bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 302 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

302/7341/13

23.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz listy wniosków odrzuconych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

302/7342/13

23.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

302/7343/13

23.12.2013 r.

uchylenia uchwały.

302/7344/13

23.12.2013 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

302/7345/13

23.12.2013 r.

wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych do komisji konkursowej  ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

302/7346/13

23.12.2013 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

302/7347/13

23.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

302/7348/13

23.12.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” Spółka Akcyjna w likwidacji.

302/7349/13

23.12.2013 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.

302/7350/13

23.12.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

302/7351/13

23.12.2013 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

302/7352/13

23.12.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przyjęcie darowizny.

302/7353/13

23.12.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

302/7354/13

23.12.2013 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

302/7355/13

23.12.2013 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

302/7356/13

23.12.2013 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

302/7357/13

23.12.2013 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

302/7358/13

23.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

302/7359/13

23.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

302/7360/13

23.12.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

302/7361/13

23.12.2013 r.

ustalenia rocznego planu kontroli problemowych  i sprawdzających prowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2014 roku w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

302/7362/13

23.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

302/7363/13

23.12.2013 r.

zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.

302/7364/13

23.12.2013 r.

zmiany uchwały Nr 28/447/11 z dnia 1 marca 2011 r.

302/7365/13

23.12.2013 r.

zaopiniowania wniosku ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski o wydanie opinii do zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa świateł podejścia w układzie geometrycznym ALPA-ATA CAT II oraz świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 27.

302/7366/13

23.12.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014.

302/7367/13

23.12.2013 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

302/7368/13

23.12.2013 r.

zatwierdzenia Aneksu Nr UDA-POKL.08.01.04-18-001/10-04 do dokumentu „Prawa i obowiązki Samorządu Województwa Podkarpackiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

302/7369/13

23.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

302/7370/13

23.12.2013 r.

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

302/7371/13

23.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.