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6693_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6693_13.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6694_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6694_13.pdf433 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6695_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6695_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6696_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6696_13.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6697_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6697_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6698_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6698_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6699_13.zip)Uchwała_Nr_277_6699_13.zip1673 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6700_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6700_13.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6701_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6701_13.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6702_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6702_13.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6703_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6703_13.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6704_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6704_13.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6705_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6705_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6706_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6706_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6707_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6707_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6708_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6708_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6709_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6709_13.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6710_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6710_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6711_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6711_13.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6712_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6712_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6713_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6713_13.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6714_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6714_13.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6715_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6715_13.pdf701 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6716_13.zip)Uchwała_Nr_277_6716_13.zip2288 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6717_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6717_13.pdf524 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6718_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6718_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6719_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6719_13.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6720_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6720_13.pdf1112 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6721_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6721_13.pdf1568 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6722_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6722_13.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6723_13.zip)Uchwała_Nr_277_6723_13.zip2078 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6724_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6724_13.pdf636 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6725_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6725_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6726_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6726_13.pdf801 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6727_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6727_13.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6728_13.zip)Uchwała_Nr_277_6728_13.zip3253 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6729_13.zip)Uchwała_Nr_277_6729_13.zip2221 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6730_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6730_13.pdf1525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6731_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6731_13.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6732_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6732_13.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6733_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6733_13.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6734_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6734_13.pdf1205 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6735_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6735_13.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6736_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6736_13.pdf928 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6737_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6737_13.pdf1322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6738_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6738_13.pdf922 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6739_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6739_13.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6740_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6740_13.pdf980 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6741_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6741_13.pdf662 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_277_6742_13.pdf)Uchwała_Nr_277_6742_13.pdf667 kB