bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 290 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 listopada 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w spawie

290/6930/13

05.11.2013 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

290/6931/13

05.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

290/6932/13

05.11.2013 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz listy wniosków odrzuconych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

290/6933/13

05.11.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

290/6934/13

05.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków  o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” zmienioną uchwałą Nr 277/6700/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2013 r. oraz uchwałą Nr 279/6755/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 października 2013 r.

290/6935/13

05.11.2013 r.

przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

290/6936/13

05.11.2013 r.

zawarcia umowy nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

290/6937/13

05.11.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

290/6938/13

05.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 229/5454/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

290/6939/13

05.11.2013 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.

290/6940/13

05.11.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

290/6941/13

05.11.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności.

290/6942/13

05.11.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 230/5473/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

290/6943/13

05.11.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 209/4895/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

290/6944/13

05.11.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

290/6945/13

05.11.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

290/6946/13

05.11.2013 r.

podpisania porozumienia.

290/6947/13

05.11.2013 r.

przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzynice – Szczebrzeszyn wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500-3+251,12” na rzecz Gminy Nisko.

290/6948/13

05.11.2013 r.

przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie zmiany dokumentacji projektowej z uzyskaniem odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II” na rzecz Miasta Dębica.

290/6949/13

05.11.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

290/6950/13

05.11.2013 r.

uchylenia Uchwały Nr 279/6789/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

290/6951/13

05.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

290/6952/13

05.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

290/6953/13

05.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

290/6954/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6955/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6956/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6957/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6958/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6959/13

05.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

290/6960/13

05.11.2013 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

290/6961/13

05.11.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 151/2726/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

290/6962/13

05.11.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6963/13

05.11.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6964/13

05.11.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6965/13

05.11.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn: „Kompleksowa informatyzacja „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej -- PSIM” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6966/13

05.11.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

290/6967/13

05.11.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

290/6968/13

05.11.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

290/6969/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6970/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6971/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6972/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6973/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6974/13

05.11.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu.

290/6975/13

05.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego i wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6976/13

05.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

290/6977/13

05.11.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2015.

290/6978/13

05.11.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

290/6979/13

05.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Kolbuszowa i Widełka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kolbuszowa.

290/6980/13

05.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nisko i wyznaczenia nowej aglomeracji.

290/6981/13

05.11.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

290/6982/13

05.11.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6930_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6930_13.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6931_13.zip)Uchwała_Nr_290_6931_13.zip4600 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6932_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6932_13.pdf1430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6933_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6933_13.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6934_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6934_13.pdf1543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6935_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6935_13.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6936_13.zip)Uchwała_Nr_290_6936_13.zip1194 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6937_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6937_13.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6938_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6938_13.pdf2930 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6939_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6939_13.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6940_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6940_13.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6941_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6941_13.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6942_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6942_13.pdf771 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6943_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6943_13.pdf797 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6944_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6944_13.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6945_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6945_13.pdf680 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6946_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6946_13.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6947_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6947_13.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6948_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6948_13.pdf979 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6949_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6949_13.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6950_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6950_13.pdf272 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6951_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6951_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6952_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6952_13.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6953_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6953_13.pdf1104 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6954_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6954_13.pdf2232 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6955_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6955_13.pdf1861 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6956_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6956_13.pdf1549 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6957_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6957_13.pdf2311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6958_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6958_13.pdf1885 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6959_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6959_13.pdf1297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6960_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6960_13.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6961_13.zip)Uchwała_Nr_290_6961_13.zip2091 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6962_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6962_13.pdf2003 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6963_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6963_13.pdf2007 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6964_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6964_13.pdf1989 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6965_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6965_13.pdf1583 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6966_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6966_13.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6967_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6967_13.pdf821 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6968_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6968_13.pdf846 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6969_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6969_13.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6970_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6970_13.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6971_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6971_13.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6972_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6972_13.pdf801 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6973_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6973_13.pdf803 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6974_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6974_13.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6975_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6975_13.pdf898 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6976_13.zip)Uchwała_Nr_290_6976_13.zip2857 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6977_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6977_13.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6978_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6978_13.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6979_13.zip)Uchwała_Nr_290_6979_13.zip1316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6980_13.zip)Uchwała_Nr_290_6980_13.zip1594 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6981_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6981_13.pdf624 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_290_6982_13.pdf)Uchwała_Nr_290_6982_13.pdf653 kB