http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 295 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 listopada 2013 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

295/7089/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na oddanie samochodu służbowego do utylizacji.

295/7090/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

295/7091/13

26.11.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

295/7092/13

26.11.2013 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. ”Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

295/7093/13

26.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 270/6580/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

295/7094/13

26.11.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

295/7095/13

26.11.2013 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

295/7096/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu do komisji ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

295/7097/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

295/7098/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

295/7099/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

295/7100/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli Rady Muzeum działającej przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Towarzystwa im. Marii Konopnickiej do komisji ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

295/7101/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej  ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

295/7102/13

26.11.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

295/7103/13

26.11.2013 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

295/7104/13

26.11.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

295/7105/13

26.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

295/7106/13

26.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 229/5454/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2013.

295/7107/13

26.11.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

295/7108/13

26.11.2013 r.

rozwiązania umowy.

295/7109/13

26.11.2013 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

295/7110/13

26.11.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 211/4982/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

295/7111/13

26.11.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

295/7112/13

26.11.2013 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

295/7113/13

26.11.2013 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

295/7114/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę wierzyciela.

295/7115/13

26.11.2013 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

295/7116/13

26.11.2013 r.

przesunięcia terminu realizacji przez Powiat Jarosławski zadania dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

295/7117/13

26.11.2013 r.

przesunięcia terminu realizacji przez Gminę Pilzno zadania dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

295/7118/13

26.11.2013 r.

przesunięcia terminu realizacji przez Gminę Miasto Dębica zadania dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

295/7119/13

26.11.2013 r.

uznania za niecelową realizację zadania publicznego pod nazwą „Praca szansą na nowe życie” przez Stowarzyszenie „Godne Życie dla Dzieci” z Mielca.

295/7120/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

295/7121/13

26.11.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

295/7122/13

26.11.2013 r.

upoważnienia do dokonywania uzgodnień z wykonawcą modernizacji autobusów szynowych serii SA 134 oraz SA 135.

295/7123/13

26.11.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

295/7124/13

26.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 218/5153/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej.

295/7125/13

26.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 198/4609/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

295/7126/13

26.11.2013 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

295/7127/13

26.11.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

295/7128/13

26.11.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

295/7129/13

26.11.2013 r.

przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A RPO WP.

295/7130/13

26.11.2013 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

295/7131/13

26.11.2013 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia  27 września 2012 r.

295/7132/13

26.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

295/7133/13

26.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

295/7134/13

26.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

295/7135/13

26.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

295/7136/13

26.11.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

295/7137/13

26.11.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7138/13

26.11.2013 r.

wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

295/7139/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7140/13

26.11.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności  z umowy o dofinansowanie projektu.

295/7141/13

26.11.2013 r.

zwiększenia dofinansowania dla projektu pn. „Rewitalizacja terenów oś. Centrum – poprawa efektywności energ. oraz estetyki budynków mieszk. przy ul. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20 w Tarnobrzegu wraz z rozwojem funkcji edukacyjno - kulturalnej w otoczeniu” realizowanego przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7142/13

26.11.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

295/7143/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany terminu zakończenia oraz zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7144/13

26.11.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 213/5014/13 z dnia 26 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7145/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7146/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7147/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7148/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja  2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7149/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy  ul. Szopena 51 w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

295/7150/13

26.11.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października  2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – nabór 2013.

295/7151/13

26.11.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych dla Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

295/7152/13

26.11.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

295/7153/13

26.11.2013 r.

zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

295/7154/13

26.11.2013 r.

przyjęcia wzoru umowy partnerskiej związanej z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

295/7155/13

26.11.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. oraz do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

295/7156/13

26.11.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

295/7157/13

26.11.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

295/7158/13

26.11.2013 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.

295/7159/13

26.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie  (OR – KA II).

295/7160/13

26.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec postulatów zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7089_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7089_13.pdf272 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7090_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7090_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7091_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7091_13.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7092_13.zip)Uchwała_Nr_295_7092_13.zip2981 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7093_13.zip)Uchwała_Nr_295_7093_13.zip1334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7094_13.zip)Uchwała_Nr_295_7094_13.zip1895 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7095_13.zip)Uchwała_Nr_295_7095_13.zip1551 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7096_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7096_13.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7097_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7097_13.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7098_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7098_13.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7099_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7099_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7100_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7100_13.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7101_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7101_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7102_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7102_13.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7103_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7103_13.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7104_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7104_13.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7105_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7105_13.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7106_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7106_13.pdf553 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7107_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7107_13.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7108_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7108_13.pdf1149 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7109_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7109_13.pdf1322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7110_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7110_13.pdf814 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7111_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7111_13.pdf1075 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7112_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7112_13.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7113_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7113_13.pdf531 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7114_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7114_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7115_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7115_13.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7116_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7116_13.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7117_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7117_13.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7118_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7118_13.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7119_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7119_13.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7120_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7120_13.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7121_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7121_13.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7122_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7122_13.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7123_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7123_13.pdf932 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7124_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7124_13.pdf609 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7125_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7125_13.pdf455 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7126_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7126_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7127_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7127_13.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7128_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7128_13.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7129_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7129_13.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7130_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7130_13.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7131_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7131_13.pdf961 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7132_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7132_13.pdf2855 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7133_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7133_13.pdf2060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7134_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7134_13.pdf1750 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7135_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7135_13.pdf1285 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7136_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7136_13.pdf3171 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7137_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7137_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7138_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7138_13.pdf3095 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7139_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7139_13.pdf911 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7140_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7140_13.pdf521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7141_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7141_13.pdf965 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7142_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7142_13.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7143_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7143_13.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7144_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7144_13.pdf789 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7145_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7145_13.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7146_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7146_13.pdf765 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7147_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7147_13.pdf913 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7148_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7148_13.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7149_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7149_13.pdf785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7150_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7150_13.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7151_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7151_13.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7152_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7152_13.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7153_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7153_13.pdf1397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7154_13.zip)Uchwała_Nr_295_7154_13.zip2329 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7155_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7155_13.pdf2119 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7156_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7156_13.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7157_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7157_13.pdf1710 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7158_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7158_13.pdf1797 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7159_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7159_13.pdf959 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_295_7160_13.pdf)Uchwała_Nr_295_7160_13.pdf1076 kB