bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 301 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

301/7292/13

17.12.2013 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2014.

301/7293/13

17.12.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

301/7294/13

17.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

301/7295/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 294/7056/13 z dnia 19 listopada 2013 r.

301/7296/13

17.12.2013 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

301/7297/13

17.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.

301/7298/13

17.12.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

301/7299/13

17.12.2013 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

301/7300/13

17.12.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

301/7301/13

17.12.2013 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

301/7302/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4458/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5445/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6781/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r oraz Uchwałą nr 297/7187/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7303/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4455/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5441/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr 233/5579/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 maja 2013r., Uchwałą nr 279/6776/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z  dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7194/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7304/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4452/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5440/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6775/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7189/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7305/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4451/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5447/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6782/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7193/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7306/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4457/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5442/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6780/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7188/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7307/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4453/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5443/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6778/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7190/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7308/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4456/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5446/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 279/6779/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r. oraz Uchwałą Nr 297/7192/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2013r.

301/7309/13

17.12.2013 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

301/7310/13

17.12.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

301/7311/13

17.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

301/7312/13

17.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/718/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia  2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.

301/7313/13

17.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku.

301/7314/13

17.12.2013 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportu Dozoru Technicznego o uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji oraz rejestracji zbiorników i wind dla osób niepełnosprawnych montowanych w trójczłonowym zespole trakcyjnym z napędem elektrycznym.

301/7315/13

17.12.2013 r.

wzoru malowania zewnętrznego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym (EZT).

301/7316/13

17.12.2013 r.

wzoru malowania zewnętrznego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT).

301/7317/13

17.12.2013 r.

zmieniająca uchwalę Nr 208/4834/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programów Funkcjonalno – Użytkowych rozbudowy dróg wojewódzkich nr 861, 863, 872, 887, 986.

301/7318/13

17.12.2013 r.

powołania Zespołu do analizy uwarunkowań związanych z opracowywaniem rozkładu jazdy w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

301/7319/13

17.12.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

301/7320/13

17.12.2013 r.

oferty przelewu wierzytelności.

301/7321/13

17.12.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7322/13

17.12.2013 r.

podziału środków Funduszu Pracy będących w 2014 r. w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

301/7323/13

17.12.2013 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

301/7324/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada  2011 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7325/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7326/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7327/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7328/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7329/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7330/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7331/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7332/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7333/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7334/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7335/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 154/3646/12 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7336/13

17.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

301/7337/13

17.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października  2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – nabór 2013.

301/7338/13

17.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

301/7339/13

17.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

301/7340/13

17.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7292_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7292_13.pdf1670 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7293_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7293_13.pdf1767 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7294_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7294_13.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7295_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7295_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7296_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7296_13.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7297_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7297_13.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7298_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7298_13.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7299_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7299_13.pdf794 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7300_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7300_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7301_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7301_13.pdf757 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7302_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7302_13.pdf1088 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7303_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7303_13.pdf1569 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7304_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7304_13.pdf1563 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7305_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7305_13.pdf1562 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7306_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7306_13.pdf1538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7307_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7307_13.pdf1557 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7308_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7308_13.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7309_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7309_13.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7310_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7310_13.pdf867 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7311_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7311_13.pdf3502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7312_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7312_13.pdf562 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7313_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7313_13.pdf688 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7314_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7314_13.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7315_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7315_13.pdf662 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7316_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7316_13.pdf706 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7317_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7317_13.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7318_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7318_13.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7319_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7319_13.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7320_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7320_13.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7321_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7321_13.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7322_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7322_13.pdf858 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7323_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7323_13.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7324_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7324_13.pdf813 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7325_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7325_13.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7326_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7326_13.pdf853 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7327_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7327_13.pdf810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7328_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7328_13.pdf833 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7329_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7329_13.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7330_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7330_13.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7331_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7331_13.pdf765 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7332_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7332_13.pdf809 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7333_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7333_13.pdf860 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7334_13.zip)Uchwała_Nr_301_7334_13.zip2457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7335_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7335_13.pdf1020 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7336_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7336_13.pdf2337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7337_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7337_13.pdf783 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7338_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7338_13.pdf1342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7339_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7339_13.pdf534 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7340_13.pdf)Uchwała_Nr_301_7340_13.pdf1165 kB