bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 294 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 listopada 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

294/7052/13

19.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

294/7053/13

19.11.2013 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części działek położonych w Rzeszowie przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

294/7054/13

19.11.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

294/7055/13

19.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2013.

294/7056/13

19.11.2013 r.

przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

294/7057/13

19.11.2013 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz listy wniosków odrzuconych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

294/7058/13

19.11.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

294/7059/13

19.11.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

294/7060/13

19.11.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „2014 – Rok Rodziny Ulmów” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

294/7061/13

19.11.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Tradycja” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

294/7062/13

19.11.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 roku.

294/7063/13

19.11.2013 r.

zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

294/7064/13

19.11.2013 r.

zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Podkarpackim, dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.

294/7065/13

19.11.2013 r.

zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Podkarpackim z dnia 12 lutego 2013r. dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.

294/7066/13

19.11.2013 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

294/7067/13

19.11.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

294/7068/13

19.11.2013 r.

przyjęcia zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2013 r.

294/7069/13

19.11.2013 r.

upoważnienia do podpisania protokołu przekazania i protokołu odbioru końcowego.

294/7070/13

19.11.2013 r.

powołania Zespołu i upoważnienia członków Zespołu do dokonania odbioru końcowego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym typu 36WE wraz z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i sprzętem komputerowym.

294/7071/13

19.11.2013 r.

wyrażenie woli realizacji projektu „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo – konserwatorskie budynku bazyliki – etap II”.

294/7072/13

19.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

294/7073/13

19.11.2013 r.

ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

294/7074/13

19.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

294/7075/13

19.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

294/7076/13

19.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

294/7077/13

19.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

294/7078/13

19.11.2013 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i obowiązki Województwa Podkarpackiego /Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

294/7079/13

19.11.2013 r.

zatwierdzenia dokumentu „Prawa i obowiązki Województwa Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

294/7080/13

19.11.2013 r.

zlecenia produkcji i emisji spotów reklamowych.

294/7081/13

19.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

294/7082/13

19.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

294/7083/13

19.11.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

294/7084/13

19.11.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych  I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

294/7085/13

19.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz złożenia wniosku o płatność końcową projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

294/7086/13

19.11.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

294/7087/13

19.11.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014 – 2016.

294/7088/13

19.11.2013 r.

deklaracji zabezpieczenia w budżecie Województwa Podkarpackiego środków finansowych na realizację przez Muzeum – Zamek w Łańcucie zadania  pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamek w Łańcucie (OR-KAII)” planowanego do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.