bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 282 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

282/6812/13

22.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

282/6813/13

22.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

282/6814/13

22.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

282/6815/13

22.10.2013 r.

rozwiązania umowy Nr 8.2.2/III.15/113/10/U/61/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu  pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

282/6816/13

22.10.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

282/6817/13

22.10.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

282/6818/13

22.10.2013 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

282/6819/13

22.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

282/6820/13

22.10.2013 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

282/6821/13

22.10.2013 r.

wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2013 rok.

282/6822/13

22.10.2013 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

282/6823/13

22.10.2013 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

282/6824/13

22.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 242/5837/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

282/6825/13

22.10.2013 r.

przeniesienia przez beneficjenta własności dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.

282/6826/13

22.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na użyczenie ruchomych aktywów trwałych.

282/6827/13

22.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

282/6828/13

22.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na nabycie aparatury  i sprzętu medycznego.

282/6829/13

22.10.2013 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

282/6830/13

22.10.2013 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

282/6831/13

22.10.2013 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

282/6832/13

22.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 133/3037/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu 1130R4 MOVE ON GREEN realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

282/6833/13

22.10.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

282/6834/13

22.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

282/6835/13

22.10.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

282/6836/13

22.10.2013 r.

powołania Komitetu Sterującego dla Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2007-2013.

282/6837/13

22.10.2013 r.

powołania Podkarpackiego Forum Terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

282/6838/13

22.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

282/6839/13

22.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.

282/6840/13

22.10.2013 r.

upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego.

282/6841/13

22.10.2013 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

282/6842/13

22.10.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

282/6843/13

22.10.2013 r.

zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Dębica.

282/6844/13

22.10.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

282/6845/13

22.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

282/6846/13

22.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

282/6847/13

22.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego oraz zwiększenie dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

282/6848/13

22.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

282/6849/13

22.10.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

282/6850/13

22.10.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.