bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 287 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

287/6870/13

29.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

287/6871/13

29.10.2013 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

287/6872/13

29.10.2013 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

287/6873/13

29.10.2013 r.

powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

287/6874/13

29.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

287/6875/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2014 rok.

287/6876/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2014 rok.

287/6877/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2014 rok.

287/6878/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2014 rok.

287/6879/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2014 rok.

287/6880/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2014 rok.

287/6881/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2014 rok.

287/6882/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2014 rok.

287/6883/13

29.10.2013 r.

zmiany uchwały nr 216/5116/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2013 r. zadań w zakresie pomocy społecznej.

287/6884/13

29.10.2013 r.

nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nie jesteśmy sami” przez Jarosławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Jarosławia.

287/6885/13

29.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie aparatu kardiotokograficznego.

287/6886/13

29.10.2013 r.

odwołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.

287/6887/13

29.10.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.

287/6888/13

29.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

287/6889/13

29.10.2013 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

287/6890/13

29.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 272/6631/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września  2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

287/6891/13

29.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 250/6087/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

287/6892/13

29.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 213/5033/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

287/6893/13

29.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 213/5034/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

287/6894/13

29.10.2013 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020.

287/6895/13

29.10.2013 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą lata 2017-2020.

287/6896/13

29.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

287/6897/13

29.10.2013 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

287/6898/13

29.10.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

287/6899/13

29.10.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

287/6900/13

29.10.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dębowiec.

287/6901/13

29.10.2013 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

287/6902/13

29.10.2013 r.

zaprzestania organizowania i finansowania kolejowych przewozów pasażerskich na liniach nr 106 i 108.

287/6903/13

29.10.2013 r.

upoważnienia do podpisywania protokołów konieczności w zakresie dostaw zespołów trakcyjnych.

287/6904/13

29.10.2013 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przewozu nadzwyczajnego autobusem szynowym typu 214 Mb serii SA 135.

287/6905/13

29.10.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

287/6906/13

29.10.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie aneksu do umowy najmu placu parkingowego.

287/6907/13

29.10.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

287/6908/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego „Przyszłości działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”.

287/6909/13

29.10.2013 r.

zaopiniowania wniosku WSK PZL Rzeszów S.A. o poszerzenie SSE Euro-Park Mielec.

287/6910/13

29.10.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

287/6911/13

29.10.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

287/6912/13

29.10.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

287/6913/13

29.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

287/6914/13

29.10.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2012.

287/6915/13

29.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6916/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego, wskaźników produktu oraz zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6917/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6918/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6919/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6920/13

29.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/6921/13

29.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

287/6922/13

29.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

287/6923/13

29.10.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

287/6924/13

29.10.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

287/6925/13

29.10.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

287/6926/13

29.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6870_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6870_13.pdf1156 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6871_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6871_13.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6872_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6872_13.pdf2751 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6873_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6873_13.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6874_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6874_13.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6875_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6875_13.pdf851 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6876_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6876_13.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6877_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6877_13.pdf847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6878_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6878_13.pdf846 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6879_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6879_13.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6880_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6880_13.pdf847 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6881_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6881_13.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6882_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6882_13.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6883_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6883_13.pdf506 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6884_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6884_13.pdf881 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6885_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6885_13.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6886_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6886_13.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6887_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6887_13.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6888_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6888_13.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6889_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6889_13.pdf984 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6890_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6890_13.pdf1497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6891_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6891_13.pdf763 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6892_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6892_13.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6893_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6893_13.pdf785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6894_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6894_13.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6895_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6895_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6896_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6896_13.pdf1030 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6897_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6897_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6898_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6898_13.pdf678 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6899_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6899_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6900_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6900_13.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6901_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6901_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6902_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6902_13.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6903_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6903_13.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6904_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6904_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6905_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6905_13.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6906_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6906_13.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6907_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6907_13.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6908_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6908_13.pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6909_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6909_13.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6910_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6910_13.pdf3486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6911_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6911_13.pdf2656 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6912_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6912_13.pdf3048 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6913_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6913_13.pdf988 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6914_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6914_13.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6915_13.zip)Uchwała_Nr_287_6915_13.zip2466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6916_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6916_13.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6917_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6917_13.pdf777 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6918_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6918_13.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6919_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6919_13.pdf787 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6920_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6920_13.pdf777 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6921_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6921_13.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6922_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6922_13.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6923_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6923_13.pdf848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6924_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6924_13.pdf2113 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6925_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6925_13.pdf2368 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_287_6926_13.pdf)Uchwała_Nr_287_6926_13.pdf539 kB