bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 299 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

299/7230/13

10.12.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

299/7231/13

10.12.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

299/7232/13

10.12.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

299/7233/13

10.12.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

299/7234/13

10.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

299/7235/13

10.12.2013 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

299/7236/13

10.12.2013 r.

uchylenia uchwały.

299/7237/13

10.12.2013 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

299/7238/13

10.12.2013 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

299/7239/13

10.12.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

299/7240/13

10.12.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

299/7241/13

10.12.2013 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

299/7242/13

10.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

299/7243/13

10.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 272/6631/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września  2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

299/7244/13

10.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 220/5210/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

299/7245/13

10.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 267/6492/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

299/7246/13

10.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 250/6084/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

299/7247/13

10.12.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

299/7248/13

10.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 275/6671/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

299/7249/13

10.12.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

299/7250/13

10.12.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

299/7251/13

10.12.2013 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.

299/7252/13

10.12.2013 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” na rzecz Miasta Mielca.

299/7253/13

10.12.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

299/7254/13

10.12.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Grębów.

299/7255/13

10.12.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.

299/7256/13

10.12.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

299/7257/13

10.12.2013 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7258/13

10.12.2013 r.

zmiany i uaktualnienia składu osobowego Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP.

299/7259/13

10.12.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn.: ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji.

299/7260/13

10.12.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

299/7261/13

10.12.2013 r.

zmian w projekcie pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich w Gminie Sędziszów Małopolski” realizowanego przez Gminę Sędziszów Małopolski w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7262/13

10.12.2013 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” - nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7263/13

10.12.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakład Nauk o Człowieku” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7264/13

10.12.2013 r.

wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej.

299/7265/13

10.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór sierpień 2013.

299/7266/13

10.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7267/13

10.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7268/13

10.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7269/13

10.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

299/7270/13

10.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

299/7271/13

10.12.2013 r.

zawarcia porozumienia.

299/7272/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rudnik nad Sanem oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rudnik nad Sanem.

299/7273/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji: Nowy Borek, Białka i Piątkowa wyznaczonych na terenie Gminy Błażowa.

299/7274/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec.

299/7275/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin.

299/7276/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jedlicze.

299/7277/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Ropczyce – Paszczyna.

299/7278/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Radomyśl Wielki.

299/7279/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Przemyśl.

299/7280/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Polańczyk, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000.

299/7281/13

10.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7230_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7230_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7231_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7231_13.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7232_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7232_13.pdf364 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7233_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7233_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7234_13.zip)Uchwała_Nr_299_7234_13.zip3218 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7235_13.zip)Uchwała_Nr_299_7235_13.zip1034 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7236_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7236_13.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7237_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7237_13.pdf451 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7238_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7238_13.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7239_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7239_13.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7240_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7240_13.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7241_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7241_13.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7242_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7242_13.pdf827 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7243_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7243_13.pdf813 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7244_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7244_13.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7245_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7245_13.pdf741 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7246_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7246_13.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7247_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7247_13.pdf1032 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7248_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7248_13.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7249_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7249_13.pdf1065 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7250_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7250_13.pdf740 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7251_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7251_13.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7252_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7252_13.pdf737 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7253_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7253_13.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7254_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7254_13.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7255_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7255_13.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7256_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7256_13.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7257_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7257_13.pdf1868 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7258_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7258_13.pdf997 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7259_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7259_13.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7260_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7260_13.pdf1785 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7261_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7261_13.pdf913 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7262_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7262_13.pdf949 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7263_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7263_13.pdf1828 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7264_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7264_13.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7265_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7265_13.pdf829 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7266_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7266_13.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7267_13.zip)Uchwała_Nr_299_7267_13.zip2543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7268_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7268_13.pdf853 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7269_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7269_13.pdf773 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7270_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7270_13.pdf2254 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7271_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7271_13.pdf741 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7272_13.zip)Uchwała_Nr_299_7272_13.zip1103 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7273_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7273_13.pdf720 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7274_13.zip)Uchwała_Nr_299_7274_13.zip1535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7275_13.zip)Uchwała_Nr_299_7275_13.zip1184 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7276_13.zip)Uchwała_Nr_299_7276_13.zip2123 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7277_13.zip)Uchwała_Nr_299_7277_13.zip1907 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7278_13.zip)Uchwała_Nr_299_7278_13.zip1279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7279_13.zip)Uchwała_Nr_299_7279_13.zip2042 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7280_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7280_13.pdf571 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_299_7281_13.pdf)Uchwała_Nr_299_7281_13.pdf921 kB